zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

PROPOZYCJA SPOTKAŃ DLA PREOAZY (GIMNAZJUM)

Cel:

Spotkania zostały przygotowane jako wprowadzenie nowych uczestników w formację Ruchu ‘Światło-Życie”. Mają zapoznać osoby przychodzące do wspólnoty z zasadami i wymaganiami jakie stawiamy sobie w formacji i życiu wspólnotowym.

Metoda:

Spotkania są wzorowane na metodzie Ewangelicznych Rewizji Życia.

Poszczególne etapy ERŻ otrzymały tu nazwę:

To co widzę
W świetle Słowa
Stosuję w życiu
W pierwszej części spotkania (To co widzę) proponowana jest metoda aktywizacji pozwalająca w zajmujący sposób wydobyć problem będący istotą tematu spotkania.

Ostatnie konspekty przeznaczone są na poszczególne okresy Roku Liturgicznego.

Praca animatora:

Konspekty same w sobie nie rozwiązują problemu przygotowania do spotkania. Dostarczają jedynie materiałów do ich poprowadzenia. Należy zwrócić uwagę, że wiele spotkań wymaga wcześniejszego przygotowania.

UWAGA!

Animator przygotowuje na pierwsze spotkanie gazetkę, która będzie składała się ze znaku Ruchu Światło – Życie oraz 27 schodów (tyle ile jest spotkań). Przyjętą na spotkaniu zasadę wpisujemy na poszczególne schody, po których będzie wędrował “ludzik”. Przejście przez wszystkie spotkania będzie pierwszym etapem formacji oazowej


SPOTKANIE 1

Rola animatora we wspólnocie.

CEL: Uświadomienie uczestnikom, kim jest animator i jaki stosunek powinniśmy mieć do niego.

To co widzę:

Wykorzystanie metody aktywizującej – “Synektyki” – Animator jest jak...Animator jest jak...
Omówienie wybranego określenia i dokładna jego analiza
Porównanie wybranych cech z cechami animatoraW świetle Słowa:

J 15,12-17 – Jakie zadania powierzył Bóg animatorowi?

Łk 10,16 – Jaki powinien być mój stosunek do animatora?

Stosuję w życiu:

Z każdego spotkania powinniśmy przyjąć ZASADĘ, którą każdy oazowicz powinien przestrzegać.

Dzisiejsza zasada brzmi: SZANUJĘ SWOJEGO ANIMATORA

POSTANOWIENIE: Co chcę zmienić w stosunku do swojego animatora?


SPOTKANIE 2

Spotkanie w grupie formacyjnej

CEL: Pokazanie w jaki sposób powinna funkcjonować mała grupa oraz jakie stoją przed nami zadania.

To co widzę:

Animator razem z grupą uzupełnia tabelkę:

(tabela znajduje się w załączniku 2)

W świetle Słowa:

Łk 6,38 – Od czego zależą dobre stosunki w naszej grupie?

Hbr 10, 24-25 – Jaki powinien być mój udział w naszych spotkaniach?

Stosuję w życiu:

Dzisiejsza zasada brzmi: JESTEM W GRUPIE I DLA GRUPY.

POSTANOWIENIE: Przez najbliższy tydzień będę pamiętał o modlitwie w intencji mojej grupy.


SPOTKANIE 3

Co wpływa na kształt mojej osobowości?

CEL: Na kształt osobowości młodego człowieka wpływa wiele czynników. Należy wskazać konieczność umiejętnego wyboru z pośród nich tych, które prawdziwie budują osobowość.

To co widzę:

Animator przygotowuje dwa zestawy puzzli. Jeden zestaw zawiera czynniki, które budują osobowość młodego człowieka. Drugi te, które również mają na niego wpływ, ale nie są korzystne. Z całego zestawu uczestnicy układają puzzle, z których powstaje kształt człowieka (pasować muszą tylko czynniki budujące człowieka) po ułożeniu puzzli omawiamy wszystkie czynniki:

Jaki wpływ każdy z czynników ma na osobowość człowieka?

Dlaczego jedne pasują do puzzli, a inne nie?

