zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Kazanie pasyjne (2)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W ubiegłą niedzielę wraz z Jezusem i Jego uczniami siedzieliśmy przy stole ostatniej wieczerzy. Postanowiliśmy wykazywać więcej troski o Życie, które pozostało z nami i dla nas pod postaciami Chleba i Wina.

W ten ostatni wieczór życia Pana Jezusa dokonywały się jednak nie tylko tak wzniosłe rzeczy.

Posłuchajmy słów św. Marka z jego Ewangelii:

„Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli wszystko, jak im powiedział. I przygotowali Paschę. Z na­staniem wieczoru, przyszedł tam z Dwunastoma. A kiedy usiedli za stołem i zaczęli jeść, Jezus rzekł: „Zapewniam was: Jeden z was, jedzących ze Mną, zdradzi Mnie!”. Zaczęli się smucić i pytać jeden przez drugiego: „Chyba nie ja?”. On odpowiedział: „Jeden z Dwunastu, ten, który zanurza ze Mną rękę w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, bo tak jest o Nim napisane, lecz biada temu człowiekowi, który zdradza Syna Człowieczego. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”.

I później, gdy po wieczerzy przebywali w ogrodzie Getsemani:

„Kiedy On jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z Dwuna­stu, a z nim tłum z mieczami i kijami wysłany przez wyższych kapłanów, nauczycieli Pisma i starszych. Zdrajca umówił się z nimi na taki znak: „Ten, którego pocałuję, to On. Schwy­tajcie Go i prowadźcie ostrożnie!”. Skoro tylko przyszedł, natychmiast podszedł do Jezusa i rzekł: „Nauczycielu”, i po­całował Go. A oni rzucili się na Niego i pochwycili Go.”

Czyn Judasza. Zdrada. To stale aktualne doświadczenie - próba w Kościele. Co dzień okoliczności doprowadzają wielu chrześcijan, wielu z nas - co warto uświadomić sobie już tutaj, na początku rozważania - do porzucenia wspólnoty i oskarżenia braci. Dzieje się tak, gdy wiara się chwieje, gdy brakuje ufności w potęgę Chrystusa i we wspólnotę. Judasz nie został z Jezusem, przeszedł do wrogów i wraz z nimi stał się odpowiedzialny za śmierć Jezusa. Każdy z nas więc zaczyna pojmować naukę Ewangelii św. Marka: jeśli przestaniemy czuwać - sami możemy zdradzić Nauczyciela. Dlatego stawiamy pytanie o to, po czyjej, tak naprawdę, jesteśmy stronie?

Pozwólcie, że odwołam się teraz do kilku przykładów. Niech one pomogą uczynić rachunek sumienia, zastanowić się nad naszą postawą.

„Proszę księdza ja nie byłem w niedzielę w kościele, bo z mamą i tatą pojechaliśmy na zakupy do takiego wielkiego sklepu…” opowiada dziecko zapytane na katechezie. „Bo my proszę księdza to chodzimy nie do naszego parafialnego kościoła, ale do innego, różnie, jak wypadnie…” tłumaczą się przyjmujący kapłana z wizytą duszpasterską. „U spowiedzi byłem pół roku temu… Opuszczałem Msze św. Z lenistwa…” słychać w konfesjonale. „Nie modliłem się, często, właściwie wcale się nie modliłem…” wyznaje ktoś inny.

Czy taka postawa nie przypomina Judasza, który zanurzał rękę w misie razem z Jezusem, przyjmował pokarm na życie wieczne i… zdradził? Oczywiście wszystkie osoby wspomniane tutaj są święcie przekonane o tym, że przecież nic się złego nie stało!

Po czyjej, tak rzeczywiście stoję stronie?

Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, byłem jeszcze klerykiem, brałem udział w pielgrzymce mężczyzn i świata pracy do Piekar Śląskich. Pamiętam te ogromne tłumy mężczyzn wędrujące na piechotę do Piekarskiej Pani. I pamiętam niewielkie stoliki przy drodze, przy których nieśmiało obecna była ówczesna Opozycja polityczna. Na pielgrzymce kościelnej. Razem z wiernymi katolikami, kapłanami i biskupami. Wiele z tych osób dziś prezentuje poglądy całkowicie sprzeczne z Jezusową Ewangelią i nauką Kościoła. A przy tym uznają się za wierzących katolików!

Zdrada, o której dziś rozprawiamy, zawsze jest związana z dramatem człowieka, czy wielu ludzi.

Tak jest, gdy słyszymy o aferach mających miejsce w kościelnych kręgach, czy to dokonujących się w seminariach duchownych, a mających wymiar skandalu obyczajowego, czy to dotyczących w jakikolwiek sposób kościelnego majątku…

Tak. Zdrada jest, i chyba będzie, obecna w dziejach świata i człowieka.

Kiedy mówimy: zdrada, często - w jakiś naturalny sposób - mamy na myśli sytuację niewierności małżonków wobec siebie.

A przecież zaprzeczeniem wierności Chrystusowi jest już sytuacja, w której to rodzice wyrażają zgodę na wspólne zamieszkiwanie swych - dorosłych, owszem - dzieci zanim oni zwiążą się sakramentem małżeństwa.

Ale zdradzamy przecież w najprzeróżniejszy sposób.

My zdradzamy… - jak jeden z Dwunastu - Judasz…

Siedząc przy stole podczas uroczystości rodzinnej, wśród zaproszonych gości - katolików.

Zdradzamy, gdy dla „świętego spokoju” nie przeciwstawiamy się poglądom rodem z „komercyjnych stacji telewizyjnych”, czy z serwisów internetowych, które aż zioną nienawiścią do Pana Jezusa i Kościoła oraz Jego nauczania. Zdradzamy, gdy przyklaskujemy złu, albo gdy przemilczamy zło, które rozpoznajemy wokół siebie.

