zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Cykl I - 1

I Niedziela Wielkiego Postu – Modlitwa

W II tomie powieści historycznej Bolesława Prusa „Faraon” znajduje się opis następu-jącego zdarzenia. Chory władca Egiptu – Ramzes XII – na próżno zasięgał porady u wszyst-kich znanych lekarzy. Arcykapłan Egiptu Herhor sprowadził do pałacu chaldejskiego mędrca – Beroesa. Ten od razu postawił następującą diagnozę: jedynym lekarstwem jest modlitwa, która sięgnie tronu Najwyższego. W tym celu zabrał władcę do komnaty, w której na stoliku leżała szklana kula. Wykonał nad nią kilka magicznych gestów i kazał mu się w nią wpatry-wać. Ten zobaczył cały swój kraj, a w nim różnych modlących się ludzi, których modlitwy w postaci gołębi wznosiły się w niebo. Jednak każdy gołąb zderzał się w powietrzu z innym i oba spadały na ziemię nie dolatując Boga. Dlaczego? Dlatego, że intencje modlących się były sprzeczne. I tak chory modlił się o zdrowie, lekarz by było jak najwięcej chorych; gospodarz o to by mu nic nie skradziono, złodziej o pomyślny rabunek; wędrowiec na pustyni o deszcz, a rolnik o słońce. I tak żadna z modlitw nie dosięgała Boga. Na końcu ujrzał Ramzes chatę wieśniaczą a w niej modlącego się chłopca, którego matka siłą zmusiła do modlitwy, a który w swej modlitwie dziękował Bogu za wszystko co go spotkało: za to, że stworzył niebo i zie-mię, za słońce, za rodziców, za chleb, za kwiaty. I ta modlitwa nie mając – sobie przeciwnej jako piękny gołąb dotarła do Boga.
Niejeden z nas – ludzi wierzących – modląc się wpada w zniechęcenie, że jego modli-twa nie została wysłuchana. Stawia pod znakiem zapytania skuteczność modlitwy. Nie zasta-nawia się jednak dlaczego tak się dzieje, że jego modlitwa – jak ten biały gołąb z historii o Ramzesie – opada na ziemię nie sięgając tronu Najwyższego.
W każdej niejasnej lub spornej sytuacji zwykliśmy winę przerzucać na kogoś drugie-go; w tym wypadku na Boga – to On nas nie wysłuchuje. A czy nie jest czasem odwrotnie? Że On chciałby nas usłyszeć, ale my Mu w tym przeszkadzamy. I to właśnie naszą modlitwą. Ale taką modlitwą, która nie jest zgodna z Jego wolą. Z Jego planem w stosunku do nas, dla każdego innym i na pewno dla niego najlepszym. Ale nie chcemy o nim słyszeć, przedkłada-jąc Mu swój własny. I prosimy – nieraz żądamy wręcz – jego realizacji i to najchętniej na-tychmiastowej.
A pomyślmy, gdyby rodzice realizowali wszystko czego zapragnie ich dziecko i nie kierowali się – mając lepsze rozeznanie – co jest dla niego dobre, własnym rozumieniem, czy byłoby to da niego dobre? Na pewno nie!
Czy więc nie mamy Boga prosić o nic, co uważamy za dobre dla nas?
Od środy rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu – okres przeżywania i rozważania mę-ki i śmierci naszego Mistrza – Jezusa Chrystusa. U początku tej drogi jawi się nam modlący się Chrystus w Ogrójcu. Przypatrzmy się Jego modlitwie aby odpowiedzieć sobie na posta-wione pytanie.
„Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemani i rzekł do uczniów: usiądźcie tu. Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziąwszy ze sobą Piotra i dwóch uczniów Zebedeusza począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco dalej upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój jeśli to możliwe niech ominie mnie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty.”