Czynniki budujące:

Programy popularno-naukowe
Praca z komputerem
Ściąganie potrzebnych wiadomości z internetu
Książki
Czasopisma specjalistyczne
Nawiązywanie kontaktów z rodzicami i osobami kompetentnymi
Poszukiwanie prawdziwego przyjaciela, któremu będę mógł ufać
Zdobywanie i pogłębianie swojej wiedzy
Umiejętność mówienia “nie”
Czynniki negatywne:

Seriale
Gry komputerowe
Kontakty towarzyskie przez internet
Czasopisma młodzieżowe
Ufanie osobom przypadkowym
lekceważenie szkoły
Przesadne przywiązywanie wagi do nauki
Po omówieniu wszystkich czynników odwracamy puzzle na drugą stronę i powstaje nam hasło: PRAWDZIWY CZŁOWIEK

W świetle Słowa:

1Kor 6,12 – Czego uczy nas Chrystus przy dokonywaniu codziennych wyborów? (omówić – rozwinąć)

Stosuję w życiu:

Jak będzie brzmiał drogowskaz?: BUDUJĘ SWOJĄ OSOBOWOŚĆ W OPARCIU O PRAWDZIWE WARTOŚCI

POSTANOWIENIE: Który z czynników negatywnych ma zbyt duży wpływ na kształtowanie mojej osobowości. W jaki sposób będę starł się go wyeliminować ze swojego życia?


SPOTKANIE 4

Jaki chciałbym być? Moja wizja dojrzałości.

CEL: Uświadomić grupie jakie cechy posiada dojrzały człowiek i w jaki sposób można je osiągnąć poprzez udział w oazie.

To co widzę:

Animator przygotowuje na kartkach rebusy. Ich rozwiązania wskazują cechy dojrzałego człowieka.

(Propozycje rebusów w załączniku 7)

Cechy:

Odpowiedzialność
Poświęcenie
Samodzielność
Służba
Życie duchowe
Posiadanie swojego zdania
Tolerancja
Zaangażowanie
Wytrwałość
Zdecydowanie
Omówienie oraz wymienienie dodatkowych cech przez uczestników.

W jaki sposób możemy je w sobie wypracowywać dzięki trwaniu w oazie?

W świetle Słowa:

1Tym 6,11-12 – Jaki jest cel pracy nad sobą?

Co ja powinienem zmienić w sobie, aby być dojrzałym człowiekiem?

Piszemy list będący odpowiedzią na pytanie: Jaki chciałbym być po 10 miesiącach formacji? (List wkładamy do koperty i zostawiamy u animatora)

Stosuję w życiu:Dzisiejsza zasada brzmi: METANOIA

POSTANOWIENIE: Nad którą z cech dojrzałego człowieka będę starał się szczególnie pracować?SPOTKANIE 5

Co to znaczy formować się?

CEL: Uświadomienie sobie potrzeby własnej formacji jak również tego, że potrzebuję pomocy Boga i drugiego człowieka

To co widzę:

Animator rozdaje każdemu uczestnikowi plastelinę, z której prosi, aby każdy “coś” ulepił.

Co było potrzebne do wykonania zadania?
Co jest potrzebne do formowania siebie?

1. Potrzebowałem animatora, który przyniósł plastelinę.
Wzoru do wykonania.
Chęci do pracy.
Woli Bożej, aby mi się to udało.
Wysiłku i wytrwałości.
Drugi człowiek, który docenił moją pracę
(Wypisujemy odnośniki do swojej własnej formacji)


W świetle Słowa:

J 14,15-20 – Jakie zapewnienie daje nam Jezus?

Stosuję w życiu:

Dzisiejsza zasada brzmi: DO WŁASNEJ FORMACJI POTRZEBUJĘ BOGA I DRUGIEGO CZŁOWIEKA.

POSTANOWIENIE: Zastanowię się czego potrzebuję do swojej własnej formacji i spróbuję zwrócić na to szczególną uwagę w ciągu tego tygodnia.SPOTKANIE 6

Jak Ruch Światło-Życie pomaga w formacji?

CEL: Wskazanie elementów pomocnych w formacji osobistej oraz ukazanie w jaki sposób o­ne nam pomagają.

To co widzę: Animator ma na spotkaniu przygotowany tekst świadectwa na podstawie, którego uczestnicy wypisują elementy, które tej osobie pomogły w formacji osobistej.

