zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Kazanie Pasyjne (1)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Każdy kto przychodzi na Mszę św. do kościoła, jeśli uważnie wsłuchuje się w przebieg liturgii, dostrzega, że czytamy w tym roku Ewangelię św. Marka. Podczas Gorzkich Żali chciałbym z Wami zatrzymywać się właśnie nad tekstem tej Ewangelii i rozważać niezwykłe godziny życia Pana Jezusa, ostatnie godziny Jego ziemskiego życia.

Niech te rozważania zaprowadzą nas do pogłębienia naszej przyjaźni ze Zbawicielem, może nawrócenia serca, zerwania ze złem, rozbudzą większą troskę o życie - jak chce tego program duszpasterski na obecny rok zaproponowany przez naszych Biskupów.

Powstańmy, aby wsłuchać się w słowa Ewangelii św. Marka: „Pierwszego dnia Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, uczniowie zapytali Jezusa: „Gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali Ci do spożycia Paschę?". Posłał więc dwóch uczniów z poleceniem: „Idźcie do miasta. Wyjdzie wam naprzeciw człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, dokąd wejdzie, powiecie gospodarzowi: «Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie pokój, w którym spożyję Paschę z moimi uczniami?». On wskaże wam na górze dużą salę, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas”. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli wszystko, jak im powiedział. I przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru, przyszedł tam z Dwunastoma. (…) Podczas posiłku wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dał im, mówiąc: „Bierzcie, to jest ciało moje". Następnie wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i podał im. I pili z niego wszyscy. Potem powiedział do nich: „To jest moja krew przymierza, która wylewa się za wielu. Zapewniam was: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do dnia, kiedy będę go pił nowy w królestwie Bożym". Potem, śpiewając hymny, wyszli w stronę Góry Oliwnej.”

Usiądźmy. 
Mówienie o Ostatniej Wieczerzy nie jest rzeczą łatwą. Jest to przecież to, co tworzy centralny punkt kultu chrześcijańskiego, ten widoczny i namacalny znak, który gromadzi w Jezusie wszystkich chrześcijan wokół tego samego stołu, by nauczyli się razem łamać chleb. Wspólnota Marka również sprawowała Eucharystię, a zatem mówiąc jej o tym, co uczynił Jezus w tę ostatnią noc, nie mógł Marek pominąć konkretnej sytuacji Kościoła - swych adresatów. Nie mógł ogra¬niczyć się do podania faktów, ale musiał je przedstawić w taki sposób, by skłonić swą wspólnotę do refleksji nad własnym życiem eucharystycznym. I my chcemy pójść dzisiaj tym tropem.

Czym jest dla nas, chrześcijan, Eucharystia? Jaki sens ma w naszym życiu? Przez wieki Kościół szukał odpowiedzi na te pytania, a teolodzy wysilali się i wy¬dziwiali, by w trudnych, niezrozumiałych słowach wy¬razić sens tajemnicy. Ale pierwsza kościelna katecheza widoczna w Ewangeliach nadal pozostała najprostszą i najefektywniejszą. I my jesteśmy wspólnotą Jezusa, a On nadal łamie wśród nas chleb. Zobaczmy jak…

Św. Józef Bilczewski, miłośnik Eucharystii, wspaniale tłumaczy sens tego, co wydarzyło się w Wieczerniku. Najpierw paschalna uczta żydowska. Spożywana w nocy z 14 na 15 dzień miesiąca Nisan zawierała dwa ważne akty: pierwszy to zabicie baranka bez skazy i pokropienie jego krwią drzwi domów, a drugi, równie ważny, to prawdziwe i osobiste zjednoczenie się każdego członka rodziny z ofiarą przez pożywanie baranka ofiarnego, czyli przez uczestnictwo w uczcie paschalnej. Żydzi odczytywali w tym akcie istotną myśl, że po ofiarowaniu Bogu baranka, przy uczcie gospodarzem, ojcem rodziny i szafarzem był już sam Pan. To Bóg swoim ocalonym sam dawał pokarm, własną ręką żywiąc to życie, które stało się Jego własnością. Obok baranka spożywano w uczcie paschalnej chleb i wino. Chleb niekwaszony i wino, które było oczywistością przy każdej uroczystości.

Następnie ustanowienie Eucharystii. Znaczenie słów: „Bierzcie, to jest ciało moje.", „To jest moja krew przymierza.” jest tak jasne, że niepodobna wymyślić prostszego sposobu wypowiedzenia dogmatu realnej obecności i przejestestwienia, transsubstancjacji, przeistoczenia, chleba w ciało i wina w krew Chrystusa. Eucharystia jest prawdziwą ofiarą. Każdy Żyd rozumiał sens użycia krwi w starotestamentalnej liturgii w świątyni. Krew zwierząt wylana na ołtarz za kogoś oznaczała bycie ofiarowanym Bogu w miejsce tego kogoś. Krew Chrystusa wylana za nas prawdziwie więc jest krwią ofiary. W niej Jezus daje Ojcu wszystko, co ma, duszę i Bóstwo, całego siebie, na odpuszczenie naszych grzechów. Można jeszcze zapytać jak dokonuje się ta ofiara dziś na ołtarzu?

