zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Kazanie pasyjne (6)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

To już nasze ostatnie spotkanie podczas Gorzkich Żali z Ewangelią św. Marka i Jego opisem Męki Pańskiej.

Rozważaliśmy przez sześć niedziel Wielkiego Postu to wszystko, co doprowadziło do śmierci naszego Pana. Zastanawialiśmy się nad naszymi postawami życiowymi. Stańmy dziś w obliczu śmierci. Śmierci Chrystusa i naszej.

Z Ewangelii św. Marka:

„Kiedy nadeszła godzina szósta, ciemność ogarnęła całą zie­mię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani”, to znaczy: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” Nie­którzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: „Patrzcie, wo­ła Eliasza”. Ktoś pobiegł, nasączył gąbkę octem, zatknął ją na trzcinę i usiłował Go napoić. Mówił: „Poczekajcie, zo­baczmy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go zdjąć”. Lecz Jezus za­wołał donośnie i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni roz­darła się na dwoje, od góry do dołu. A setnik, który stał naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób oddał ducha, po­wiedział: „Naprawdę ten Człowiek był Synem Bożym.” Stały tam też kobiety, które z daleka przypatrywały się temu. Wśród nich była Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Jozesa, i Salome. Właśnie one towarzyszyły Mu i usługiwały, kiedy był w Galilei. Były jeszcze inne, któ­re razem z Nim przyszły do Jerozolimy.”

Jezus jest bezsilny wobec swego położenia, nie może wybawić samego siebie. Do tego samego wniosku pro­wadzi nas również modlitwa Jezusa na krzyżu: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?". Słowa te mówią nam, że Jezus nie przestał się modlić. Sens zresztą nie jest trudny: odrzucony, znieważany przez wszystkich, dręczony, Jezus czuje się opuszczony i w ota­czających ziemię ciemnościach nie wyczuwa obecności Ojca. Wierzy jednak w Niego i jak ów sprawiedliwy z Psalmu (Ps 22) nadal się modli. Jego słowa: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?" nie są, jak mówią niektórzy, aktem desperacji, lecz ak­tem nadziei, ufności i prośby o pomoc. Osiemnaście razy w psalmach czasownik „opuszczać" znajduje się w kontekście, w którym modlący się prosi Boga o pomoc, i który można wyrazić zdaniem: „spiesz mi na pomoc” (Ps 38, 22—33).

Wokół Jezusa wszystko milczy i zbliżająca się śmierć nie pozwala czuć Boga, ponieważ Bóg żywych nie jest w śmierci. Jednakże Jezus w tym momencie zwraca się do Ojca i prosi o pomoc. Jego modlitwa, wraz z mod­litwą w Getsemani, streszcza w sobie cały przebieg Męki. Od Getsemani aż do śmierci na krzyżu Jezus ukazał się jako Ten, który nie potrafi sam doprowadzić do rea­lizacji swej misji, jako Ten, który wciąż potrzebował Wszechmocnego Ojca. Wykazał całkowitą bez­silność, której znakiem jest Jego śmierć, oddanie ducha. Śmierci nie można uważać za przejaw boskości i jest ona antytezą Boga.

A przecież Bóg tam był! Oto znak: „Zasłona przy­bytku rozdarła się na dwoje, od góry do dołu”. Myślę, że w ramach Ewangelii według św. Marka można zinterpretować ten fakt w taki sposób: stara świą­tynia jest zburzona, nowa powstanie na Tym, którego Izrael odrzucił: „Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgla. Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych”.

Otóż tylko ten, kto w śmierci Jezusa - oznace nie­mocy w oczach ludzi - widzi objawienie się mądrości i mocy Bożej, i uznaje, że właśnie w tym Jezus okazuje się Synem Bożym, głęboko złączo­nym ze zbawczym działaniem Ojca, jest naprawdę wierzącym i może nazywać się uczniem. Tylko on bowiem rzeczywiście spotyka się z Jezusem w głębi Jego tajemnicy.

Wiara ucznia jest taka: „Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym”. Nie interesuje nas, co po­gański setnik mógł przez to rozumieć, rozpoznajemy w tym zdaniu akt wiary chrześcijańskiej wspólnoty, oparty nie na tym, co się dzieje wokół Jezusa, a na tym, w jaki sposób Jezus oddał ducha. Tylko dlatego, że aż do śmierci Jezus potrafił dochować wiary misji powierzonej Mu przez Ojca, uznajemy, że jest On Synem. Ta nasza wiara ma naocznych świadków: Marię Magdalenę, Marię matkę Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome. Tylko Marek wymienia tu, podobnie jak gdzie indziej, trzech świadków.

Syn Boży! A czyż my nie jesteśmy dziećmi Bożymi? Czy potrafimy dowieść aż do śmierci naszego synostwa Bożego? Jezus potrafił, ponieważ w swej słabości modlił się.

Wielokrotnie w czasie naszego wspólnego przeżywanie Wielkiego Postu pytaliśmy się o postawę wobec Boga, wobec życia. Widzimy, że Jezus wytrwał.