Tak modlił się Bóg-Człowiek w swojej najtrudniejszej chwili. Jako człowiek odczu-wał trwogę, bał się bólu i cierpienia i dlatego prosił swojego Ojca by oddalił od niego ten kie-lich. Ale dodał zaraz „wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty” poddając w posłuszeństwie swoją wolę Temu od którego wyszedł. Jakże często nasza modlitwa kończy się na prośbie o oddale-nie czegoś lub zyskanie czegoś a nie potrafimy zdobyć się na zaufanie wobec Boga i powie-dzieć Mu: lecz nie jak ja chcę lecz Ty. Bo On przecież najlepiej wie czego nam trzeba i jakie może na nas dopuścić cierpienie byśmy się nie załamali.
Rozumiał to doskonale tragicznie zmarły sekretarz generalny ONZ – Dag Hamma-rskjőld, który przejdzie do historii nie tylko jako polityk i dyplomata ale również człowiek modlitwy. W pozostawionym po sobie dzienniku tak napisze: „Najlepsze i najwspanialsze do czego można w życiu dojść jest to, że umilkniesz i pozwolisz mówić i działać Bogu.”
A tak wyglądała jego modlitwa:
Daj mi ducha czystości – abym mógł widzieć Ciebie,
ducha pokory – abym mógł słyszeć Ciebie,
ducha miłości – abym mógł służyć Tobie
ducha wiary – abym mógł trwać w Tobie.”
Tak powinna wyglądać modlitwa każdego z nas: pokorna i ufna bo jest to rozmowa z kimś kto zna nas lepiej niż my sami siebie i wie czego nam potrzeba. A my tak często chcemy na-rzucić Mu swoją wolę.
W Ogrójcu dał nam Chrystus doskonały wzór takiej właśnie modlitwy.
Francuskie przysłowie mówi: „Powiedz mi co czytasz, a powiem ci kim jesteś.” Moż-na by w analogiczny sposób zapytać: powiedz mi jaka jest twoja modlitwa a ja ci powiem jaką przedstawiasz duchową wartość. Czy jest dla ciebie taką rozmową z Bogiem, jak Chry-stusa w Ogrójcu? Czy pozwalasz Bogu mówić do siebie? Bo przecież rozmowa jest dialogiem a nie monologiem.
Utarło się w nas, podświadomie nieraz przekonanie i nawyk aby modlić się tylko gdy jesteśmy w potrzebie. Jeśli natomiast wszystko nam się udaje zapominamy o naszym Ojcu. Nie jest nam wtedy potrzebny i nie modlimy się.
W pewnym lesie stała stara opuszczona kapliczka poświęcona św. Rochowi. Raz w roku przed dniem św. Rocha zjawiał się zakrystianin z sąsiedniej wioski, zamiatał kapliczkę i przyozdabiał ją kwiatami. W dzień świąteczny ciągnął za stary sznur, na którym był uwieszo-ny kapliczny dzwon. Milczący przez cały czas dzwon i wieżyczka służyły za schronienie róż-nym stworzeniom nie znoszącym dziennego światła – nietoperzom, puchaczom, które na głos dzwonu uciekały spłoszone.
Podobnie jest z nami, gdy milką w nas dzwony modlitwy i na ich miejsce zagnieżdża-ją się różne przywary i wady nie lubiące światłości, którą jest w nas Chrystus.
Cóż zatem robić, aby do tego nie doszło? Być w nieustannej łączności modlitewnej z Bogiem. Tak, ale powie ktoś – nie mam tyle czasu: uczę się, pracuję, chcę odpocząć. To prawda, ale pomyślmy ile nieraz mamy wolnych chwil między zajęciami. Gdybyśmy tak przed każdą pra-cą, po zdarzeniu, które nas spotkało umieli wznieść przez moment naszą myśl do Boga. W krótkich słowach np. idąc na pole powiedzieć Mu: Panie Boże dziękuję Ci, że żyję i jestem dziś zdrów, przyjm moją pracę jako wynagrodzenie za Twoją miłość do mnie i uchroń mnie od wypadku.
Takich krótkich intencji moglibyśmy wzbudzić w ciągu dnia wiele i przy różnych okazjach: przepraszając, prosząc, uwielbiając i nie zabrałoby to nam wiele czasu a dzwon modlitewny w nas nie byłby tylko używany dwa razy dziennie: rano i wieczorem oraz dodatkowo w niedzie-lę.
Prośmy dzisiaj naszego Mistrza z Ogrójca aby nauczył nas takiej nieustannej i pokor-nej modlitwy, byśmy przechodząc przez naszą drogę krzyżową na ziemi Jego śladami zasłu-żyli sobie na zmartwychwstanie do życia.

Amen

Ks. Piotr Kufliński


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643