Św. Grzegorz z Nazjanzu uczy nas pisząc do Amfilocha: „Pamiętaj o nas w twoich modłach, kiedy słowem sprowadzisz Słowo, kiedy niekrwawym krajaniem rozdzielisz ciało i krew Pańską, słowa używając miasto miecza.” Słowa konsekracji chleba i wina są niejako nożem ofiarnym, który sprawia zabicie ofiary złożonej Bogu. Odczytujemy tu, co jasne, śmierć Jezusa na krzyżu. Eucharystia jest też ucztą. Pismo św. wiele razy mówi o ucztach, zapowiada zasiadanie w szczęściu z Bogiem. Eucharystia jest jednak ucztą wyjątkową, niezwykłą, jedyną w swoim rodzaju. Na tej uczcie spożywamy ciało i krew Chrystusa , który ofiarował się Bogu dla naszego zbawienia, aby wyzwolić nas spod panowania ciemności i zła.

Św. Grzegorz z Nyssy pisał: „Każdy to pojmuje, że owca nie nadaje się do jedzenia, jeśli pożywania nie wyprzedziło zabicie.” Skoro więc Pan Jezus wielokrotnie zapowiadał, że da swoje ciało nam na pokarm, to znak nieomylny, że wpierw musiał zostać zabity. Pan Jezus jako ojciec rodziny od¬prawił ze swą „familią” obiecaną ucztę, będącą na wzór starej Paschy rów¬nocześnie ofiarą i ucztą ofiarną, i mającą za przedmiot samego Baranka Boże¬go. Sam Ukrzyżowany stał się ucztą, pokarmem i napojem. Bez niego jako uczty i pokarmu wypełnienie starej Paschy byłoby tylko zrębem, fragmentem i przynajmniej w części cieniem bez rzeczywistości i prawdy. Dopiero w uczcie ofiarnej ofiara krzyżowa wychodzi w całej pełni na pożytek tym, za których została złożona; dopiero w uczcie, przy której ofiara sama jest też pokarmem i napojem, ofiara staje się w całości własnością tych, dla których była przeznaczona.

Nie ma pełnego odkupienia bez Jezusa Ukrzyżo¬wanego jako uczty ofiarnej. Jednak nie tylko z samymi apostołami i nie tylko ten jeden raz w wie¬czerniku Chrystus chciał swe ofiarowane ciało dać na pożywienie; według poręczeń mowy kafarnejskiej, zamierzył on odprawiać tę ucztę w swoim Ko¬ściele z wszystkimi pokoleniami i z każdym pojedynczym człowiekiem, ponie¬waż od przyjęcia Jego jako pokarmu zależała wprost pełność uczestnictwa w Jego życiu i zjednoczenie się z Ojcem niebieskim. Mocą słów Jezusa: „To czyńcie na moją pamiątkę” ustanowiona została dla całej ludzkości uczta paschalna. Mocą tego mandatu Wieczernik rozprzestrzenił się daleko poza mury Jerozolimy. Co więc z nim uczyniliśmy w naszych czasach? Świadectwa historyczne mówią nam o częstym, nawet codziennym przyjmowaniu Komunii Św. przez chrześcijan w czterech pierwszych wiekach. Św. Ambroży zachęcał do codziennej Komunii Św. przypominając jednak, iż należy tak żyć, aby jej być godnym.

Ojcowie Kościoła ucząc o Eucharystii mówią, że Eucharystia jest pokarmem duszy, że to ona łączy człowieka z Bogiem i przygotowuje do wiecznej komunii ze Stwórcą w niebie. Łączy także nas w jedno, czyni ludzi jednością. Uświęca i napełnia mądrością Bożą. W końcu pozwala mężnie znosić męczeństwo. Eucharystia pomnaża życie łaski, jest wiecz¬nym zdrowiem duszy i ciała, dając im odporność do zwalczania pokus. Szatan omija taką duszę jak anioł śmierci w Egipcie omijał krwią pomazane drzwi Izraelitów.

Najświętszy Sakrament jest ekwiwalentem drzewa żywota, zapewniającym ciału zmartwychwstanie i przygotowującym całą istotę człowieka do najdoskonalszego zjednoczenia się z Bogiem. Nie ma prawie pisarza w trzech pierwszych wiekach, który by nie mówił o tym związku między życiodajnym pokarmem eucharystii a przyszłym wskrzeszeniem umarłych. Jak więc mamy oddawać cześć temu Najświętszemu Sakramentowi? Eucharystię należy przyjmować po koniecznym przygotowaniu duszy i ciała, oczyszczeniu duszy środkami przez Boga ustanowionymi (spowiedź), z niezmierną troskliwością, ze czcią i lękiem, bo jest ona czcigodnym i świętym ciałem Mądrości wcielonej. Niepodobna także, aby przyjmowanie Komunii nie wywoływało u nas jakiegoś aktu adoracji. To dlatego nasi ojcowie i matki przyjmowali Komunię na czczo - dziś obowiązuje nas tylko jedna godzina postu eucharystycznego przed Komunią. To dlatego kapłan biorąc monstrancję okrywa ją welonem - na znak czci dla Sakramentu.

Od zawsze w Kościele oddawano cześć Eucharystii przez pokłony, pochylenia ciała, padanie na kolana i na oblicze. Niech dzisiejsze wejście do Wieczernika Ostatniej Wieczerzy Chrystusa, Wieczernika ustanowienia Eucharystii odnowi nasze spojrzenie na Chrystusa obecnego dla nas w Uczcie Ofiarnej. Niech obudzi właściwą cześć dla Eucharystii, przyprowadzi do głębokiego zjednoczenia z Chrystusem ukrytym dla nas pod postaciami Chleba i Wina. Niech prawdziwie rozbudzi w nas wielką troskę o Życie, które dało się nam w Ostatniej Wieczerzy. Niech na nowo pobudzi do przyjęcia pełnej pokory postawy setnika z Ewangelii: „Panie nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój…”.Amen.

Ks. Ireneusz Kurkowski


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643