zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Cykl IV - 3

Cykl IV

III Niedziela Wielkiego Postu – u Kajfasza – oskarżenia

„A ci, co ujęli Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana Kajfasza, gdzie zebra-li się nauczyciele Pisma i starsi [ludu]. Piotr zaś szedł za nimi z daleka aż na dziedziniec ar-cykapłański. I wszedłszy do środka usiadł razem ze sługami, aby widzieć koniec. Arcykapłani zaś z całym sanhedrynem starali się zdobyć fałszywe zeznania przeciwko Jezusowi, aby Go skazać na śmierć. Ale nie zdobyli, chociaż zeznawało wielu fałszywych świadków. Na koniec dwaj zeznali: – On powiedział: Mogę zburzyć świątynię i w trzech dniach ją odbudować. A najwyższy kapłan zapytał Go: – Nic nie odpowiadasz? Cóż to oni zeznają przeciwko – Zakli-nam Cię na Boga Żywego, powiedz nam, czy Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym? Mówi mu Jezus: – Tak, to Ja. A powiadam wam, odtąd zobaczycie
„Syna Człowieczego
siedzącego po prawicy Mocy”
i „przychodzącego na obłokach nieba”.
Wtedy najwyższy kapłan rozdarł szaty, mówiąc: – Zbluźnił, na co nam jeszcze świadkowie! Otoście teraz usłyszeli bluźnierstwo, co myślicie? A oni odpowiedzieli: – Winien jest śmierci. Wtedy pluli Mu w twarz i bili Go, a inni policzkowali Go, mówiąc: – Prorokuj nam, Mesjaszu, kto Cię uderzył?” (Mt 26,57-67)
Kolejną odsłoną zbawczego misterium naszego zbawienia jest przesłuchanie u Kajfa-sza – najwyższego kapłana i strażnika moralności narodu wybranego. Człowiek ten powinien być sługą narodu a w swojej pysze uznał się za najmądrzejszego ze wszystkich i jedynego, który ma rację. Cały proces Jezusa Chrystusa, który odbywał się przed Sanhedrynem był od początku, jak byśmy dziś powiedzieli, ustawiony. Bo przecież z góry było wiadomo jaki bę-dzie wyrok. Chodziło tylko o to, aby dobrać „dowody”, tak aby zachować chociaż pozory sprawiedliwości.
Sanhedryn był radą przywódców Izraela. W jego skład wchodzili kapłani, uczeni w Piśmie i faryzeusze. Przewodniczył jej najwyższy kapłan. Sanhedryn odgrywał rolę rady poli-tycznej, akademii teologicznej i trybunału sądowego. To właśnie on skazał Jezusa. Z jakiego powodu? Prawdziwym wydaje się ten, że Jezus zagrażał ich władzy nad ludem. Przecież wiemy z Ewangelii, jak tłumy szły za Jezusem. Czasem wielotysięczne. I słuchały! A były gotowe słuchać Go przez kilka dni zapominając nawet o jedzeniu. Formalnie zaś oskarżono Jezusa o zbrodnię przeciw religii – o bluźnierstwo. Sam bowiem siebie nazwał Synem Bo-żym. A za coś takiego był najwyższy wyrok – kara śmierci. I oto widzimy jak Boża sprawie-dliwość przegrywa z ludzką sprawiedliwością, żeby nie powiedzieć szatańską.
