zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

O Prymasie Wyszyńskim

PIEŚŃ: Ze wzgórz CzęstochowyKS. PREFEKTWSTĘP:W pierwszym roku nowego, trzeciego tysiąclecia, ogłoszonym przez polski parlament „Rokiem Prymasa Wyszyńskiego”, przeżywając 20-tą rocznicę śmierci tego wielkiego Męża Stanu i Duchowego Przywódcy Narodu oraz Jego 100 - ną rocznicę śmierci, gromadzimy się w miesiącu październiku, miesiącu na wskroś maryjnym, miesiącu różańca, aby przypomnieć sobie nie życiorys Prymasa Tysiąclecia, nie Jego postać, ale niezwykłą, bo jak sam mówił, niewolniczą miłość i pobożność maryjną.


GRZEGORZ SEKUTOWICZ NARRATOR: Po Ewangelii podczas Mszy świętej odprawionej na Placu Zwycięstwa przed trumną śp. kard. Stefana Wyszyńskiego - metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski odczytał homilię przesłaną specjalnie na tę chwilę przez Ojca świętego Jana Pawła II. Czytał m. in.:


CEZARY JAWORSKI Pozwólcie, że w obecnym momencie przytoczę tylko słowa, które wypowie­działem w warszawskiej katedrze w czasie mojej pielgrzymki do Ojczyzny. ,, Ksiądz Prymas stał się szczególnym... zwornikiem. Zwornik jest tym, co tworzy sklepienie i odzwierciedla siłę fundamentu budowli. Ksiądz Prymas odzwierciedla siłę fundamentu tego Kościoła, którym jest Jezus Chrystus. Na tym polega Jego własna siła. Ksiądz Prymas uczy od trzydziestu kilku lat, że tę siłę zawdzięcza Maryi, Matce Chrystusa. Wszyscy o tym dobrze wiemy, że dzięki Maryi można najpełniej odzwierciedlić siłę tego fundamentu, którym jest Chrystus, że dzięki Maryi można najskuteczniej stawać się zwornikiem Kościoła. Tego uczy życie i posługiwanie Prymasa Polski. Jest o­n zwornikiem Kościoła Warszawskiego. I jest zwornikiem całego Kościoła w Polsce. Na tym polega Jego opatrznościowa misja od trzydziestu z górą lat. Pragnę temu dać wyraz u początku mojej pielgrzymki tu, w Stolicy Polski, i pragnę za to jeszcze raz wraz z całym Kościołem i Narodem podziękować Trójcy Przenajświętszej". Bolesną jest rzeczą - odczuwają to wszyscy - że nadeszła już chwila, kiedy niektóre słowa trzeba by wypowiedzieć w czasie przeszłym. Tym bardziej, że zawołał Go Bóg do siebie w momencie, w którym, po ludzku są­dząc, tak bardzo był potrzebny Kościołowi, kiedy tak bardzo był potrzebny Ojczyźnie i Narodowi.


MIROSŁAW ROWICKI TAJEMNICA UFNOŚCI: [...] Trudno jest mówić o wielkich tajemnicach, które się dzieją. 8 grudnia upłynęło 25 lat, gdy siedząc w więzieniu w Stoczku na Warmii zrozumiałem znaczenie Matki Najświętszej w Kościele polskim jako siły jednoczącej: siły, w imię której można poruszyć Polaków i zabezpieczyć ich przed wpływem ateizmu i materializmu. Wtedy to oddałem się Matce Najświętszej w Jej macierzyńską niewolę. Gdy później zacząłem głosić ideę niewolnictwa Maryi w Polsce, bracia odważni, choć małoduszni, powie­dzieli: Na tym punkcie Prymas się potknie. A tymczasem stało się inaczej... Na początku tak zwanej klęski trzeba zawsze postawić na Maryję. ,,Zwycięstwo, gdy przyjdzie - jak mówił kardynał Hlond - będzie to Jej zwycięstwo”.