·Eucharystia

·Modlitwa wspólnotowa

·Spotkanie formacyjne

·Oaza modlitwy

·Modlitwa indywidualna

·Zajęcia integracyjne

·Możliwość podjęcia posługi – diakonie

·Rekolekcje

Wypisane elementy umieszczamy w pierwszej rubryce. Do trzeciej kolumny wpisujemy takie ich odpowiedniki, które znajdujemy w życiu codziennym. Natomiast w drugiej kolumnie odpowiadamy na pytanie:·Dlaczego Ruch Światło – Życie pomaga nam lepiej rozumieć sens i znaczenie elementów, które mają wpływ na formację?

I
II
III

Msza św. oazowa

Modlitwa we wspólnocie

Spotkanie formacyjne

Oaza Modlitwy

Namiot spotkania

Zajęcia integracyjne

Możliwość podjęcia posługi

Rekolekcje
Msza św. parafialna

Modlitwa z rodziną

Lekcja religii

Wycieczka

Modlitwa indywidualna

Różnego rodzaju imprezy

Wypełnianie obowiązków domowych

Kolonie


W świetle Słowa: Dz 2, 42-47 – Czym była dla nich wspólnota?

Stosuję w życiu: Dzisiejsza reguła będzie brzmiała: CHCĘ AKTYWNIE UCZESTNICZYĆ WE WSPÓLNOCIE RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE.

POSTANOWIENIE: Który z elementów mojej formacji zaniedbuję przez co moja wspólnota staje się uboższa?

SPOTKANIE 7

Formacja osobista

CEL: Wydobycie trudności związanych z trwaniem w formacji Ruch oraz próba zaradzenia im.

To co widzę:

Animator rozpoczyna spotkanie od dzielenia się całej grupy, czym jest dla nich trwanie w oazie?

Po wspólnym dzieleniu się każdy z uczestników pisze na osobnych karteczkach trudności jakie ma z poszczególnymi elementami formacji (elementy z poprzedniego spotkania). Następnie wrzucamy wszystkie karteczki do jednej skrzynki i wspólnie rozwiązujemy trudności, które się pojawiły.

W świetle Słowa:

2 Kor 12, 9-10 – W jaki sposób apostołowie radzili sobie z trudnościami?

Stosuję w życiu:

Dzisiejsza zasada brzmi: “ILEKROĆ NIE DOMAGAM TYLEKROĆ JESTEM MOCNY”

POSTANOWIENIE: Spróbuję w ciągu tygodnia zastosować jedną z wymienionych rad odnośnie formacji osobistej.

SPOTKANIE 8

Modlitwa osobista – dlaczego się modlić?

CEL: Ukazać sens modlitwy w naszym życiu

To co widzę / W świetle Słowa:

Animator dzieli grupę na połowę, przydzielając każdej podgrupie dwa fragmenty z Pisma św. Zadaniem uczestników jest przedstawienie scenki tak by druga połowa mogła odgadnąć jaka to scena biblijna. Po przedstawieniu scenki wspólnie zastanawiamy się jaki sens modlitwy sens ukazany.

Jaki ma sens modlitwa dla mojego życia?

Przemienia mnie – J 9, 19-29
Zbliża mnie do Boga – J 14, 9-14
Pomaga walczyć z pokusami – Łk 4, 1-11
Pomaga w codziennej pracy nad sobą – Łk 18, 9-14
Uświadamia, że nie jestem sam wobec codziennych zadań – Mt 26, 39-42
Stosuję w życiu: Zasada brzmi: MODLITWA NADAJE SENS MOJEMU ŻYCIU

POSTANOWIENIE: W tym tygodniu zwrócę szczególną uwagę na moją modlitwę poranną i wieczorną.

SPOTKANIE 9

Modlitwa osobista – najczęstsze problemy

CEL: Próba wyjaśnienia problemów, z jakimi borykamy się na modlitwie.

To co widzę:

Animator przygotowuje 4 kartki z hasłami:

“Modlitwa jest ważna w moim życiu, ale z wielu powodów zaniedbuję ją”

“Nie stawiam modlitwy na pierwszym miejscu – są dla mnie rzeczy ważniejsze”

“Modlę się codziennie, ale nie wyciągam konkretnych postanowień, które przemieniłyby moje życie”

“Modlę się tylko wtedy, kiedy czuję, że jest mi to potrzebne”

Korzystamy z metody aktywizującej – “PUSTE KRZESŁO”

(wyjaśnienie metody znajduje się w załączniku 3)

W świetle Słowa:

Łk 11, 1-4 – Kto jest nauczycielem modlitwy?

