zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Komentarze na Wielki Czwartek i Piątek

Komentarze na Triduum Sacrum
Wielki Czwartek wieczerzy Pańskiej.

Przed rozpoczęciem Eucharystii.

Dzisiejszą Eucharystią rozpoczynamy największą i najważniejszą uroczystość roku liturgicznego. Trzy święte dni paschy – Triduum Sacrum to tak naprawdę jedno święto w czasie którego wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Msza święta Wieczerzy Pańskiej, którą za chwilę będziemy celebrować przypomina nam wydarzenia z wieczernika. Jezus zaprasza nas – jak apostołów na swoją ostatnią wieczerzę. Daje nam swoje Ciało i Krew, wzywając jednocześnie abyśmy umocnieni tak wspaniałym darem służyli naszym braciom. Chrystus do końca umiłował nas wszystkich, dlatego też chce abyśmy w imię tej miłości miłowali się nawzajem. Ten dar jaki nam zostawił, a jakim jest Eucharystia, ma być źródłem z którego będziemy czerpać siłę do wypełnienia tego wezwania. Dlatego w chwili ciszy przygotujmy się teraz na przyjęcie Chrystusa w Komunii Jego Słowa i Ciała.

Przed Liturgią Słowa

Słowo które za chwilę usłyszymy mówi nam o ustanowieniu Paschy. Uczty przymierza w trakcie której spożywa się baranka bez skazy. Takim barankiem jest sam Chrystus zabity po to, aby swoją Krwią uchronić od zagłady dusze ludzkie. Jego ofiara jest Nowym Przymierzem, a Eucharystia Nową Paschą. Uczestnictwo w niej winno owocować postawą służby, jakiej uczy nas sam Jezus umywając nogi swoim uczniom.

Albo
Opowieść o wyzwoleniu Izraela z niewoli egipskiej i ustanowieniu święta Paschy jest w dzisiejszym dniu połączona w Liturgii słowa z opisem ustanowienia Eucharystii – Ostatniej Wieczerzy. Tak jak krew baranka chroniła izraelitów przed śmiercią, tak Krew Zbawiciela – Chrystusa chroni nasze dusze przed zagładą. To Nowe Przymierze jest dla nas darem najcenniejszym. Naszą odpowiedzią na ten dar winna być postawa służby. Postawa jaką pokazuje nam w dzisiejszej Ewangelii sam Jezus.

Albo
Przed 1 czytaniem

Liturgia słowa rozpoczyna się opisem ustanowienia Paschy – największego święta Izraela upamiętniającego wyzwolenie z niewoli Egipskiej. Podczas Paschy zabija się i spożywa baranka bez skazy, którego krew jest ochroną przed aniołem śmierci i zapowiedzią Krwi Nowego Przymierza.

Przed 2 czytaniem

Opowieść Św. Pawła o ustanowieniu Eucharystii łączy się z tym co usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Ustanowienie Eucharystii również ma nam przypominać, ale i uobecniać tę wielką tajemnice wyprowadzenia nas z niewoli naszych grzechów.

Przed Ewangelią
Chrystus Pan, Najwyższy Król i Władca staje się Chrystusem Sługą. Umywa nogi swoim apostołom, czyni gest który wykonywali niewolnicy i najmniejsi spośród służby domu. Pokora i uniżenie Boga pokazuje nam jak postępować w relacjach z drugim człowiekiem.

Przed procesją z darami

Największą tajemnicą Eucharystii jest realna obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina – owoców ziemi i pracy rąk ludzkich. Przyniesiemy je teraz do ołtarza, jako znak trudu wielkopostnego Wraz z nimi przynosimy również...

Przed znakiem pokoju

Znak pokoju jest równocześnie znakiem miłości. Symbolem naszej chęci pojednania się z braćmi. Przebaczenia tym, którzy nas zranili, ukorzenia się przed tymi, którym sami zadaliśmy ból. Siłę do takiej postawy daje nam uczestnictwo w tej Świętej Uczcie

Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu
Teraz Najświętszy Sakrament zostanie zabrany z Tabernakulum i przeniesiony do kaplicy (miejsca przechowywania), zwanej „ciemnicą” w której będziemy go adorować dziękując za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Tabernakulum pozostanie puste a ołtarz obnażony na znak tego, że zabrano nam Pana. Chrystus pozwolił się pojmać i uwięzić. W Ogrójcu oddał się całkowicie w ręce ludzi. Podobnie czyni dziś oddając władzę przemienienia chleba i wina w swoje Ciało i Krew w ręce kapłanów. Bóg staje się dla nas bezbronny jak baranek. Ta tajemnica niech nam towarzyszy w naszym czuwaniu przy Chrystusie i rozważaniu jego męki tej nocy i w jutrzejszym dniu.

Jutro adoracja będzie trwała przez cały dzień do godziny...................Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. .......................Wcześniej zaś o godz. ........................będziemy przeżywać Drogę Krzyżową.

Wielki Piątek Męki Pańskiej

Przed rozpoczęciem celebracji

Dzisiejszy dzień jest dla wszystkich wierzących dniem szczególnej zadumy i refleksji. Obchodzimy bowiem pamiątkę dnia w którym nasz Pan oddał za nas swoje życie. Kościół nie sprawuje dzisiaj Eucharystii koncentrując się na rozważaniu męki i śmierci Chrystusa i przypominając nam cenę jaka została zapłacona za nasze zbawienie.

