zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Scenariusz I Komunii Świętej

PRZED KOŚCIOŁEM:
Dzieci gromadzą się w towarzystwie rodziców (i chrzestnych) na placu przed wejściem do kościoła. Do zgromadzonych przychodzi ubrany w szaty liturgiczne Prezbiter.
Prezbiter mówi:
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Wszyscy żegnają się i odpowiadają:
Amen.

Prezbiter pozdrawia zgromadzonych:
Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Jego Syna, Jezusa Chrystusa, który okazał dzieciom swoja miłość i od Ducha Świętego, niech będą z wami wszystkimi.

Wszyscy:
I z Duchem Twoim.

Prezbiter do dzieci i wszystkich zebranych zwraca się tymi lub podobnymi słowami:
Najmilsi! Wśród nas zgromadzonych w imię Chrystusa, by Bogu złożyć Najświętszą Ofiarę stoją dziś dzieci, które po raz pierwszy przyjmą w Komunii świętej Ciało i Krew Pana Jezusa. Jest to wielka chwila dla Kościoła, który raduje się z nowych uczestników stołu Pańskiego. Jest to też wielka chwila dla was dzieci. Od tej Mszy świętej będziecie często spożywać pokarm, który daje życie wieczne.
Niech to błogosławieństwo wody i pokropienie nią przypomni tym dzieciom, które dzisiaj po raz pierwszy w pełny sposób będą uczestniczyć we Mszy św., a także nam wszystkim, wielką godność przybranych dzieci Bożych.

Wszyscy przez chwilę modlą się w ciszy i milczeniu.    

Następnie prezbiter rozkłada ręce i wypowiada modlitwę błogosławieństwa.
Panie, Ojcze Święty, Twój Syna nas odkupił, a przez chrzest obdarzył nowym życiem z wody i Ducha Świętego. Wejrzyj na nas i spraw abyśmy pokropieni tą wodą, odnowili się na Duchu i służyli Tobie z czystym sercem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy odpowiadają;
Amen.

Prezbiter kropi obecnych wodą święconą, podczas gdy wierni wykonują odpowiedni śpiew ( np. „Kiedyś o Jezu chodził po świecie”.)

Po pokropieniu prezbiter zwraca się teraz do dzieci.:
Kochane dzieci proście teraz waszych rodziców błogosławieństwo.

a) Jeden z chłopców mówi: Błogosław mnie ojcze, błogosław mnie matko, dłońmi swoimi, gdy dzisiaj Ciało Chrystusa mam przyjąć wspólnie z braćmi moimi.

b) Ojcowie wkładają ręce na głowy swoich dzieci mówiąc wspólnie z prezbiterem: Błogosławieństwo twego ojca niech ci towarzyszy do ołtarza Pańskiego i na całej drodze życia. W imię Ojca i syna i Ducha Świętego. Amen.

c) Matki wkładają ręce na głowy swoich dzieci mówiąc wspólnie z prezbiterem:

d) Błogosławieństwo twojej matki niech idzie z tobą. Wspomożycielka Wiernych, niech cię otoczy swoja opieką. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Prezbiter:                                                                                                                                             Teraz procesyjnie ze śpiewem pieśni wprowadzimy nasze dzieci do kościoła, by mogły uczestniczyć w Najświętszej Ofierze Chrystusa.


Następnie, jeżeli warunki na to pozwalają wszyscy kroczą w procesji wokół kościoła i wchodzą do kościoła. Po wejściu do kościoła dzieci zajmują wyznaczone miejsca. W czasie procesji wykonuje się śpiew np. Pod Twą obronę, Gwiazdo śliczna wspaniała, Chwalcie łąki umajone. Procesja odbywa się w następującym porządku: Krzyż z akolitami, służba liturgiczna, dzieci komunijne, kapłan rodzice, chrzestni, wierni


