zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Kazanie pasyjne (3)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Postępujemy w naszym rozmyślaniu nad Ewangelią św. Marka mając przed oczami tegoroczne hasło: „Otoczmy troską życie”. Idziemy za Jezusem od Wieczernika Eucharystii. Byliśmy świadkami zdrady Judasza. Cały czas staramy się robić rachunek sumienia z naszych życiowych postaw, by nawrócić serce ku Bogu.

Pójdźmy dziś przypatrzeć się Jezusowi do Getsemani. Chodźmy uczyć się modlitwy.
„Gdy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, Jezus po¬wiedział do swoich uczniów: „Usiądźcie tutaj, a Ja będę się modlił”. Następnie zabrał ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Zaczął też drżeć i odczuwać lęk. Wtedy powiedział im: „Mo¬ja dusza jest śmiertelnie smutna. Zostańcie tu i czuwajcie!”. Po czym odszedł nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, aby - jeśli to możliwe - ominęła Go ta godzina. Mówił: „Abba, Ojcze. Dla Ciebie wszystko jest możliwe, oddal ten kielich ode Mnie! Jednak nie to, co Ja chcę, ale co Ty”. Kiedy wrócił, zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: „Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i mó¬dlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie gorli¬wy, ale ciało słabe”. Odszedł ponownie i modlił się tymi samymi słowami. Gdy wrócił, znowu zastał ich śpiących, gdyż oczy im się zamykały. I nie wiedzieli, co Mu odpowiedzieć. Kiedy po raz trzeci przyszedł, powiedział do nich: „Znowu śpicie i odpoczywacie? Dosyć! Nadeszła godzina. Oto Syn Człowieczy zostaje wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy! Oto nadchodzi ten, który Mnie wydaje”.

Getsemani! Słowo, które budzi w naszych duszach wiele uczuć żalu, miłości i solidarności z cierpieniami Chrystusa.

Św. Marek jednak zwraca uwagę na inne sprawy. Opowiada swoim czytelnikom o tym, kim jest Jezus. Jezus jest Synem Bożym, jest Mesjaszem. Jest świadomy bliskości swej śmierci, wie, że wypadki szybko ku temu zmierzają. Ale boi się śmierci, jak każdy człowiek. Wcale jej nie lekceważy, a swoim uczniom mówi, że jeśli będą prześladowani w jednym mieście, winni uciec gdzie indziej.

Jezus więc przychodzi ze swoimi uczniami do ogrodu Getsemani. Chce skupić się na modlitwie. Jest strwożony. Lęka się wydarzeń, które tak szybko ku Niemu się zbliżają. Ale wie, że kiedy brak sił, kiedy czuje się, że się nie potrafi doprowadzić do końca swej misji, należy zwrócić się do Tego, który wszystko może: „Abba, Ojcze. Dla Ciebie wszystko jest możliwe…” Jezus ukazuje się nam jako ten, dla którego nie wszystko jest możliwe, jako bezsilny… Zaskakujący jest to obraz Jezusa… Bezsilność Mesjasza, Bożego Syna…
W tej sytuacji Jezus prosi Ojca, aby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina, aby ten kielich oddalono od Niego… A przecież to właśnie ta godzina jest chwilą, w której Bóg realizuje ostateczne zbawienie…

Nasuwa się wniosek: Syn-Jezus prosi o zwol¬nienie Go z Jego mesjańskiego zadania, mówi Ojcu, by w tej godzinie nie działał dla zbawienia. Można by określić tę sytuację jako kuszenie Jezusa. Ale być kuszonym, nie znaczy być w grzechu. Wręcz przeciw¬nie, jeśli w pokusie Jezus się modli, to oznacza to, że chce przemóc tę sytuację, pozostać zjednoczonym z Bo¬giem i wiernie iść swą drogą. Że tego właśnie Jezus prag¬nie, że starał się i stara ze wszystkich sił przezwyciężyć pokusę, widać w końcowych słowach modlitwy: „Jednak nie to, co Ja chcę, ale co Ty.”

Jak w tych okolicznościach zachowali się uczniowie? Czy są gotowi iść wiernie za Jezusem aż do śmierci – jak zapowiadali? Gdy Jezus się modlił, uczniowie spali. Nie wystarczy być gotowym duchowo, trzeba się liczyć z własną słabością i reagować modlitwą.
Jeśli Jezus się modlił i nadal powtarza tę samą modlitwę, to znaczy, że Wszechmocny Go wysłucha i że Jezus pozostanie wierny swej misji. Uczniowie natomiast nie modlili się, jasne jest więc, że ich wiara jest w niebezpieczeństwie… Nie potrafią iść za Jezusem… Wszyscy tej nocy uciekną…
Rozumiemy ogromną wagę modlitwy. Pozwala wytrwać przy Chrystusie. Umacnia wiarę… Ucisza serce…
Czy aby nie zaniedbaliśmy jej zbytnio?
Wiele dzieci w szkole podstawowej wprost nie zna, lub myli słowa, najważniejszych modlitw…
Ich rodzice wcale się nie modlą… A na pewno nie z nimi…

Pamiętam, jak w mojej młodości klękaliśmy wraz z mamą i bratem do wieczornego pacierza, odmawialiśmy różaniec lub litanię – ech, jakie to było długie… a przecież można było w tym czasie zrobić coś zupełnie innego, ciekawszego!
Pamiętam moją babcię, nierozstającą się z różańcem, na którym chyba bez przerwy odmawiała „Zdrowaśki”…

Opowiadają rekolekcjoniści, że twórca wielu piosenek religijnych we Francji, O. Duval, napisał kiedyś na temat swojego powołania:

