zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Kazanie ku czci św. Miachała Archanioła

„Św. Michał – Niewidzialny świat aniołów”
„I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem…I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię (Ap 12, 7-9).”

U. w Ch. B i S. Czciciele i Czcicielki św. Michała Archanioła! W każdą niedzielę, wyznając naszą wiarę, mówimy między innymi: Wierzę w jednego Boga… Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Być może tak bardzo przyzwyczailiśmy się do wypowiadanych co tydzień słów, że nie zastanawiamy się głębiej nad tym, o jakich prawdach wiary one mówią. Tymczasem z Pisma Świętego wiemy, że Bóg – zanim powołał do istnienia człowieka – stworzył aniołów.
Jako czciciele Archanioła św. Michała doskonale wiemy, że aniołowie to stworzenia duchowe, które nie posiadają pierwiastka materialnego, ale posiadają rozum i wolę. Są stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi. Przewyższają swą doskonałością wszelkie stworzenia widzialne. Aniołowie powołani zostali do istnienia po to, aby być sługami i wysłannikami Boga i być wykonawcami Jego rozkazów. Święci aniołowie i Archaniołowie, a wśród nich św. Archanioł Michał, Wasz czcigodny patron, żyją niejako na styku dwóch światów, widzialnego i niewidzialnego, nieba i ziemi. Przebywając w innej rzeczywistości prowadzą walkę z siłami zła; jednocześnie wspierają człowieka prowadząc go po ścieżkach życia ku zbawieniu, a ich zadanie wyraża imię jakie posiadają.
Co oznacza imię naszego patrona Św. Michała zapewne już dobrze wiemy. Zawołanie: „Któż jak Bóg?”. Jakże wymowne i przemawiające imię. Jakże pięknego i wielkiego macie patrona.
U. w Ch. B i S! Gdy dziś, w Waszą uroczystość odpustową, gromadzimy się w tej pięknym, zabytkowym kościółku, któremu patronuje tak przemożny orędownik: św. Michał, to przywołajmy sobie raz jeszcze jego imię. Mi-ka-el - co w języku hebrajskim znaczy: Któż jak Bóg! W Piśmie Świętym to imię wymieniane jest kilkakrotnie. Wyraża ono uwielbienie, podziw i zdumienie stworzenia, któremu Bóg pozwolił istnieć. Święty Michał Archanioł zdaje się wołać: Boże, który pozwoliłeś mi istnieć dla Ciebie, bądź uwielbiony, bądź pochwalony za ten dar, za radość życia dla Ciebie!
W imieniu św. Michała zawarta jest wdzięczność za dobre użycie wolności: Któż jak Bóg, który swemu stworzeniu dał łaskę poznania, wybrania Go, i uznania Jego wielkości. Jest w tym imieniu także wpisany przezwyciężony lęk przed złem, przed fałszywym użyciem daru wolności, przed wykorzystaniem własnego istnienia przeciwko Temu, który jest jego dawcą. Przykładem tego nadużycia wolności są wspomniane dziś duchy zbuntowane z diabłem, szatanem na czele. Święty Michał uczy nas, co znaczy być stworzeniem, uczy, jak dobrze, sprawiedliwe i szczęśliwie żyć dla Boga.
B i S! Świat współczesny tymczasem coraz głośniej stawia pytania: Czy człowiek, aby być szczęśliwym, musi koniecznie zależeć od Boga, od Jego przykazań, od zasad zapisanych w Ewangelii? Gdzie jest zatem miejsce na jego wolność?
Niektóre osoby i ośrodki mające wpływ na kształtowanie opinii publicznej wmawiają nam, że maja własną, nowoczesną receptę na szczęście. Szatan usiłuje ciągle nas przekonać, że Bogu nie zależy na szczęściu człowieka; że Bóg pragnie jedynie, aby człowiek był całkowicie zależnym od Niego niewolnikiem; że Bóg nie kocha człowieka, a jedynie pragnie wykorzystać go do swoich celów. Trwa więc ustawiczna walka z diabłem, który i dzisiaj żyje i działa na ziemi. Odnosi się wrażenie, że współcześni ludzie nie dostrzegają tego problemu. To działanie diabła w społeczeństwie i w poszczególnych osobach, które jest prawie namacalnie odczuwane, skłania Kościół do wzywania św. Michała Archanioła jako obrońcy w przeciwnościach oraz jako pomocy przeciwko zasadzkom szatana. W Liturgii Godzin w uroczystość św. Michała Archanioła Kościół woła do Boga: Ześlij Panie, na pomoc Twemu ludowi wielkiego Michała Archanioła, abyśmy odczuwali jego opiekę w naszej walce z szatanem i jego aniołami.
