zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Przygotowanie bezpośrednie do Bierzmowania/ i do małżeństwa

1.Co to jest religia ?
Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

2.Co to jest Pismo święte ?
Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha świętego, które Kościół przechowuje i podaje jakoObjawienie Boże.

3.Kto jest autorem Pisma świętego ?
Pierwszorzędnym autorem Pisma św. jest Duch Święty, a drugorzędnymi - ludzie natchnieni przez Ducha Św. zwani hagiografami.

4.Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo św. ?
Pismo św. dzieli się na : Stary Testament-45 ksiąg i Nowy Testament - 27 ksiąg.Razem-72.
5.Jaka jest przewodnia myśl Pisma św. ?
Przewodnią myślą Pisma św. jest Boży plan zbawienia ludzkości.

6.Wymień księgi Pisma św. Nowego Testamentu.
4 Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych apostołów i Apokalipsa czyli Księga Objawienia św. Jana

7.Co to jest Tradycja ?
Tradycja czyli podanie ustne jest to zbiór objawionych prawd Bożych niespisanych w
Piśmie św., przekazywanych przez Urząd Nauczycielski Kościoła; stanowi część Objawienia .

8.Na czym opieramy przekonanie o istnieniu Boga ?
O istnieniu Pana Boga możemy wnioskować :
-a/ z istnienia świata i przedziwnego ładu na tym świecie,
-b/ z przekonania niemalwszystkich ludów,
-c/ z własnego sumienia,
-d/ z Objawienia Bożego / wiara/.

9.Jakie przymioty przypisujemy Panu Bogu ?
Pan Bóg jest :
- wieczny-zawsze był, jest i będzie,
- wszechmocny -wszystko może czynić, co jest dobre i wewnętrznie niesprzeczne,
- niezmienny -zawsze jest ten sam,
- mądry i święty -jest źródłem wszelkiej prawdy i dobra,
- miłosierny i sprawiedliwy.

10. W jaki sposób przygotował Pan Bóg ludzi na przyjście Zbawiciela czyli Mesjasza ?
Pan Bóg przygotował ludzi przez :
- historię narodu wybranego - Izraela, a zwłaszcza przez..
- proroctwa mesjańskie,
- figury mesjańskie

11. Co to sąproroctwa mesjańskie ?
Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o mającym przyjść Mesjaszu.

12. Co to są figury mesjańskie ?
Figury mesjańskie są to osoby, rzeczy lud zdarzenia ze Starego Testamentu, które noszą pewne podobieństwa do życia i czynów przyszłego Zbawiciela.

13. Kto jest obiecanym Zbawicielem ?
Obiecanym Zbawicielem jest Jezus Chrystus

14. Kim jestJezus Chrystus dlachrześcijanina ?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

15. Skąd wnosimy, że Jezus z Nazaretu jest Bogiem ?
O tym, że Pan Jezus jest Bogiemwiemy, gdyż :
a/-zaświadczył o tym Bóg Ojciec/ Jordan, Tabor /,
b/- wyznał to niejednokrotnie i na różne sposoby sam Jezus,
c/  świadczyli o tym nieprzerwanieApostołowie,
d/- Jezus potwierdził swoje wyznanie cudami i Zmartwychwstaniem.

16.Co to jest Kościół Katolicki ?
Dostrzegamy dwa wymiary Kościoła: zewnętrzny i duchowy :
a/ Kościół Katolicki jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów świętych;
b/ Kościół jest Ciałem Mistycznym Jezusa Chrystusa czyli żywym, nadprzyrodzonym
organizmem, którego Głową jest Chrystus, członkami zaś ludzie zjednoczeni z Chrystusem
przez Łaskęi wiarę.

17.Co to jest Łaska Uświęcająca ?
Łaska Uświęcająca jest to dar Boży, który czyni nas dziećmi i przyjaciółmi Boga.

18.Jaki jest cel i zadanie Kościoła ?
ZadaniemKościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa czyli prowadzenie
wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem na ziemi i w wieczności / zbawienie wieczne/.

19. Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi ?
Pan Jezus dał Kościołowi potrójną władzę : nauczania, uświęcania i pasterzowania.

