zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Matki Bożej Różańcowej 7 X

NASZA OBRONA W RÓŻAŃCU !!!
„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga...Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi"
U w Ch. S.iB.! Gdy człowiek czuje się zagrożony ze strony nieprzyjaznego otoczenia, wtedy ogląda się za jakąś pomocą i obroną. W takiej sytuacji znalazł się pewien turysta-poeta, gdy miał przewędrować dzikie góry z kryjówkami zwierząt. Swe uczucia okazał w słowach: „Boję się iść w tę dzikość, bo jestem tylko sam. Nie wiem, czy szlak bezpieczny, czy sobie radę dam. Z halnym mogę się zmagać, na wilka mam tu kije. Gdy niedźwiedź się pokaże, gdzie biedny się ukryję? O Matce więc pomyślę, Różaniec dam na szyję". Zawierzył ten wędrowiec Królowej Różańca Świętego, pomyślał o Maryi, która znalazła wielką łaskę u Boga, i która w Wieczerniku, jak słyszeliśmy w 1. czytaniu, była umocnieniem i pociechą wobec wrogów Jej Syna, którzy czyhali na ich zgubę. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, a umocnieni duchowo modlitwą wyszli z Wieczernika, aby głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu wszystkim ludziom.
U. w Ch. B i S! Gdy dziś, w Waszą uroczystość odpustową, gromadzimy się w tej pięknym, zabytkowym kościółku, któremu patronuje NMP Królowa Różańca świętego to zawierzmy na nowo naszej przemożnej Patronce, zawierzmy i odnówmy naszą miłość i przywiązanie do Niej. Wzorem tego zawierzenia i zachętą niech będzie postawa patrona tego roku duszpasterskiego św. Jana Vianney-a.
Pewnie już wiemy, że św. Jan Wianney, proboszcz z Ars, we Francji, otrzymał parafię bardzo zaniedbaną religijnie. Kościół świecił pustkami, natomiast w pobliskiej karczmie było pełno i gwarno, odbywały się wciąż zabawy nawet w niedziele, w czasie nabożeństwa. Bolał nad tym święty proboszcz. Matka Najświętsza natchnęła go, aby wprowadził różaniec. Ale z kim miał go odmawiać - zaledwie dwie osoby znalazł chętne do odmawiania różańca: jego gospodyni i druga sześćdziesięcioletnia pani. Więcej nie przybywał nikt. Pewnego dnia zobaczył św. Jan Wianney kilka dziewcząt, które czekały na spowiedź. Zapytał je, czy zechciałyby wspólnie odmawiać różaniec. Dziewczęta powiększyły grono odmawiających różaniec. Odtąd coraz więcej osób przychodziło na różaniec i do spowiedzi, a coraz mniej było w karczmie na zabawach i pijatyce. Z czasem parafia Ars zasłynęła z bogobojności i życia religijnego, a św. Jan Wianney zasłynął ze świętości w całym świecie. Zewsząd też zjeżdżano się do niego do spowiedzi - po radę i aby go zobaczyć. Ażeby umożliwić wszystkim dojazd do Ars, przeprowadzono tam specjalnie linię kolejową.
Przykład ten pokazuje jak potężną mocą dysponuje ten mały kawałek łańcuszka czy sznurka z nawleczonymi na niego ziarenkami zakończony krzyżykiem to coś bardzo ważnego. Stąd też cenili i cenią go ludzie mądrzy. Czynią tak młodzi i starzy, mali i wielcy, ludzie prości i uczeni. Ten niepozorny różaniec pozwolił odkryć Boga wielu ludziom a innym dał siłę do przezwyciężenia trudności życiowych. Żeby modlić się różańcem nie potrzeba wielkiej wiedzy teologicznej, ale tylko wiara i trochę dobrych chęci.
Nas gromadzi dziś w tym miejscu cześć do Matki Bożej Różańcowej, która patronuje tej parafii. Zechciejmy więc dziś zastanowić się wspólnie jakie miejsce w moim życiu zajmuje Jej ulubiona modlitwa – różaniec. „Odmawiaj różaniec” – mówi Królowa nieba do Łucji w objawieniu w Fatimie, a na pytanie kim jest, odpowiada: „Jestem Matką Bożą Różańcową”. Dziś przyszliśmy do Niej, bo to Jej święto, a także nasze święto – Jej dzieci, Jej czcicieli. Na ile Jej czcicieli - niech odpowiedzią będzie nasza odpowiedź: ile razy od czwartku byłem na różańcu, by „trwać jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi" Ile razy w październiku będę na różańcu w kościele, by znaleźć łaskę u Boga.