Zdradzamy, gdy zaniedbujemy poznanie prawdy o współczesnych sprawach, tak bardzo obecnych w naszych rozmowach, czy przemyśleniach.

Ilu z nas nie zadawało sobie pytania o rozwiązanie w sprawach tak ostatnio głośnych i dyskutowanych? Śmierć Włoszki, Eluany Englaro, czy wcześniej Amerykanki, Theresy Marie Schiavo. Czy nie są zdradą życia? A jakie my mamy poglądy na ten temat? Czy jest w nich troska o życie? A co sądzimy o prośbie matki 40-letniego Krzysztofa Jackiewicza, która zabiega o eutanazję dla syna i jest gotowa wykonać „zastrzyk śmierci”? Do tematu eutanazji postaramy się wrócić w którymś z następnych naszych spotkań. Ale już zachęcam do studiowania tego tematu – np. w dzisiejszym „Gościu Niedzielnym” (nr 10 z 8 marca 2009).

A co wiemy o szeroko dyskutowanej metodzie poczęć zwanej „in vitro”? Zwolenniczki tej metody - co ciekawe, bardzo wrogo nastawione do nauki Kościoła - chcą w niej widzieć lek na całe zło bezpłodności. A my? Czy dostrzegamy kolejną pokusę do zdrady życia? Do uzurpowania sobie praw, których po prostu nie mamy?

8 grudnia 2008r Watykańska Kongregacja Nauki Wiary wydała Instrukcję Dignitas personae dotyczącą niektórych problemów bioetycznych. Jest ona dokumentem, który wchodzi w zakres zwyczajnego nauczania następcy Piotra i który musi być przyjęty przez wiernych «z religijnym przyzwoleniem swego ducha».

No więc jaką naukę podaje ten dokument?

Należy bezwzględnie szanować godność każdego człowieka. Życie ludzkie „ma swój prawdziwy kontekst w małżeństwie i w rodzinie, w której zostaje ono poczęte poprzez akt wyrażający wzajemną miłość mężczyzny i kobiety. Prokreacja prawdziwie odpowiedzialna wobec mającego się narodzić dziecka winna «być owocem małżeństwa».” (cz.I, p.6)

„Jeżeli chodzi o leczenie bezpłodności, nowe techniki medyczne powinny uszanować trzy podstawowe dobra: a) prawo do życia i do integralności fizycznej każdej istoty ludzkiej od poczęcia aż do naturalnej śmierci; b) jedność małżeństwa, pociągającą za sobą wzajemne poszanowanie prawa małżonków do stania się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie; c) specyficznie ludzkie wartości płciowości, które «wymagają, by przekazanie życia osobie ludzkiej nastąpiło jako owoc właściwego aktu małżeńskiego, aktu miłości między małżonkami».” (cz.II, p. 12)

„W świetle takiego kryterium należy wykluczyć wszelkie techniki sztucznego zapłodnienia zastępujące akt małżeński. Dopuszczalne są natomiast te metody, które mają na celu wspieranie aktu małżeńskiego i jego płodności.” (cz.II, p. 12)

„Już Instrukcja Donum vitae zwróciła uwagę na fakt, że zapłodnienie in vitro związane jest dosyć często z zamierzonym niszczeniem embrionów. Niektórzy uważali, że ma to związek z techniką, częściowo jeszcze niedoskonałą. Natomiast późniejsze doświadczenie wykazało, że wszystkie techniki zapłodnienia in vitro są stosowane faktycznie tak, jak gdyby ludzki embrion był po prostu zwykłym zbiorem komórek, które są używane, selekcjonowane i odrzucane.” (cz.II, p. 14)

Zdaje się też być powszechną praktyką tworzenie embrionów i przechowywanie ich w celach reprodukcyjnych. (por. cz.II, p. 15)

„Ten smutny stan rzeczy, często przemilczany, w pełni zasługuje na naganę, ponieważ «różne techniki sztucznej reprodukcji, które wydają się służyć życiu i często są stosowane z tą intencją, w rzeczywistości stwarzają możliwość nowych zamachów na życie».”(cz.II, p. 15)

„Kościół uznaje słuszność pragnienia dziecka i rozumie cierpienia małżonków dotkniętych problemem bezpłodności. Jednakże tego pragnienia nie można przedkładać nad godność każdego ludzkiego życia, posuwając się aż do panowania nad nim. Pragnienie dziecka nie może usprawiedliwiać jego «produkowania», podobnie jak niechęć wobec dziecka już poczętego nie może usprawiedliwiać porzucenia go lub zniszczenia.” (cz.II, p. 16)

W Zakończeniu dokumentu czytamy:

„Wierni ze wszystkich sił będą się starali szerzyć nową kulturę życia, przyjmując treść tej Instrukcji z religijnym przyzwoleniem swego ducha, wiedzą bowiem, że Bóg zawsze obdarza łaską potrzebną do zachowywania Jego przykazań i że w każdej istocie ludzkiej, a zwłaszcza w najmniejszych spotykamy samego Chrystusa (por. Mt 25,40). Także wszyscy ludzie dobrej woli, a zwłaszcza lekarze i badacze, otwarci na wymianę myśli i pragnący poznać prawdę, będą usiłowali zrozumieć i uznać te zasady i osądy, mające na celu ochronę bezbronnej istoty ludzkiej w jej początkowych fazach życia i szerzenie cywilizacji bardziej ludzkiej.”

Okażmy się prawdziwie dziećmi Kościoła. Otoczmy troską życie. Bądźmy wierni Chrystusowi. W każdej sytuacji. Bez zdrad.

Amen.


Ks. Ireneusz Kurkowski


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643