PIEŚŃ: Czarna Madonna


ANNA DUDZIEJ KRÓLOWA JADWIGA:Przypomnijmy sobie doniosłą dla tego świętego miej­sca datę - rok 1382. Jasna Góra otrzymuje wtedy obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. W dwa lata później, drugie. Na królewskim tronie w piastowskim Krakowie zasiada koronowane dziewczę, królowa Polski, Jadwiga. Zaraz podąża na Jasną Górę. I oto rozmowa: Królowa nieba i ziemi, Jasnogórska Pani, rozmawia z królową Polski. O czym mówiły? Może o ofierze serca Jadwigi na rzecz Kościoła, aby oddać Chry­stusowi pogańską Litwę? A może o tym, jak wspomagać chrześcijański Naród polski? Wynik tej rozmowy był wspaniały, bo oto Kościół zyskał pogańską Litwę, zdobytą ofiarnym sercem Jadwigi, działającym na wzór ofiarnego Serca Dziewczęcia w Nazaret. I państwo polskie zyskało wiele, bo przecież w kilka lat później nastąpiło zwycięstwo pod Grunwaldem, gdzie rycerstwo szło do boju śpiewając:


PIEŚŃ: Bogurodzica


MAGDA KONOPSKA PAPIEŻE: Papież Pius XI, zwany ,,polskim Papieżem", zapragnął mieć w swej letniej re­zydencji Castel Gandolfo, w ołtarzu prywatnej kaplicy papieskiej, Maryję Jasnogórską. Papież Pius XII na naszą prośbę pobłogosławił obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, który wędruje dzisiaj po całej Polsce, od diecezji do diecezji, od parafii do parafii, od serca do serca. Papież Jan XXIII na chwilę przed swoją koronacją wołał do mnie: „Częstocho­wa, Częstochowa! Spraw to, aby się wiele za mnie modlono przed waszą Matką Bożą". Pragnął tego, bo sam był kiedyś na Jasnej Górze, jako pielgrzym.


MARCIN DUDZIEJ (kaseta) JAN PAWEŁ II: Nie mogło zabraknąć na szlaku mojej pielgrzymki do Ojczyzny Jasnogórskiego Sanktuarium. To miejsce jest tak bardzo drogie mojemu sercu i tak bardzo bliskie każdemu z was, drodzy Bracia i Siostry. Przyzwyczaiłem się, jak wy wszyscy przychodzić tutaj i przynosić Matce Syna Bożego i naszej Matce sprawy osobiste i rodzinne, jak również wielkie sprawy narodowe, tak jak to czynili nasi przodkowie przez całe stulecia.PIEŚŃ: Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej


GRZEGORZ SEKUTOWICZ NARRATOR:26 sierpnia 1956 r. Prymas Tysiąclecia odnowił Śluby Jasnogórskie, które wygłosił trzy wieki wcześniej król polski Jan Kazimierz. W Ślubach Narodu Polskiego kardynał Wyszyński wraz z całym ludem naszej Ojczyzny...


TOMASZ DĄBROWSKI ŚLUBY JASNOGÓRSKIE: przyrzekali uczynić wszystko, by polska była rzeczywistym królestwem Matki Boga i Chrystusa, poddanym całkowicie pod Jej panowanie w życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Przyrzekał lud polski, że będzie żył bez grzechu ciężkiego, że w Polsce życie ludzkie będzie uważane za najwyższą łaskę Ojca wszelkiego życia i najcenniejszy skarb narodu, że będzie stał na straży nierozerwalności małżeństw, że będzie bronił godności kobiety, że wychowa młode pokolenia we wierności Chrystusowi, bronić je będzie przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczy czujną opieką rodzicielską.


GRZEGORZ SEKUTOWICZ NARRATOR:Po upływie czterech lat, podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Królowej Polski, 15 sierpnia 1960 r. Prymas Wyszyński – w nawiązaniu do Tekstu Ślubów Jasnogórskich - wołał:


MIROSŁAW ROWICKI STANY KOŚCIOŁA: Słowa ślubowań padły z Jasnej Góry i dlatego ożywiły cały Naród, tak wrażliwy na dobre oczy i głos swej dwakroć zranionej Matki. Na progu Tysiąclecia, W tej godzinie sumień, o­na budzi sumienia chrześcijańskie w Ojczyźnie naszej.

P. WIĘCKOWSKA Przychodzą do Niej na Jasną Górę rodzice, przychodzą matki, a Maryja im mówi: Oddawajcie Ojcu Niebieskiemu, dane Wam dzieci Boże!

P. WIĘCKOWSKI Przychodzą mężowie i słyszą od Niej słowa: „Cokolwiek Bóg złączył, człowiek niech się nie waży rozłączyć".

M. MÓRAWSKA Przychodzą do Niej dziewczęta. W Jej czystym wzorze widzą, jak mają się szanować, pielęgnując czyste serce i skromność dziewczęcą, najwspanialszy skarb swej duszy.

JACEK SADLAKOWSKIPrzychodzą do Niej młodzieńcy i uczą się w duchu łagodności i cichości, jak mają przede wszystkim siebie mężnie zwyciężać.