Papież Jan Paweł II w Encyklice „Dives In Misericordia” – „O Miłosierdziu Bożym” w rozdziale „Czy sprawiedliwość wystarcza” pisze: „sprawiedliwość ugruntowana jest w mi-łości, wyrasta z niej niejako i ku niej zmierza. W męce i śmierci Chrystusa, w tym, że Ojciec własnego Syna nie oszczędził, ale uczynił Go grzechem za nas, znajduje swój wyraz absolut-na sprawiedliwość, gdyż męki i krzyża doznaje Chrystus ze względu na grzechy ludzkości. Jest to wręcz jakiś „nadmiar” sprawiedliwości, gdyż grzechy człowieka zostają „wyrównane” ofiarą Boga-Człowieka. Jednakże ta sprawiedliwość, która prawdziwie jest sprawiedliwością „na miarę” Boga, całkowicie rodzi się z miłości: z miłości Ojca i Syna, i całkowicie owocuje w miłości. Właśnie dlatego owa sprawiedliwość Boża objawiona w krzyżu Chrystusa jest „na miarę Boga”, że rodzi się z miłości i w miłości dopełnia się, rodząc owoce zbawienia. Boski wymiar Odkupienia nie urzeczywistnia się w samym wymierzeniu sprawiedliwości grzecho-wi, ale w przywróceniu miłości, tej twórczej mocy w człowieku, dzięki której ma on znów przystęp od owej pełni życia i świętości, jaka jest z Boga. W ten sposób Odkupienie niesie w sobie całą pełnię objawienia miłosierdzia”. Taka jest właśnie Boża sprawiedliwość, która w osobie Syna Bożego stawiła czoła sprawiedliwości ludzkiej reprezentowanej przez Sanhe-dryn. I w oczach świata przegrała. W oczach ludzi podobnych do Sanhedrynu – i wtedy i dziś. Lecz właśnie w tym jest jej zwycięstwo, które niesie całemu światu czyli zbawienie.
Sanhedryn, który na co dzień różnił się w wielu sprawach nawet doktrynalnych jak fa-ryzeusze z saduceuszami w sprawie Jezusa był niezwykle zgodny, że Jezus jest niebezpieczny dla nich wszystkich. Sam bowiem interpretuje Pismo św. ignorując ich wiedzę zdobytą na uczelniach. Zarzuca im obłudę wystawiając na szwank ich reputację, którą cieszą się w społe-czeństwie. A przede wszystkim rozchodzą się pogłoski, że On jest oczekiwanym Mesjaszem. Jezus jest więc niewygodny, dlatego trzeba Go usunąć. Stąd oskarżyciele chwytają się wszystkich możliwych sztuczek aby Go skazać.
Po skazaniu przez swój trybunał Żydzi musieli jeszcze uzyskać zatwierdzenie przez namiestnika rzymskiego. Udają się więc do Piłata. A po zatwierdzeniu wyroku skazującego przez niego, gdy ten nie chce uczestniczyć w odpowiedzialności za śmierć Jezusa oni w zacie-trzewieniu swoim wołają w Pretorium: „Krew jego na nas i na dzieci nasze”. Słowa te wyciął ze swojego filmu pt. „Pasja” Mel Gibson oskarżany niesłusznie już od samego początku o antysemityzm. A słowa te, o które obrażają się Żydzi do dziś są w Ewangelii – taka jest praw-da. Wystarczy usiąść, poszukać i przeczytać.
Dlatego gdy dziś biorą się za interpretację „Pasji”, arcydzieła filmowego o miłości Boga, nienawiści ludzi i tajemnicy cierpienia ci, którzy nie znają Pisma św., albo co gorzej żyją wbrew niemu – to przypomina mi to ówczesny Sanhedryn. Wydał on wyrok skazujący na Jezusa tylko dlatego, że Ten nie pasował do ich obrazu o Mesjaszu. A kto ma się do kogo dostosować Bóg do człowieka czy człowiek do Boga? Nienawiść to przyczyna oskarżeń rzu-canych na Jezusa przed Sanhedrynem a dziś rzucanych na Kościół. A to w ostatnim czasie stało się bardzo modne. Bo obraz Boga i religii znowu wielu ludziom dzisiaj nie pasuje do ich wyobrażeniu o Bogu i Kościele. I Bóg oraz Kościół na się dostosować! Bo jak nie…