Dziś niektórzy ludzi – zwłaszcza młodzi – wstydzą się wziąć do ręki różaniec. Mówią, że to modlitwa staruszek. Czy potrzeba wojny albo napadu terrorystycznego aby człowiek zagoniony swoimi sprawami nagle przypomniał sobie o Bogu i Jego Matce. Dla wielu pewnie tak, a ty bracie i siostro do jakich dzieci Maryi się zaliczasz? Ty, który pod jej opieką i wstawiennictwem jako Matki Różańcowej wzrastasz? Czy chętnie praktykujesz modlitwę różańcową w swoim życiu, w swojej rodzinie i czy ona zmienia ciebie i twoje otoczenie by ustawał lęk i wzrastała jednomyślność wypływająca z miłości i braterstwa. Bo słyszymy dziś słowa:
„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga...Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi"
U. w Ch. B i S! Współczesnemu człowiekowi często wydaje się, że sam sobie rozwiąże swoje sprawy. Że zaprowadzi pokój na świecie ustawami międzynarodowymi. Swój byt ekonomiczny poprawi głosowaniem na ulubioną partię polityczną. Zlikwiduje biedę przez zorganizowanie jednej głośnej akcji humanitarnej. Zahamuje bandytyzm na ulicach przez czarne marsze. Zlikwiduje złodziejstwo i korupcję jak wszystkich powsadza do więzień. Tymczasem nic się nie zmienia na lepsze choć mówimy, że dokonujemy postępu – może w technice ale nie w moralności. Bo jeśli chcemy coś naprawdę zmienić to trzeba się nam zwrócić właśnie do Niej i to przez różaniec.
A różaniec pasuje do różnych nastrojów i sytuacji człowieka. Kiedy cierpię łączę mój krzyż z krzyżem Jezusa, kiedy się boję, modle się z Nim w Getsemani, kiedy się cieszę jestem z Nim w stajence Betlejemskiej, kiedy umiera bliska mi osoba stoję pod krzyżem a potem z nadzieją rozmawiam ze Zmartwychwstałym. Bo różaniec to nie tylko modlitwa prośby. Jest to nade wszystko modlitwa medytacyjna. Jest to modlitwa która pozwala nam spotkać Jezusa przy Jego narodzeniu, ustanowieniu Eucharystii, dźwiganiu krzyża i zmartwychwstaniu.
Wiecie dobrze, że na jednym z obrazów wielkiego włoskiego artysty Michała Anioła przedstawiony jest anioł, który ratuje człowieka z piekła, wyciągając go stamtąd na różańcu. Obraz ten wyraża wielką wiarę autora w skuteczność modlitwy różańcowej. Oby i w naszym życiu wiara w moc różańca była tak mocna. Jako jej czciciele bierzmy go do ręki, byśmy rzeczywiście maryjni byli. Papież Pius IX powiedział kiedyś: Jeżeli pragniecie pokoju w swoich sercach, w waszych rodzinach i w waszym kraju zbierajcie się codziennie i odmawiajcie różaniec. Możemy różaniec odmawiać w każdej porze dnia, w czasie pokus i niebezpieczeństw, ale i dziękując i chwaląc Boga. Możemy go odmawiać w potrzebach swoich i swoich bliskich, a także całego Kościoła oraz grzeszników. W ten sposób będziemy mogli dzięki pomocy Maryi zwyciężać w naszych codziennych próbach i wypraszać opiekę Matki Kościoła dla nas wszystkich, dla naszej parafii, której patronuje Matka Rożańcowa. Bierzmy go zatem chętnie do ręki z taka wiarą z jaką poeta pisał ten wiersz:
(...) O matki! Jeśli chcecie swych dziatek
Szczęście i wieczność ocalić
Uczcie je kochać Najlepszą z matek,
Uczcie Różańcem Ją chwalić.
Niech ta cudowna modlitwa dzwoni
W kościele, w domu i w szkole,
Śród prac i cierpień, śród wiejskiej błoni,
W codziennym życiu mozole.
A więcej łaski Bożej popłynie,
Zniknie niejedno, co boli,
Więcej miłości będzie w rodzinach
I szczęścia w doli, niedoli.
I łatwiej będzie ukochać Boga,
Przebaczyć, zwyciężyć siebie,
Jaśniejsza będzie żywota droga,
Im więcej będzie nas w niebie...
Niech więc - jak ziemia szeroka i cała
Z serc wszystkich pod świata kraniec,
Dzwoni: i miłość Maryi i chwała
I Jej cudowny Różaniec! (Wiktor Dzierżanowski)
Obyśmy się, Jej czciciele do tego z radością przyczynili. Amen.

7 PAŹDZIERNIKA 2009
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
Dzisiejsze czytania: (Dz 1,12-14)
Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi.

REFREN: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko

Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będę wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

(Łk 1,28) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.

(Łk 1,26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”, Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca; Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną,. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł..

ks. Andrzej Papież


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643