P. ELŻBIETA WOJCIECHOWSKA Przychodzą wychowawcy i nauczyciele i słyszą od Niej napomnienie: „Dopuśćcie dziatkom przyjść do Mnie, a nie zabraniajcie im, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie". Maryja staje na progu sumienia wychowawców i nauczycieli Narodu. Ostrzega ich, że lepiej byłoby kamień młyński zawiesić gorszycielom i pogrążyć ich w odmęcie morskim, aniżeli dopuścić, by ktokolwiek stanął na przeszkodzie dzieciom polskim w drodze do Boga i do Chrystusa. My sami mówiliśmy do nich z Jasnogórskich wałów: „Nauczycielu dobry"; przypominaliśmy im, że mają szanować dziecięce dusze, że nie wolno im nic podejmować i czynić przeciwko prawu Boga w duszy. (...)

P. ANNA ŁUKSZA - BICKA Królowa Jasnogórska budzi też sumienia lekarzy i wszystkich pracowników służby zdrowia; tym, którzy powołani są do obrony życia ciała, nieustannie mówi: nie zabijaj! nie zabijaj! nie zabijaj!


TOMASZ DĄBROWSKI PYTANIA O WYPEŁNIENIE ŚLUBÓW: Jak wypełniliśmy nasze i naszych ojców ślubowania sprzed 45 lat? Czy były to tylko podniosłe słowa i czcze frazesy wypowiadane przed obliczem Jasnogórskiej Królowej? Czy zapomnieliśmy już trud Prymasa Wyszyńskiego, tego niewolnika Maryi, który całą swą pracę, cierpienia, szykany i internowanie składał przed Bogiem za nasz naród, za tę świętą ziemię Piastów i Jagiellonów?

Niech słowa Ślubów Jasnogórskich staną się dla każdego wyrzutem. Niech każdy z nich właśnie uczyni sobie rachunek sumienia. Niech rozważy na ile poważnie traktuje Chrystusa, Maryję, Ojczyznę.


GRZEGORZ SEKUTOWICZ NARRATOR:3 maja 1966 r. Prymas Wyszyński Aktem oddania Polski zawierzył całą naszą Ojczyznę w macierzyńską niewolę Maryi, Matce Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego:


MIROSŁAW ROWICKI AKT ODDANIA:Najlepsza Matko nasza i Królowo Polski! Uważaj nas Polaków, jako Naród za całkowitą własność Twoją, za narzędzie w Twych dłoniach na rzecz Kościoła świętego, któremu zawdzięczamy światło Wiary, moce Krzyża, jedność duchową i pokój Boży. Czyń z nami, co chcesz? Pragniemy wykonać wszystko, czego zażądasz, byleby tylko Polska po wszystkie wieki zachowała nieskażony skarb Wiary świętej, a Kościół w Ojczyźnie naszej cieszył się należną mu wolnością; bylebyśmy z Tobą i przez Ciebie, Matko Kościoła i Dziewico Wspomożycielko, stawali się prawdziwą pomocą Kościoła Powszechnego - ku budowaniu Ciała Chrystusowego na ziemi! Dla tego celu pragniemy odtąd żyć, jako Na­ród katolicki, przez pracę ku chwale Bożej i dla dobra Ojczyzny doczesnej. Oddani Tobie w niewolę, pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym, nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna, która jest samą Miłością.

Oddając się Tobie za Kościół, który jest żyjącym i obecnym w świecie współczesnym Chrystusem, wierzymy, że przez Twoje ręce oddaje­my się w niewolę samemu Chrystusowi i Jego sprawie na ziemi. Ufamy, że tym aktem głębokiej wiary i ufności wyjednamy Kościołowi świętemu wolność, a Ojczyźnie naszej Twą macierzyńską opiekę na nowe Wiary Tysiąclecie, Panno Chwalebna i Błogosławiona. Przyjmij naszą ufność, umocnij ją w sercach naszych i złóż przed Obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego.