Śmierć. Jedyne w swoim rodzaju wydarzenie…

Nieco podniesionym, może urażonym głosem, mówi spotkany przeze mnie żałobnik, uczestnik i chyba organizator pogrzebu: „Nie wiem, jak to jest. Jeszcze tego nie przeżywałem, to pierwszy raz…” Tak…

Może kilka razy w moim kapłańskim życiu byłem obecny przy osobach konających. Pamiętam takie wezwania… Zgromadzeni wokół starszej kobiety domownicy… W rękach świeca – gromnica, różańce, modlitewniki… Na ustach modlitwa towarzysząca umierającej… I kapłan z Komunią Świętą, którą podaje się wtedy jako Wiatyk, czyli Pokarm na drogę do wieczności…

Jak ważne jest towarzyszenie, obecność przy umierającym…

I przygotowanie na śmierć… Jakieś „spodziewanie się” śmierci. Przyjęcie bez zwłoki Sakramentu Chorych, jeśli choroba postępuje, i sił ubywa. Myślę, że naszym świętym obowiązkiem jest poproszenie kapłana z Sakramentami Świętymi, aby ktoś, kogo kochamy, ktoś bliski, nie odchodził bez pojednania z Bogiem, bez Namaszczenia, bez Komunii Świętej… Pamiętajmy jednak, że sakramenty przyjmują żywi, nie zmarli… Obyśmy więc zawsze zdążyli…

Śmierć – jak już mówiliśmy – jest wydarzeniem jedynym w swoim rodzaju. Tak na pewno jest, gdy dotyka kogoś z naszych bliskich. Boli…

Jednak świat współczesny rozwija swoistą kulturę śmierci – nie da się nie zauważyć problemu „opatrzenia się” ze śmiercią: niezliczone tytuły gier komputerowych serwują śmierć w przeróżnej postaci (niestety korzystają z nich nie tylko dorośli, lecz – chyba zbyt często – dzieci), filmy, w których śmierć drugiego człowieka jest – jak się wydaje – koniecznym i oczywistym elementem fabuły, a i wiadomości podawane w mediach nie stronią od informacji o śmierci, często tej najbrutalniej zadawanej…

I w tym momencie dochodzimy do – obiecanej we wcześniejszych rozważaniach – sprawy eutanazji.

Eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków, polega na położeniu kresu życiu osób upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona moralnie niedopuszczalna. (por. KKK 2277)

W ten sposób działanie lub zaniechanie działania, które samo w sobie lub w zamierzeniu zadaje śmierć, by zlikwidować ból, stanowi zabójstwo głęboko sprzeczne z godnością osoby ludzkiej i z poszanowaniem Boga Żywego, jej Stwórcy. (por. KKK 2277)

Zaprzestanie zabiegów medycznych kosztownych, ryzykownych, nadzwyczaj­nych lub niewspółmiernych do spodziewanych rezultatów może być uprawnione. Jest to odmowa „uporczywej terapii". Nie zamierza się w ten sposób zadawać śmierci; przyjmuje się, że w tym przypadku nie można jej przeszkodzić. (por. KKK 2278)

Nawet jeśli śmierć jest uważana za nieuchronną, zwykłe zabiegi przysługujące osobie chorej nie mogą być w sposób uprawniony przerywane. Stosowanie środków przeciwbólowych, by ulżyć cierpieniom umierającego, nawet za cenę skrócenia jego życia, może być moralnie zgodne z ludzką godnością, jeżeli śmierć nie jest zamierzona ani jako cel, ani jako środek, lecz jedynie przewidywana i tolerowana jako nieunikniona.

Opieka paliatywna stanowi pierwszorzędną postać bezinteresownej miłości. Z tego tytułu powinna być popierana. (por. KKK 2279)

Zapewne wiemy już z mediów, że ów 40-letni mężczyzna, Krzysztof, którego matka była gotowa wykonać „zastrzyk śmierci” otrzymał opiekę i pomoc, którą zapewniła mu jedna z fundacji… Okazało się, że jest droga wyjścia…

Potrzeba tylko ludzkiej wrażliwości, a niekoniecznie rozpętywania narodowej dyskusji o eutanazji…

Współczesny świat, i chyba też my – jak podaje „Gość Niedzielny” (nr 14 z 5 IV 2009r) 31% polskich katolików – akceptuje aborcję…

Warto więc przypomnieć: Kościół od początku twierdził, że jest złem moralnym każde spowodowane przerwanie ciąży. Nauczanie na ten temat nie uległo zmianie i pozostaje niezmienne. Bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel, lub jako środek, jest głęboko sprzeczne z prawem moralnym.

Kościół też nakłada kanoniczną karę ekskomuniki za to przestępstwo przeciw życiu ludzkiemu. Przez to nie zamierza jednak ograniczać zakresu miłosierdzia. Ukazuje ciężar popełnionej zbrodni, szkodę nie do naprawienia wyrządzoną niewinnie zamordowanemu dziecku, jego rodzicom i całemu społeczeństwu. (por. KKK 2271, KKK 2272)

To wszystko, o czym tutaj rozważamy, stoi w opozycji do chrześcijańskiego sposobu patrzenia na śmierć.

Ileż to razy byliśmy uczestnikami chrześcijańskich pogrzebów osób, które znaliśmy: bliskich, przyjaciół, sąsiadów… i za każdym razem słyszeliśmy o Zmartwychwstałym, który otwarł nam niebo, o nadziei życia wiecznego… Słyszeliśmy o godnym umieraniu, spełnieniu swych życiowych zadań, misji… Wychowanych dzieciach, dobroci, świadczonych uczynkach miłosierdzia…

Bo nasze życie ziemskie zmierza przez śmierć do chwały przyszłego życia wiecznego…

„Otoczmy troską życie”.
Uwierzmy w to, że to Bóg ma rację.
Jezus zwyciężył!
Przez swą Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie…
Dał nam życie...
Nie wolno nam go utracić! Nie wolno…
Amen.

Ks. Ireneusz Kurkowski


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643