„Byłem piątym dzieckiem z dziewięciorga dzieci w rodzinie. W naszej rodzinie nie uczono nas pompatycznej pobożności. Dzień w dzień odmawiano w niej wspólnie wieczorem pacierz. Do końca życia będę pamiętał te chwile. Do dziś porusza mnie wspomnienie postawy mojego ojca. Zmęczony pracą na roli, albo przy transporcie drzewa, klękał po wieczerzy na podłodze, opierał ręce na siedzeniu krzesła i ukrywał twarz w dłoniach. A ja myślałem so¬bie: oto mój mocny ojciec, który zawsze jest nieugięty, który kieruje całym domen, który nie boi się ani złych ani bogatych - schyla głowę przed Panem Bogiem. Tak, Bóg musi być wielki, jeśli mój ojciec - przed Nim klęka, ale i bardzo bliski, jeśli mój ojciec z Nim rozmawia. Mojej matki nie widziałem na klęcz¬kach, zbyt zmęczona pracą siedziała z najmniejszym dzieckiem na rękach, a my otaczaliśmy ją kręgiem, garnąc się do niej. Jej wargi poruszały się cicho od początku do końca pacierza. A ja myślałem: Bóg jest dobry, jeśli można rozmawiać z Nim, trzyma¬jąc dziecko na rękach. Tak, to ręce mojego ojca i wargi mojej matki nauczyły mnie więcej o Bogu niż katechizm.”

Czy dziś dajemy właśnie taki przykład modlitwy? Czy sami się modlimy? Czyż to nie dziwne, że trzeba zachęcać dzieci Boże, aby zbliżały się do swego Ojca, były Mu posłuszne, a pozostając w zażyłości z Nim, wyrażały Mu swoją miłość i wdzięczność? Zaniechanie modlitwy powoduje, że schodzimy na płaszczyznę czysto przyrodzoną. A wtedy przekreślamy decyzję pójścia za Chrystusem… Jak uczniowie w Getsemani… Codzienna modlitwa sprawia, że potrafię się utrzymać w karbach. Nie pozwala mi na tracenie czasu, na uleganie wpływom złej pogody, nastroju, złego humoru… Modlitwa codzienna pomaga w cierpliwym znoszeniu humorów żony, czy męża i opanowaniu własnych… Wprowadza równowagę w nasze życie… 

Czym jest modlitwa? Czytamy u św. Teresy od dzieciątka Jezus, że „modlitwa jest wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości.”
Kościół święty proponuje nam nieustannie pewien stały rytm modlitwy: modlitwę poranną i wieczorną, przed jedzeniem i po jedzeniu, Liturgię Godzin (którą coraz częściej odmawiają również ludzie świeccy), niedzielę skupioną wokół Eucharystii i uświęconą modlitwą, cykl roku liturgicznego i jego wielkie święta…
Tradycja chrześcijańska zachowała trzy główne formy życia modlitwy: modlitwę ustną, rozmyślanie i kontemplację. Ich wspólną cechą jest skupienie serca. Ta czujność w zachowywaniu słowa i trwaniu w obecności Boga czyni z tych trzech form intensywne chwile życia modlitwy.
Przez słowa, wypowiadane w myśli lub na głos nasza modlitwa nabiera kształtu. Modlitwa ustna jest niezbędnym elementem życia chrześcijańskiego.

Rozmyślanie polega przede wszystkim na poszukiwaniu. Duch szuka zrozumienia pytań: „dlaczego” i „jak” życia chrześcijańskiego, aby przylgnąć do tego, o co Bóg prosi, i udzielić na to odpowiedzi. Pomagają w rozmyślaniu Pismo święte, zwłaszcza Ewangelia, święte obrazy, teksty liturgiczne, pisma mistrzów duchowych…
Kontemplacja – jak mówi św. Teresa – „jest głębokim związkiem przyjaźni, w którym rozmawiamy sam na sam z Bogiem, w przekonaniu, że On nas kocha”. Jest darem , łaską od Boga. Jest najbardziej intensywnym czasem modlitwy, w którym Chrystus zamieszkuje przez wiarę w naszych sercach. Jest słuchaniem słowa Bożego. Jest wreszcie komunią miłości przynoszącą Życie w takiej mierze, w jakiej jest zgodą na trwanie w nocy wiary.
Najczęstszą trudnością w modlitwie jest roztargnienie. Próba odrzucenia go równa się często popadnięciu w jego sidła. Wystarczy powrócić do swego serca: roztargnienie wyjawia nam do czego jesteśmy przywiązani. Pokorne uświadomienie sobie tego przed Panem powinno obudzić naszą miłość przede wszystkim do Niego przez zdecydowane oddanie Mu naszego serca, by je oczyścił.

Jasną i zrozumiałą rzeczą jest, że nie wyczerpiemy tu tak obszernego tematu modlitwy. Dlatego podejmijmy wezwanie Nowego Testamentu, wezwanie listów św. Pawła Apostoła: „Nieustannie się módlcie”, „dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa”, „wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych”.
„Nie zostało nam nakazane nieustannie pracować, czuwać, prosić, natomiast prawem jest dla nas modlitwa nieustanna.”
Wbrew naszemu znużeniu i lenistwu walka modlitwy jest walką pokornej, ufnej i wytrwałej miłości. Miłość ta otwiera nasze serca na trzy oświecające i ożywiające prawdy dotyczące modlitwy:

Modlitwa jest zawsze możliwa.
Modlitwa jest życiową koniecznością.
Modlitwa i życie chrześcijańskie są nierozłączne.
Otoczmy troską nasze życie modlitwy.
Amen.

ks. Ireneusz Kurkowski


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643