PIEŚŃ: Z dawna Polski Tyś Królową (III zwr.)MIROSŁAW ROWICKI ZWYCIĘSTWO MARYI: Jeżeli dziś uważacie za potrzebę serca powiedzieć mi coś na pociechę, po 30 latach mojej służby Kościołowi, a w Kościele - Matce Jezusa Chrystusa, to wiedzcie, że ja tak myślę: ,,Cokolwiek Bóg pozwolił mi zrobić - wybronić Kościół, ocalić jego jedność, nie dopuścić do rozkładu, uratować zakony - to jest dzieło Matki Najświętszej, owoc całkowitego zaufania Jej. Tak wierzę. A ponieważ i Wy tak wierzycie, pozostaje nam jedno: w dalszej służbie Ojczyźnie naszej w Kościele, w Polsce, na Jasnej Górze, okazywać uczucie wdzięczności. Przez wdzięczność będziemy potęgowali naszą wierność, sumienność, cierpliwość, rzetelność oraz ducha pokuty za nasze nieudolności, za to, że nie umiemy tak Jej służyć, jak tego wymaga Lud, podążający tutaj każdego dnia, gromadzący się w tym istnym ,,oblężeniu Jasnej Góry" i oczekujący wa­szej, Bracia, służby. [...]LITANIA:

-AMELKA NIEWODZKA Matka Chrystusowa,

-KAROL FIGURAMatka Zbawiciela,

-MAGDA BARCIŃSKA Panna wsławiona,

-AGNIESZKA PARADZIŃSKA Stolica mądrości,

-MICHAŁ FIGURAPocieszycielka strapionych,

-MAGDA MÓRAWSKA Wspomożenie wiernych,

-AGATA CYGANIAK Królowa Wyznawców,

-TERESA PIASECKA Królowa pokoju,

-ELA BOGDAŃSKA Królowa Polski.


MIROSŁAW ROWICKI OTO JEST DZIEWICA: Oto jest Dziewica, Wspomożycielka Kościoła. Najmilsze Dzieci! Zbyt ubogie są te słowa, by wyczerpać wielką tajemnicę działania Matki Jas­nogórskiej. W ciszy i wielkiej dyskrecji pochyla się o­na nad ziemią naszą ojczystą i nad świętym Jej Kościołem.GRZEGORZ SEKUTOWICZ NARRATOR: Kardynał Agostino Casaroli, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, stojąc nad trumną Prymasa Polski 31 maja 1981 roku podczas Mszy Świętej pogrzebowej na Placu Zwycięstwa powiedział o Zmarłym Stefanie Kardynale Wyszyńskim:


SEBASTIAN NIEWODZKI Ze czcią i wzruszeniem chylimy głowy przed trumną Człowieka i Biskupa, którego współcześni, jakby uprzedzając sąd potomnych, zaliczyli już mię­dzy wielkich w dziejach Kościoła i jego Ojczyzny. Opatrzność zdawała się sposobić go do wielkich zadań, jakie wyznaczyły mu losy Polski, Europy i świata. Jego inteligencja, szlachetność serca, męstwo ducha - hartowane przez długie lata w surowej szkole moralnej i duchowej karności - uczyniły z niego bohatera, który nie będzie zapomniany w tragicznych i heroicznych godzinach ojczystego kraju, bohatera Kościoła naszych czasów. Poprzez wybór pierwszego Papieża Polaka, pierwszego Papieża Słowia­nina, Bóg dał mu przeżyć jakby ukoronowanie tysiącletniej wierności swego narodu Chrystusowi. Zanim zgasło światło jego oczu. Bóg dał mu jeszcze tę radość, że po strasznym zamachu, który wstrząsnął światem, wi­dział Papieża ocalonego dla miłości i nadziei niezliczonych milionów ludzi. Jego miłość Kościoła i Ojczyzny nie stroniła od walki, gdy mu ją nakazywało jego własne sumienie. Wszelako męstwo łączyło się w nim z chrześcijańską roztropnością i umiarem nacechowanym odpowiedzial­nością, a więc zaletami, które są oznaką miłości. Był o­n człowiekiem niezłomnej nadziei, nadziei, która czerpała ożywcze siły z ufności pokładanej w cnotach własnego narodu, a nade wszystko z wiary w Boga i z synowskiej miłości do Matki Chrystusa, która była mocą i słodyczą jego życia, życia tak bardzo wypełnionego czynem i tak często doświadczanego.


KS. PREFEKTMódlmy się dzisiaj za niego! Módlmy się z nim! Módlmy się o urzeczywistnienie dwóch wielkich ideałów, które przyświecały mu w życiu i które są wciąż żywe: Kościoła i Polski. Tego Kościoła, który bez niego poczuł się uboższy na ziemi. Tej Polski, która przez swoje łzy, swoje nadzieje, swoje dążenia odwzajemnia mu dzisiaj tę miłość, jakiej doznawała od niego.


SŁOWO KS. PROBOSZCZA


ŚPIEW: Apel Jasnogórski

ks. Grzegorz Ślesicki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643