Moi drodzy! Czas najwyższy, abyśmy pozbyli się złudzeń, że człowiek może być szczęśliwy, odrzucając Boga, ignorując Jego obecność, nie licząc się z Nim w życiu osobistym i społecznym. Historia, która jest nauczycielką życia, pokazuje aż nadto wyraźnie, że ci, którzy marzą o zbudowaniu na ziemi raju bez Boga, tworzą wciąż nowe piekło.
Musimy ciągle uczyć się mądrze wybierać. Umieć odróżniać dobro od jego pozorów, prawdę od kłamstwa, szczęście od złudzeń. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż nastąpiło jakieś przedziwne i wcześniej niedostrzegane pomieszanie pojęć i wartości. Trwa akcja zamącania prawdy, zamazywania granic między dobrem a złem, między prawdą a fałszem. Człowiek współczesny nałykał się już tylu ideologii, że zniszczyły w nim tęsknotę za Bogiem. Wielu chrześcijan wróciło do statusu pogan, a czasami jeszcze gorzej. Niestety, także w Polsce, jak ktoś zauważył, mamy pogan obrządku rzymskokatolickiego - kiedyś przyjęli chrzest, a dziś żyją jak poganie.
Bezowocne są więc wszelkie dyskusje prowadzone również w naszej Ojczyźnie, skupione wokół problemu: zachować prawo Boże czy nie; słuchać Boga czy ludzi; iść za głosem sumienia czy za głośnymi sloganami o nieograniczonej wolności? Czy Kościół - który uczy świadomości moralnej, uczy odróżniać dobro od zła - powinien obecnie w imię modnego pluralizmu reklamować świat innych wartości niż te, które przyniósł Chrystus, a które stoją na straży godności i prawdziwego szczęścia człowieka? Przecież Bóg, kochając każdego z nas bardziej, niż my sami siebie kochać potrafimy, lepiej wie, co dla nas jest dobre, co przyniesie nam prawdziwą radość i szczęście.
Mamy zatem prawo i obowiązek tak kształtować życie społeczne i osobiste, aby na polskiej ziemi Bóg był otoczony należna czcią, aby szanowane było Jego prawo, aby nie ośmieszano Kościoła i tych wartości, które przez całe tysiąclecie pomagały naszemu narodowi być sobą, zachować swa wiarę i godność nawet w najtrudniejszych latach jego historii.
B i S! Abyśmy mogli za św. Michałem Archaniołem całym życiem wołać: Któż jak Bóg!, musimy najpierw zrozumieć na miarę naszych ludzkich możliwości; kim jest Bóg, kim jest On dla nas. Musimy ukształtować w sobie prawdziwe pojęcie o Bogu takim, jaki objawił się nam, jakiego odnajdujemy w Piśmie Świętym.
Podstawowym błędem wielu osób uznających się za wierzących jest to, że - niestety - tworzą sobie własny, fałszywy obraz Boga. Zapytajmy, jaki obraz Boga nosi w sobie i kim jest Bóg dla tego, kto uważa się za wierzącego, a dorabia się bogactwa – krzywdząc i wykorzystując innych, zmuszając do pracy nawet w niedzielę i święta? Kim jest Bóg dla tego, kto gorszy innych, stwarza okazje do grzech – produkując i sprzedając pornografię czy narkotyki? Kim jest Bóg dla tego, kto poniewiera własnymi rodzicami, niszczy swoje zdrowie i marnuje życie przez alkohol, kto ośmiesza moralność chrześcijańska dotyczącą spraw małżeńskich, kto włącza się w tak bardzo dziś modną krytykę Kościoła?
Kochani! To szatan zamienia ludzkie serca w „twierdzę warowną”, odbierając stopniowo człowiekowi wszystkie klucze, by go pozbawić wolności, i montuje w oknach kraty, by się nie wydostał. Głuszy każdy sygnał nadany od Boga, gdy człowiek wzywa go na ratunek. Jestem osobą głęboko wierzącą, ale nie widzę potrzeby łączenia się z jakąkolwiek religią – powiedziała niedawno pani reżyser, która robi rzekomo katolickie filmy. Czy na takiej drodze można osiągnąć zbawienie?
