zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

8 niedziela

Umiłowani w Chrystusie Panu!
Przez kolejne niedziele przysłuchujemy się nauce Jezusa z Kazania na Górze. Otwiera ono w Ewangelii Mateusza cykl pięciu wielkich mów Jezusa o Królestwie niebieskim. Jezus jako nowy Mojżesz przekazuje ludziom nowy zbiór Prawa, jakby chrześcijański Pięcioksiąg. Ewangelista wspomina o górze, czyniąc w ten sposób aluzję do Synaju, na którym Mojżesz otrzymał od Boga Prawo dla Izraelitów.
Chciałbym dziś, podobnie jak dwa tygodnie temu - idąc za tekstem Ewangelii - przypomnieć słowa Jana Pawła II, których słuchaliśmy podczas jego pielgrzymki do Polski w 1991 roku.
Papież Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem mówił o Janie Pawle II, że: „Zaakcentował tak wiele ważnych spraw, że właści­wie było konieczne, aby po wielkich przełomach, wielu nowych przemówieniach, encyklikach i podróżach z całym ich progra­mem nastał czas przyswajania tego wszystkiego, aby mogło to powoli przeniknąć i zostać przyjęte”.
Myślę, że to właśnie teraz jest ten czas przyswajania sobie nauczania Papieża-Polaka.
Pan Jezus mówi nam dzisiaj: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać.
Jan Paweł II ucząc nas rozumienia Dekalogu mówił w Lubaczowie 3 VI 1991r., że mamy zapewne wiele potrzeb, ale jedna wśród nich wydaje się najistotniejsza: łączy się ona z podstawową hierarchią wartości: dla człowieka, dla ludzkich wspólnot, narodów i społeczeństw ważniejszym jest „być” niż „mieć”. Ważniejszym jest, kim się jest, niż to, ile się posiada.
Bóg tak nas stworzył, że potrzebujemy różnych rzeczy.
Są nam one niezbędne do zaspokojenia naszych potrzeb elementarnych, ale również do tego, żebyśmy umieli dzielić się nimi wzajemnie, oraz żebyśmy z ich pomocą budowali przestrzeń naszego ludzkiego „być”. Ojciec nasz niebieski dobrze wie o tym, że potrzebujemy różnych rzeczy materialnych. Ale umiejmy ich szukać i używać zgodnie z Jego wolą. Wartości, które można „mieć”, nigdy nie powinny stać się naszym celem ostatecznym.
Po to Ojciec nasz niebieski obdarza nas nimi, aby nam pomagały coraz pełniej „być”.
Dlatego nigdy nie trzeba w taki sposób dążyć do dóbr materialnych ani w taki sposób ich używać, jak gdyby były one celem same w sobie.
Zwłaszcza dzisiaj, wsłuchujmy się uważnie w słowa Chrystusa Pana: „Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać?… Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo [Boga] i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.”
Czy jednak nie zostaliśmy zdominowani przez to, co jest - mimo wszystko mniej ważne? Czy to nie dawało i nie daje nadal znać o sobie? Jakiego potrzebujemy wysiłku, ażeby odnaleźć w tej dziedzinie właściwe proporcje?
W Kanie Galilejskiej Matka Chrystusa mówi do sług weselnych: „Zróbcie wszystko, cokolwiek (On) wam powie.”
Wielką potrzebą naszych czasów jest przypominanie tego, co mówi Bóg: przyjmowanie na nowo tego, czego uczy Chrystus: „Zróbcie wszystko, cokolwiek (On, Chrystus) wam powie.”
Następnie, w Białymstoku, 5 VI 1991r., beatyfikując Służebnicę Bożą Bolesławę Lament, założycielkę Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Papież uczył o siódmym przykazaniu Bożym. Kiedy słyszymy: „nie kradnij”, to rozumiemy, że jest rzeczą moralnie złą przywłaszczać sobie cudzą własność. Ta prosta oczywistość Dekalogu wypisana jest zarazem w świadomości moralnej, czyli w sumieniu człowieka. Siódme przykazanie uwydatnia prawo osoby ludzkiej do posiadania rzeczy jako dóbr. Człowiek bowiem potrzebuje rzeczy jako środków do życia. Człowiek dlatego otrzymał od Stwórcy władzę nad rzeczami: „czyńcie sobie ziemię poddaną”. Winien posługiwać się nimi w sposób ludzki. Ma zdolność ich przetwarzania wedle swoich potrzeb. Ma więc także i prawo posiadania ich celem przetwarzania. Dobra materialne służą nie tylko używaniu, ale także wytwarzaniu nowych dóbr. Człowiek ma do tego prawo, a nawet moralny obowiązek wytwarzania nowych dóbr dla siebie i dla drugich tak, aby całe społeczeństwo stawało się zasobniejsze - aby mogło bytować w sposób bardziej godny ludzkich istot.