W KOŚCIELE:
Po zajęciu miejsc wszyscy klękają
Prezbiter: Niechaj będzie pochwalony, Przenajświętszy Sakrament …..(3 razy)

Rozpoczyna się Najświętsza Ofiara. Kapłan udaje się do miejsca przewodniczenia, wszyscy wstają.
Prezbiter zwraca się do rodziców:
Drodzy Rodzice, przyprowadziliście dziś do tej świątyni wasze dzieci. Cała nasza wspólnota w uroczystym nastroju napełnia ten Boży Dom. Wystrój świątyni świadczy o doniosłości tej chwili. Pytam was zatem Rodzice: Czego żądacie od Kościoła Świętego?

Następnie ojciec jednego z dzieci w imieniu rodziców prosi o dopuszczenie dzieci do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej:
Ojciec: Czcigodny Ojcze! Przed dziewięciu laty z troską i miłością chrześcijańskich rodziców przynieśliśmy nasze dzieci do Kościoła prosząc dla nich o łaskę wiary. Na ile starczało nam sił podtrzymywaliśmy i rozwijaliśmy w nich to święte życie Boże Dziś, wobec zgromadzonej tu rodziny i gości prosimy o udzielenie, naszym dzieciom pierwszej Komunii Świętej. Prosimy też o modlitwę, aby wytrwały w wierze swoich Ojców i w czystej miłości do Boga i Świętej Matki

Prezbiter zwraca się do katechety:

Czy zgromadzone tutaj dzieci, zgodnie z ich wolą wyrażoną przez ich rodziców, są przygotowane do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej?

Odpowiedź Katechety:

Z pełną świadomością stwierdzam, że przyprowadzone tutaj przez rodziców dzieci wykazały się znajomością zasad wiary i Katechizmu.
Przychylam się zatem do prośby wyrażonej przez rodziców proszę o umożliwienie tym dzieciom pełnego uczestnictwa w liturgii Mszy św. Proszę, aby Kościół dał im najdroższe i najświętsze - Prawdziwe ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią Eucharystycznego Chleba.
W domu rodzinnym, w kościele i na katechezie przygotowywały się one do tego dnia. Stały się lepsze, bardziej kochające Pana Jezusa i pragną Go kochać jeszcze bardziej. W modlitwie wyrażają pragnienie czuwania, aby zapał duchowy dzisiejszego dnia nieustannie w nich wzrastał.
Pragnieniem moim jest, aby zarówno dzisiejsze przyjęcie pierwszej Komunii św. jak i każde następne spotkanie tych dzieci z Chrystusem Eucharystycznym było dla nich wielkim wydarzeniem.
Niech od dziś żyje w was, kochane Dzieci, Pan Jezus, który jest Bogiem, Królem i Miłością! Waszym Najwspanialszym Przyjacielem!
Kochajcie Pana Jezusa coraz bardziej, coraz więcej i coraz goręcej!

Prezbiter: A teraz Drogie powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem jakich łask oczekujecie od Pana Boga tym Sakramencie?

Dzieci: Pragniemy przyjąć/ ciało i Krew Chrystusa/ pod postaciami chleba i wina./ Wtedy Jezus obdarzy nas życiem i będziemy żyć na wieki/ / Amen.

Rozpoczyna się śpiew: Chwała na wysokości Bogu

Następnie Prezbiter śpiewa Kolektę. Po czym rozpoczyna się liturgia słowa.
- czytanie I – ojciec (bieżącej niedzieli)
Psalm responsoryjny (dzieci lub schola)
ref: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy
Pan króluje, wesel się ziemio
Radujcie się liczne wyspy
Obłok i ciemność wokół Niego
Prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu
ref. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy
Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana
Przed obliczem Władcy całej ziemi
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę
ref. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy

- czytanie I - dziecko, (propozycja)
Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia:
Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.
Oto Słowo Boże

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ja jestem Chlebem żywym, który zstąpił z nieba
Kto spożywa ten Chleb będzie żył na wieki
Alleluja, Alleluja,