Cała Liturgia skoncentrowana jest dziś na Krzyżu i jego zwycięstwie. Na początku kapłani wraz z asystą w milczeniu udają się do ołtarza i oddają cześć Bogu upadając przed nim na twarz. My klęcząc modlimy się w skupieniu. Następuje pierwsza cześć dzisiejszej celebracji – Liturgia słowa, w której rozważać będziemy mękę Jezusa. Po tym rozważaniu zaniesiemy do Pana nasze błagania. Po modlitwie wiernych nastąpi kulminacyjny moment dzisiejszych obrzędów – adoracja Krzyża i Komunia święta. Po niej Najświętszy sakrament w monstrancji przykrytej welonem zostanie przeniesiony do grobu, jak Jezus owinięty płótna został złożony w grobie przez Józefa z Arymatei.

Przed Liturgią słowa

Dzisiejsza Liturgia ukazuje nam Chrystusa jako tego, który jest wypełnieniem proroctw o Cierpiącym Słudze Jahwe, o którym słyszymy w pierwszym czytaniu. Ukazuje nam również w słowach św. Pawła Chrystusa – Arcykapłana, który złożył doskonałą ofiarę swojego życia przez co stał się dla nas Odkupieniem i Zbawcą i wyniósł nas do swojej chwały. Jezus doświadczył cierpienia i poniżenia, jednak nie ugiął się pod jego ciężarem. Zmiażdżony cierpieniem nie ugiął się, ale przyjął wszystko co było dla Niego przygotowane. Wypełnił do końca wolę Ojca i dlatego zwyciężył śmierć. W nim my także możemy odnosić zwycięstwo nad wszelkimi przeciwnościami

Albo
Przed pierwszym czytaniem

Cierpiący sługa Jahwe o którym mówi pierwsze czytanie jest zapowiedzią Chrystusa. Męka opisana przez proroka Izajasza, jest męką, przez którą przeszedł Chrystus, męką która jest ceną naszego odkupienia.

Przed drugim czytaniem

Jezus jest jednocześnie ofiarą przebłagalną i Arcykapłanem. On sam oddaje swoje życie, pozwala wywyższyć się na Krzyżu i na nas chce wylać łaski płynące z tej ofiary.

Przed Ewangelią

Opis męki Pańskiej sporządzony przez Jana – jedynego z apostołów który nie opuścił Chrystusa w tych ostatnich godzinach – niech uświadomi nam cenę naszej wolności. Oto Bóg króluje z drzewa... Tryskają zdroje miłosierdzia aby odkupić cały świat.

Przed Modlitwą wiernych
W dniu dzisiejszym modlitwa wiernych ma wymiar szczególny. Obejmujemy naszą troską cały świat i wszystkie jego sprawy, ponieważ Chrystus gdy został wywyższony na Krzyżu wszystkich przyciągnął do siebie. Modlitwa ta swoimi korzeniami sięga pierwszych wieków Chrześcijaństwa. Po zapowiedzi intencji przez diakona wszyscy modlimy się w chwili ciszy. Następnie kapłan wypowiada kolektę, która jest zebraniem wszystkich naszych modlitw. Po niej wspólnie odpowiadamy Amen potwierdzając i świadomie włączając się w modlitwy zanoszone przez celebransa.

Przed adoracją Krzyża

Wysłuchaliśmy słowa Bożego jednocząc się z Jezusem w Jego cierpieniu. Teraz przyszedł czas aby oddać Mu hołd poprzez ucałowanie znaku Jego męki. Krzyż jest bramą do życia. Jest podporą w chwilach gdy nic już nam nie zostaje. Na nim możemy się oprzeć gdy przygniecie nas słabość, grzech, choroba, śmierć...

Najpierw nastąpi odsłonięcie Krzyża. Kapłan trzykrotnie będzie intonował wezwanie po którym będziemy odpowiadać „Pójdźmy z pokłonem” i w chwili ciszy przyklękać. Następnie każdy z nas przy wtórze pieśni będzie mógł ucałować Krzyż oddając w ten sposób cześć naszemu zbawcy.

Podchodzić będziemy w następującym porządku: najpierw kapłani, następnie służba liturgiczna, siostry zakonne i wszyscy zgromadzeni – najpierw znajdujący się po prawej stronie Kościoła czyli od ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a potem będący po jego prawej stronie. Chciejmy zachować porządek i modlitewną atmosferę włączając się w śpiew uwielbienia i rozważając wszystko co dziś się dokonuje.

Przed Komunią Świętą

Mimo, że dziś nie sprawuje się Eucharystii możemy spożyć Ciało Pana. Komunia święta jest dla nas umocnieniem, pokarmem bez którego nasza dusza umiera.

Przed przeniesieniem do grobu

Odszedł nasz Pasterz. Jezus umarł a Jego Ciało złożono do grobu i przywalono głazem. Teraz nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu w którym do godziny.............. będzie trwała adoracja. Nie zaniedbajmy tego szczególnego czasu łaski, abyśmy nie usłyszeli „nawet godziny nie mogłeś czuwać ze mną”.

Jutro Wielka Sobota, drugi dzień Triduum Paschalnego. W ciągu dnia adoracja Pana Jezusa w grobie. Poświęcenie pokarmów w godz. .................................................................................. Obowiązuje post od pokarmów mięsnych.

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. ............... Przynosimy ze sobą świece.

opracowała Marta Wojtasik


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643