Przed stu laty ukazała się pierwsza tak zwana encyklika „społeczna” papieża Leona XIII „Rerum Novarum”. Poruszone w niej zagadnienia pracy, własności, prawa posiadania środków produkcji w relacji do uniwersalnego prawa używania dóbr, którymi Stwórca obdarował wszystkich ludzi - są sprawami podstawowymi dla życia i moralności nie tylko poszczególnych osób i wspólnot, zwłaszcza rodzin, ale także całych społeczeństw i narodów, a ostatecznie - całej kilkumiliardowej rodziny ludzkiej.
Jest zadaniem szczególnie doniosłym dla naszego narodu i społeczeństwa, ażeby przezwyciężając następstwa ustroju, który okazał się ekonomicznie niewydolny, a etycznie szkodliwy, budować w ramach nowego ustroju sprawiedliwy ład, w którym ludzkie talenty nie będą się marnowały, a całość życia społeczno-ekonomicznego odzyska potrzebną równowagę.
Obyśmy tylko w swoich dążeniach do ukształtowania nowej gospodarki, nowych układów ekonomicznych nie próbowali iść drogami na skróty, z pominięciem drogowskazów moralnych. „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?.”
Pozwólcie, że na zakończenie odwołam się jeszcze raz do wywiadu-rzeki, jaki Benedykt XVI udzielił niemieckiemu pisarzowi i dziennikarzowi, Peterowi Seewaldowi: „Wśród 1,2 miliarda [wiernych Kościoła Katolickiego] jest wielu, którzy tak naprawdę wewnętrznie wcale nie przynależą do wspólnoty. Święty Augustyn powiedział już o swoich cza­sach: Wielu jest na zewnątrz, którzy sprawiają wrażenie bycia w środku, i wielu jest w środku, którzy sprawiają wrażenie bycia na zewnątrz. W wierze, a także w przynależności do Koś­cioła katolickiego, w tajemniczy sposób powiązane jest ze sobą bycie wewnątrz i bycie na zewnątrz. Stalin miał rację co do tego, że papież nie ma żadnej dywizji i nie może rozkazywać. Nie jest też właścicielem wielkiego przedsiębiorstwa, w którym wszyscy wierzący Kościoła byliby zatrudnieni lub byliby od niego zależni.
Dlatego też papież jest z jednej strony całkiem bezsilnym człowiekiem. Z drugiej zaś strony spoczywa na nim wielka odpowiedzialność. Jest do pewnego stopnia przywódcą, repre­zentantem, a zarazem odpowiedzialnym za to, aby trwała wiara, która scala ludzi, aby pozostawała żywa i nietknięta w swej tożsamości. Tylko jednak sam Pan ma moc, aby spra­wiać trwanie ludzi w wierze.
Choć i z nami pewnie tak jest, że jednocześnie widzielibyśmy się po jednej i po drugiej stronie, to przecież nie możemy w naszej rozterce opuszczać rąk, rezygnować, poddawać się zwątpieniu. Wciąż mamy wybór.
A dzisiejsza liturgia dodaje nam nadziei. Nadziei opartej na Bogu: „Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza”.
I Pan Jezus w Kazaniu na górze woła: „Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” Amen.
Ks. Ireneusz Kurkowski.
Źródła:
Benedykt XVI, Światłość świata, sensacyjny wywiad z papieżem, str. 18-19; wyd. Znak, Kraków 2011;
Benedykt XVI, Światłość świata, sensacyjny wywiad z papieżem, str. 92; wyd. Znak, Kraków 2011;
Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. IX, Czwarta Pielgrzymka 1-9 czerwca i 13-16 sierpnia 1991, s. 463-464, wyd. M, Kraków 2008;
Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. IX, Czwarta Pielgrzymka 1-9 czerwca i 13-16 sierpnia 1991, s. 497, wyd. M, Kraków 2008;
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, str. 2139, Edycja Świętego Pawła 2009.

Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key