- Ewangelia (perykopa wg uznania celebransa), homilia,

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH
Po homilii odbywa się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Prezbiter zwraca się do wszystkich:
Najmilsi, te dzieci odrodzone przez chrzest święty, nazywają się dziećmi Bożymi i są nimi rzeczywiście. Dzisiaj mają one przystąpić do ołtarza Pańskiego i stać się uczestnikami Jego Uczty ofiarnej razem ze zgromadzonym tu Kościołem. Drodzy rodzice, staraliście się dotąd wychować te dzieci w wierze tak, aby zachować w nich to życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. W czasie chrztu świętego waszych dzieci wręczono wam zapalone świece. Oznaczają one Chrystusa, Który jest światłością świata. Teraz wy Ojcowie świece które macie zapalcie od Paschału i przekażcie to światło waszym dzieciom.

Ojcowie zapalają świece od Paschału przekazują dzieciom

Prezbiter:
Drogie dzieci wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której macie przystąpić do Stołu Pańskiego. A zatem pytam was rodzice i dzieci:

Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i dzieci: Wyrzekamy się

Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

Rodzice i dzieci: Wyrzekamy się

Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Rodzice i dzieci: Wierzymy

Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Rodzice i dzieci: Wierzymy

Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne?

Rodzice i dzieci: Wierzymy

Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie, Panu naszym. Amen.

MODLITWA WIERNYCH
Prezbiter: Najmilsi wznieśmy nasze prośby do Boga, który karmi nas przy swoim stole Słowa i Eucharystii:

Ministrant: 1. Eucharystia jest darem Bożej miłości - prośmy za Papieża Benedykta XVI, aby dobry Bóg obdarzył Go łaską zdrowia i dał Mu siłę do umacniania nas w wierze, nadziei i miłości.
Schoala: śpiew

Matka: 2. Weź, Panie Jezu w swoją opiekę naszą Ojczyznę - spraw, aby wspierana przez świętych patronów Polski stała się dla innych narodów wzorem chrześcijańskiego życia.

Schoala: śpiew

Ojciec:
3. Eucharystia jest chlebem dającym życie wieczne - Panie Jezu, błogosław naszym dzieciom, które dziś po raz pierwszy przyjmą Komunię Świętą, aby nigdy nie utraciły więzi z Jezusem Eucharystycznym.

Schoala: śpiew

Chłopec:
4. Wielu ludzi troszczy się o nas, kształtuje nasze dziecięce umysły, charaktery, umacnia naszą wiarę - módlmy się za księży pracujących w naszej parafii i nauczycieli, byśmy byli dla nich wielką radością.

Schoala: śpiew

Dziewczynka:
5. Nie wszystkie dzieci są kochane przez swoich rodziców - módlmy się za dzieci z Domów Dziecka, za dzieci chore, nieszczęśliwe, smutne, zaniedbane, by byli wokół nich ludzie o dobrych sercach.

Schoala: śpiew

Chłopiec:
6. Najlepszy nasz Ojcze, polecamy Ci to wszystko, z czym dziś przychodzimy do Ciebie i co kryją nasze serca - spraw, aby ta Eucharystyczna Ofiara była dla nas tu obecnych znakiem miłości Boga do człowieka.

Schoala: śpiew


Ojcze, wszechmogący wieczny Boże wysłuchaj nasze modlitwy, udziel wszystkim, których posilasz przy stole Twojego Syna, stałości w wierze i wzrost w miłości i łasce. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

PRZYGOTOWANIE DARÓW

Katecheta czyta:
W tak radosnym dniu nie mogliśmy przyjść na to zgromadzenie z pustymi rękoma. Oddajemy swe serca i za Chrystusem powtarzamy: Panie bądź wola Twoja. A nasze ofiary składane na ołtarzu są wyrazem posłuszeństwa.