Widział to już sługa Boży Prymas Tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński gdy pisał: „Wiemy, że działanie ludzi w Kościele nie zawsze było zachwycające. Ale działanie Chrystusa też nie wszystkich zachwycało, zwłaszcza wtedy, gdy leżał w drodze na Kalwarię, powalony ciężarem krzyża, zabrudzony w błocie i oplwany. Jest to Misterium, którego ludzkim językiem nie da się wy-tłumaczyć. Jest to także fotografia ludzkiej doli. Choćby człowiek był unurzany w błocie, nie musi być brudny, tak jak Kościół unurzany w błocie dziejów nie przestaje być święty. Jeden święty, katolicki i apostolski Kościół, w którym wyrasta razem pszenica i kąkol. Kościół złożony z grzeszni¬ków, celni-ków i wszetecznic nie przestaje być Kościołem świętym, bo ma moc zmieniać celników na apostołów, a wszetecznice na święte Magdaleny. Kościół zawsze zbawia, ożywia i uświęca mocą Chrystuso¬wą, a nie swoją. Obecność Kościoła w świecie – badana obiektywnie i bez uprzedzeń – przemawia do ludzi tak samo, jak słowa i czyny Chrystusa żyjącego ongiś w Palestynie, a obecnie w Kościele”.
Tego nie potrafi zrozumieć dziś wielu dzieci Kościoła. Oto jak może wyglądać współ-cześnie nienawiść w wydaniu tzw. Sprawiedliwych. Może to być tak, jak przeczytałem kiedyś w pewnej gazecie.
„W sądzie powiatowym toczyła się międzysąsiedzka rozprawa. tzw. „pyskówka”. Od dwudziestu lat sąsiedzi „dochodzili swojej sprawiedliwości”. Jakie koszty, ile nerwów i zdrowia pochłonęły te sprawy! Powaśnieni jednak nie chcieli ustąpić, to byłby dyshonor! Przyszedł nowy sędzia, człowiek młody, który z całym zapałem włączył się w sprawę, by ją wreszcie zakończyć polubownie. Przejrzał wszystkie akta, sięgnął do pierwszego oskarżenia. Nie do wiary! Czy wiecie, o co wynikła pierwsza sprzeczka? O wycieraczkę przed progiem mieszkania! Sąsiad, gdy szedł na pierwsze piętro, wycierał swe buty na słomiance u sąsiada na parterze. Ludzie – wykrzyknął sędzia – przecież to nonsens! O takie głupstwo tyle niena-wiści? Pogódźcie się! Obaj odpowiedzieli: nigdy! A twarze wykrzywił grymas zaciętości.”
Taka ślepa i głupia bywa nienawiść. Każda nienawiść! Bo każda jest głupia i zaśle-piona. Kto z nas tego nie rozumie stoi w gronie współczesnego Sanhedrynu i oskarża Jezusa w swoim bliźnim.
Co dziś powiem mojemu Mistrzowi oskarżanemu kiedyś przez swoich rodaków? Czy dołączę się do tego chóru dodając nowe oskarżania? Moje własne? Nie Panie! Ja Ci powiem coś innego. To co powiedział pewien kapłan poeta
Pójdź za mną, naśladuj mnie" –
tak powiedziałeś będąc na tej ziemi,
więc i ja teraz szukam Twych wyroków
Bosko-ludzkich i pragnę Cię naśladować.
Szukam w sobie Twojej twarzy
Twej postaci, prosząc o otwartość,
by mnie porywało to wszystko co nosi
znamię Twej Prawdy, Dobra, Piękna, Pokoju.
Proszę Cię daj mi dar dogadania się
z wszystkimi, których napotkam na drodze
bym wszystkich rozumiał, oceniał według Twojej miłości,
Twoim duchem dobroci.
Błagam o siłę w mej słabości,
o usuwanie zniechęcenia w trudach,
modlę się o swoje obumieranie,
aby się stać pokarmem dla innych,
zbawieniem, nadzieją w wypełnieniu
planów Twych o Boże. Ks. Tadeusz Nagel


ks. Piotr Kufliński

Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643