20.Przezkogo Pan Jezus podtrzymuje, ożywia i umacnia swój Kościół ?
Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół przez Ducha Świętego.

21. Kim jest Duch Święty ?
Duch Św. jest to trzecia osobaBoska, która pochodzi od Ojca i Syna.

22.Kiedy Duch Św. zstąpił na Apostołów ?
Duch Św. zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt
zwanych inaczej Pięćdziesiątnicą.

23.Kiedy Duch Św. zstępuje na nas ?
Duch Św. zstępuje na nas przy Chrzcie św., ale w szczególny sposób napełnia nas swoją
mocą podczas Bierzmowania.

24.Co to jest sumienie ?
Sumienie jest to uzdolnienie, które pozwala nam odróżnić dobro od zła; pobudza nas do
pełnienia dobra, a powstrzymuje od zła i jest naszym sędzią.

25.Kiedy człowiek popełnia grzech ?
Człowiek popełnia grzech, kiedy świadomie i dobrowolnie przekracza Prawo Boże zawarte
w przykazaniach Bożych i kościelnych.

26.Na czy polega grzech ciężki ?
Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lubkościelne w rzeczy
ważnej w pełni świadomie i dobrowolnie; odwraca się od Boga, a zwraca się ku rzeczom lub osobom, jako do Boga.

27.Jakie są główne źródła grzechu ?
Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności i złe otoczenie czyli źli ludzie.

28.Wymień grzechy główne , które są źródłem innych grzechów .
Grzechy główne ; pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew , lenistwo.

29.Co to są grzechy* cudze* ?
Grzechy * cudze* popełniamy wówczas, gdy pomagamy bliźniemu grzeszyć, lub nie powstrzymujemy go od grzechu, gdy możemy to uczynić.

30.Co to jest modlitwa ?
Modlitwa jest to wzniesienie myśli i uczuć do Boga dla oddania Mu czci należnej i
uproszenia Łask potrzebnych.

31. Dlaczego powinniśmy się modlić ?
Powinniśmy się modlić, ponieważ :
a/- tak nakazał nam Pan Jezus,
b/- przez modlitwę oddajemy cześć Bogu :wielbimy Go, dzięki Mu składamy ,przepraszamy
Go za grzechy i prosimy.
c/- przezmodlitwę otrzymujemy potrzebne Łaski

32.Jak powinniśmy się modlić, aby nas Bóg wysłuchał ?
Powinniśmy się modlić z uwaga, ufnością i wytrwałością.

33. Co to jest Chrzest ?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który uwalnia nas od grzechu, czyni
nas dziećmi i przyjaciółmi Boga oraz jednoczy z Chrystusem i Kościołem.

34. Jakie znasz rodzaje Chrztu ?
Chrzest może być :

a/ uroczysty lub tzw.* z wody*
b/ Chrzest krwi
c/ Chrzest pragnienia

35. Co to jest Bierzmowanie ?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Św. umacnia chrześcijanina, aby wiarę
swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

36. Co znaczy słowo * bierzmowanie * ?
Słowo *bierzmowanie * pochodzi od staropolskiego słowa *bierzmo *.Była to belka
umacniająca strop budowli; bierzmowanie jestbowiem umocnieniem we wierze.

37. Jakich Łask udziela nam Bóg przezBierzmowanie ?
a/-pomnaża Łaskę Uświęcającą
b/- * wyciska * na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusa,
c/- daje 7 darów Ducha Św.
d/- daje łaskę uczynkową do mężnego wyznawania wiary i jej obrony

38. Wymień 7 darów Ducha Św.
Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża.

39. Co to znaczy bronić swojej wiary ?
Bronić swojej wiary tzn.:
- a/ umieć odpowiedziećna stawiane jej zarzuty,
- b/ być krytycznym wobec tych, którzy wiarę ośmieszają,
- c/ nie dawać złym życiem powodów do ataku na wiarę.

40. Co to znaczy żyć według wiary ?
a/ zachować na codzieńBoże przykazania,
b/ wypełniać solidnie swoje obowiązki,
c/ żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, okresową spowiedź i Komunię św.