Tak jak ojcowie wręczyli świece swoim dzieciom, które są symbolem wiary, tak teraz proszę, aby matki, które na co dzień dają chleb swoim dzieciom teraz na patenę włożyły hostię, która stanie się Ciałem Chrystusa.

Każda matka podchodzi do miejsca, gdzie przygotowane są dary do procesji i wkłada jeden komunikant na patenę. Później następuje procesja z darami

PROCESJA Z DARAMI:
Chleb i winogrona (rodzice)

Chleb i winne grona – owoce ziemi oraz pracy ludzkich rąk. Za chwilę złożone na ołtarzu będą nam przypominały o zjednoczeniu wszystkich ludzi pod sztandarem Chrystusa. Jak chleb złączył złote ziarna tak niech miłość złączy nas ofiarna.

Świeca ołtarzowa (dziecko)
Świeca – symbol spalania się w służbie Bogu i znak pragnienia, aby Jezus rozświetlał nas w ciemności grzechu.

Kwiaty (dziecko)
Kwiaty – symbol piękna, dobroci, miłości oraz radości dzieci z dnia dzisiejszego dnia tak dla nich uroczystego.

Ofiara pieniężna (dwoje rodziców)
Ofiar pieniężna – jako wyraz troski nas wszystkich o świątynię oraz o to, co jest niezbędne, aby mogła ona spełniać role domu modlitwy.

Kielich (chłopiec)
Ampułki (dziewczynka)
Puszka (chłopiec)
Naczynia liturgiczne – jako wyraz troski o piękno zewnętrznej oprawy liturgii i wielkiego szacunku do tego co piękne.

Po procesji z darami następuje śpiew: Oto jest dzień, lub Jeden chleb. Następnie rozpoczyna się liturgia Eucharystyczna.

Przed modlitwą Ojcze nasz:
Zakończyliśmy modlitwę dziękczynienia, złożyliśmy Ojcu w ofierze Ciało Chrystusa i Jego Krew, którą wylał za nas na Krzyżu. Teraz nadchodzi chwila, w której będziemy spożywali to Najświętsze Ciało jako pokarm na życie wieczne. Ten zaszczyt, jakiego za chwilę dostąpicie, płynie z kochającego serca Pana Jezusa. On przecież nas wszystkich zna. Wie, że jesteśmy grzeszni, ale tez wie, że pragniemy być przy Nim i z Nim w każdej chwili naszego życia. Wyraźmy to jeszcze raz powtarzając:
„Ojcze nasz….”

Do Komunii św. dzieci przystępują w uroczysty sposób np. klękając na specjalnie przygotowanym klęczniku lub w inny sposób w zależności od parafii. W czasie Komunii św. organista śpiewa pieśni:
„Jezusa ukrytego”
"U drzwi Twoich”
"Bądźże pozdrowiona”
„Daj mi Jezusa”

DZIĘKCZYNIENIE
Katecheta zapowiada:
Pan Jezus zamieszkał w naszych sercach. Napełnieni Jego radością zaśpiewajmy Bogu z całej duszy i z głębi serca pieśń uwielbienia:

Wspólny śpiew:
Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka,
Boża radość wypełnia duszę mną (2razy)
Boża miłość jak rzeka, Boża miłość jak rzeka,
Boża miłość wypełnia duszę mną (2razy)
Boży pokój jak rzeka, Boży pokój jak rzeka,
Boży pokój jak rzeka wypełnia duszę mą (2 razy)
Boża radość jak rzeka, Boża miłość jak rzeka,
Boży pokój wypełnia duszę mą (2 razy)

DZIĘKCZYNIENIE ŚPIEWEM
Katecheta zapowiada:
Pan Jezus zamieszkał w naszych sercach, dlatego z radością wszyscy zaśpiewajmy Mu pieśń wdzięczności: - „Dzięki o Panie składamy dzięki”

Dzieci kolejno podchodzą do mikrofonu i czytają wezwania:

Dziecko 1: Dziękujemy Ci Jezu Chryste, że przyszedłeś do nas w bieli Hostii czystej

Śpiew; Dzięki o Panie …

Dziecko 2: Dziękujemy, że wstąpiłeś do serc naszych Panie i wziąłeś je z radością na swoje mieszkanie

Śpiew; Dzięki o Panie …

Dziecko 3: Dziękujemy, ze jesteś Ojcem, Bratem, Przyjacielem, że przynosisz ze sobą swe niebiańskie wesele.