Postawa św. Michała Archanioła pomaga nam do postawienia sobie właśnie takich pytań: Kim dla mnie jest Bóg? Czy nie stworzyłem sobie jakiegoś fałszywego obrazu Boga, który doskonale pasuje do mojego dobrego samopoczucia, ale – niestety – nie prowadzi do zbawienia?
Moi drodzy! W tym dniu odpustowym przed człowiekiem XXI wieku, który ogarnięty pychą woła: Któż jak ja! Staje dziś ze swoim zawołaniem Któż jak Bóg! – św. Michał Archanioł:
- Staje przed twórcami europejskiego prawa i woła: Któż jak Bóg!, który z was jest mądrzejszy od Boga, który stworzył człowieka i dał mu Dekalog – najlepsze prawo na świecie. W Bogu, a nie w ludzkiej filozofii i w ludzkim umyśle – upatrujecie największy autorytet. Na Nim, na Jego prawie, budujcie prawa zjednoczonej Europy.
- Staje św. Michał przed każdym z nas, wołając: Któż jak Bóg!, Bóg, który nie zawiedzie, któremu można zaufać i którego miłość jest bezwarunkowa. Któż jak Bóg! Przed którym na końcu życia będziemy odpowiadać za swoje myśli, słowa i czyny. Bóg, który jest Panem świata i historii. Ostatnie słowo zawsze do Niego należy, a Jego myśli nie są naszymi myślami.
Święty Michał Archanioł ostrzega nas przed igraniem ze złem. Bo zły anioł jak lew ryczy krąży, szukając, kogo by pożreć. Diabeł, sam potępiony na całą wieczność, chce pogrążyć człowieka w takim bezkresnym nieszczęściu.
Święty Michał Archanioł wzywa nas zatem do walki o wrażliwość sumienia, by nie zatarła się w naszym sercu i w prawodawstwie granica między dobrem a złem. Wzywa, by stanów patologii nie wynoszono na piedestał i nie czyniono normą, by nie burzono autorytetów, a kłamstwa nie nazywano prawdą. By akceptacja samego siebie nie była punktem dojścia, ale jedynie punktem wyjścia, i by Ewangelia nie była traktowana jako jedna z filozofii, lecz jako powszechnie otwarty i dostępny styl życia.
Święty Michał Archanioł podaje nam miecz modlitwy, postu i ofiary, wzywa, by ukryć się pod jego skrzydłami.
W Godzinkach ku czci św. Michała śpiewamy: Walka, która na niebie kiedyś się odbyła, dotąd się jeszcze w świecie Bożym nie skończyła; ciemność walczy z światłością, zło się ciągle sroży i chce świat opanować, znieść porządek Boży. Owa walka przenosi się także na teren ludzkiego serca. Każdy ma swoje pokusy, swoje walki i swoje Westerplatte, którego trzeba bronić. To w sercu łaska walczy z grzechem, dobro ze złem, świętość z przeciwnością, gorliwość z oziębłością. Święty Michał Archanioł wzywa nas do bezkrwawego boju o Królestwo Boże w sobie i w innych, w Kościele i świecie.
Przedłużmy naszą dzisiejszą uroczystość odpustową na całe nasze życie. Trwajmy w owej walce. Nie poddawajmy się. Uporządkujmy nasze życie, aby Bóg stale był w nim obecny. Bóg ma zajmować w moim życiu najważniejsze miejsce, ma być gospodarzem mojego serca, a nie – ledwie tolerowanym lokatorem, który nie powinien wtrącać się w moje sprawy osobiste. Dalej - mamy Boga chwalić. Wśród powszechnych dziś narzekań na wszystko i wszystkich, bardzo łatwo zapomnieć o tym obowiązku, że to co robimy, każde słowo, uczucie i każda myśl ma Bogu przynosić chwałę.
Wołajmy więc na koniec z całym Kościołem: Święty Michale Archaniele, Twoja postawa uczy nas, że szczęście polega na tym, aby istnieć dla kogoś, należeć do kogoś. Ty, który zawierzyłeś Bogu i w Nim znalazłeś pełnię szczęścia, pomóż nam na nowo zafascynować się Bogiem i rozpal w nas nowy entuzjazm wiary i miłości ku Niemu. Amen.

Ks. Andrzej Papież


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643