41. Przez co możemy pogłębiać wiarę ?
a/przez modlitwę i czynny udział w Eucharystii,
b/ przez systematyczną katechizację,
c/ przez czytanie i medytacje nad Pismem św.; czytanie lektury religijnej.

42. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu Bierzmowania ?
a/ włożenie rąk biskupai modlitwa o dary DuchaŚw.,
b/ namaszczeniekrzyżmem św. i słowa : NN przyjmij znamię daru DuchaŚw

43. Co to jestkrzyżmo święte ?
Krzyżmo święte jest to mieszanina oliwy i balsamu poświęcona przez biskupa w katedrze
każdego roku w Wielki Czwartek

44.W jaki sposób świecki chrześcijanin może apostołować ?
Chrześcijanin może apostołować : a/ przez przykład własnego życia, b/ przez pouczające
słowo, modlitwę i dobre uczynki,c/ także przez cierpienie i ofiarę.

45. Co to jest Msza św. ?
Msza św. jest to ofiara Chrystusa i Kościoła, w której Pan Jezus pod postaciami chleba
i wina, przez kapłana, składa siebie Bogu dla naszego zbawienia.

46. Co to jest Najświętszy Sakrament ?
Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod
postaciami chleba i wina.

47. Z jakich części składa się Msza św. /
Msza św. składa się : z Liturgii Słowa Bożego i Liturgii Ofiary. Liturgia Ofiary obejmuje : przygotowanie darów przeistoczenie czyli konsekrację ucztę ofiarną czyli Komunię św.

48.Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy św. ?
a/ gdy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św.
b/ kiedy wspólnie z kapłanem ofiarujemy siebie: nasze dobre czyny, cierpienia i radości
jako nasz osobisty dar ofiarny
c/ kiedy czynnie uczestniczymy w liturgii: wypowiadamy głośno i wyraźnie modlitwy
wspólne, bierzemy udział w śpiewie oraz przyjmujemy odpowiednią postawę zewnętrzną.

49. Co to jest sakrament Pokuty ?
Sakrament Pokuty jest to znak spotkania z Chrystusem, w którym człowiek porzuca grzech,
otrzymuje od Boga przebaczenie i Łaskę do poprawy życia.

50. Odpowiedzi bierzmowanych : Pragniemy aby Duch Święty - którego otrzymamy -
umocnił nas do mężnego wyznawania wiary- i do postępowania według jej zasad.

Dodatek : przygotowanie do małżeństwa

51.Co to jest katolickie małżeństwo ?
Jest to nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety, który Chrystus wyniósł do godnościsakramentu. Jest źródłem Mocy Bożej zwanejłaską stanu, która uzdalnia małżonków do wypełnienia obowiązków małżeńskich i rodzinnych i prowadzi do uświęcenia życia.

52. Jakie są istotne przymioty małżeństwa katolików ?
Małżeństwo katolickie cechuje :
a/ jedność tzn., że może być zawarte między jednym mężczyzną i jedną kobietą,
b/ nierozerwalność: ważnie zawarte tylko śmierć rozwiązać może,
c/ świętość : jest znakiem Łaski Bożej; odwzorowaniem przymierza Chrystusa z Kościołem

53. Jakie są istotne cele małżeństwa /
Celemmałżeństwa jest miłość ; wzajemna pomoc; zrodzenie i wychowanie potomstwa.

54. Co oznacza orzeczenie o nieważności małżeństwa przez Sąd Kościelny ?
Małżeństwo katolików jest od początku nieważne czyli nie istnieje, gdy zaistniała
między nimi przeszkoda zrywająca np. brakwolnej i świadomej decyzji w momencie
zawierania małżeństwa; impotencja seksualna; obojnactwo jednej z osób; pozytywne
wykluczeniepotomstwa z małżeństwa; brak wolnego stanu jednego z nupturientów.
SądKościelny nie rozwiązuje ważnego małżeństwa, lecz jedynie udowadnia i orzeka, że
małżeństwo w ogóle nie zaistniało.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643