Śpiew; Dzięki o Panie …

Dziecko 4: Dziękujemy, ze kochasz, że nie jesteś nam daleki, i że my Jezu Chryste jesteśmy własnością twą na wieki.

Śpiew; Dzięki o Panie …

ZAKOŃCZENIE

Katecheta zapowiada:
Dobiega końca nasza wielka uroczystość. Pozwólmy teraz dzieciom wyrazić swoja wdzięczność wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby dziś tak uśmiechnięte i szczęśliwe stoją w naszym kościele, a ich serca przepojone są miłością do Boga i do nas wszystkich.

Podziękowanie Rodzicom
Jaki to wielki skarb i łaska.
Mieć wiarę i znać Boga, Stwórcę nieba.
Kochać Chrystusa i matkę Jego.
I wiedzieć, jak na ziemi żyć trzeba.
O, jaka to wielka i święta chwila.
Ile uczucia i radości.
Gdy po raz pierwszy w sercu dziecka.
Sam Pan Jezus zagości.
Dziś serca nasze pełne Boga,
A usta pełne Jego chwały,
Bo Bóg sam siebie dał nam na pokarm
w Eucharystii cały.
To Tobie, kochana mamusiu,
zawdzięczam i Boga i wiarę świętą.
Tyś pierwsza mi o Nim szeptała
I wpajałaś ku Niemu miłość niepojętą.
I Tobie, drogi tatusiu,
któryś mi tłumaczył, pouczał i radził.
Pilnował, by odmówiony był pacierz.
Brał za rączkę, do kościoła prowadził.
Niech dobry Bóg Wam drodzy rodzice wynagrodzi.
Wspiera was łaską w każdej potrzebie.
Obdarzy radością na ziemi
i szczęściem wiecznym w niebie.
Podziękowanie księżom
Serca nam mocniej biją
i oczy świecą z radości
Bo dzisiaj po raz pierwszy
w Komunii Świętej Pan Jezus w duszy zagościł
Dlatego zwracamy się do ciebie
Czcigodny Księże Proboszczu
i do Was Drodzy Kapłani naszej parafii
ze słowami wdzięczności i miłości.
Serdecznie dziękujemy za Mszę Świętą odprawioną w naszej intencji,
za troskę o nasze dziecięce dusze,
za słowa nauki Bożej,
za dobroć i wyrozumiałość podczas spowiedzi świętej,
za uśmiech i za wszystko, co dla nas czynicie.

Niech żywym dowodem naszej wdzięczności będzie modlitwa w Waszej intencji, te oto kwiaty i nasze szczęśliwe, dziecięce uśmiechy.

Podziękowanie nauczycielom
W tym dniu radosnym dla nas, chcemy myślą i sercem ogarnąć i podziękować:
Nauczycielom i Wychowawcom, koleżankom i kolegom, gościom, którzy przybyli na naszą uroczystość i wszystkim, którzy z nami dzielą radość naszego pierwszego spotkania z żywym Jezusem w Komunii Świętej. Wszystkim modlącym się z nami podczas Mszy Świętej i tym, którzy zasiądą z nami przy rodzinnym stole. Bóg zapłać!


Dzieci wręczają kwiaty: kapłanom, nauczycielom

Cd Mszy św., ogłoszenia ……


Pieśń na zakończenie: np. Panie Jezu zabierzemy Cię do domu ….


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643