Stosuję w życiu:

Zasada brzmi: “CO ROBIĆ, ABY NAUCZYĆ SIĘ MODLITWY, PYTA WIELU. ODPOWIEDŹ NA TO PYTANIE JEST PROSTA: TRZEBA SIĘ MODLIĆ” Ks. Franciszek Blachnicki

POSTANOWIENIE: Nad którą nieprawidłowością mojej modlitwy będę pracować w ciągu tego tygodnia.


SPOTKANIE 10

Modlitwa osobista – kierunki rozwoju modlitwy

CEL: Uświadomienie, w jakim kierunku powinna rozwijać się modlitwa dojrzałego chrześcijanina oraz na jakim etapie znajduje się każdy z nas. Pokazać możliwości rozwoju.

To co widzę:

Animator rozpoczyna spotkanie od wydobycia etapów dochodzenia do prawdziwej przyjaźni:

Poruszanie tematów błahych
Mówienie o rzeczach dla mnie ważnych
Umiejętność słuchania tego co mówi drugi człowiek
Potrzeba przebywania ze sobą nawet bez słów
Wnioski zapisujemy na kartce.

Animator przygotowuje na spotkanie ludki potrzebne do zrobienia komiksu. Dzieli grupę na 4 podzespoły i prosi o przygotowanie komiksu na podstawie jednego z etapów prawdziwej przyjaźni.

Poznając etapy dochodzenia do prawdziwej przyjaźni próbujemy odnieść je do rozwoju naszej modlitwy.

Następnie dzielimy się tym na jakim etapie znajduje się nasza modlitwa.

W świetle Słowa:

Mt 6, 5-8a – Co ja powinienem zmienić w moim spotkaniu z Bogiem?

Jak powinna wyglądać modlitwa na moim etapie rozwoju?

Stosuję w życiu:

Zasada brzmi: PRACUJĘ NAD ROZWOJEM SWOJEJ MODLITWY

POSTANOWIENIE: Co ja powinienem zrobić, aby moja modlitwa rozwijała się we mnie?SPOTKANIE 11

Modlitwa osobista – Namiot Spotkania

CEL: Zapoznanie z formą modlitwy jaką jest codzienny Namiot Spotkania.

To co widzę / W świetle Słowa:

Wj 33, 7-11

Z tekstu wydobywamy najistotniejsze cechy modlitwy:

- Obecność Boga

- moja obecność

- czas

- miejsce

Z kartonu wycinamy 4 równoboczne trójkąty, które razem pozwolą ustawić namiot. Na trójkątach wypisujemy wspomniane elementy i pokazujemy, że namiot nie stanie gdy choć jednego z nich zabraknie.

Podajemy i omawiamy konkretny plan Namiotu Spotkania.

1. Przygotowanie:

Odpowiednie miejsce, umożliwiające skupienie.
Odpowiedni czas, bez pośpiechu.
Odpowiednia pozycja, nie za wygodna, żeby nie zasnąć; na tyle wygodna, żeby nie przeszkadzała; tak wygodna, żeby sama była modlitwą.
2. Modlitwa do Ducha Świętego – ma pomóc uświadomić sobie obecność Boga i otworzyć się na zrozumienie Słowa bożego. Jezus jest moim Przyjacielem dlatego cieszę się ze spotkania ze mną;

chce teraz do mnie mówić przez Słowa Pisma,
chce mi powiedzieć coś ważnego dla mojego życia,
zastanawiam się co Jezus chce mi powiedzieć, oczekuję na Jego słowa.
3. Czytamy określony fragment Pisma Świętego – powoli ze zrozumieniem, jeżeli trzeba to po raz drugi i trzeci

pierwsze przeczytanie dla zrozumienia (niezrozumiałe miejsca zaznaczamy, aby animator mógł mi wytłumaczyć na spotkaniu)
ponowne przeczytanie z próbą odpowiedzi na pytanie: Czego Bóg uczy ludzi przez ten tekst?
co ja powinienem zmienić w swoim postępowaniu?
Pytania pomocnicze:

co powinienem przestać robić?
Co powinienem robić lepiej?
Co powinienem zacząć robić?
4. Zastanawiamy się co tak naprawdę Bóg chce mi dzisiaj powiedzieć przez ten fragment.

5. Rodzące się myśli zapisujemy w notatniku.

6. Wyciągamy swoje konkretne postanowienie (możliwe do realizacji w warunkach jakich się znajduje).

7. Modlitwa dziękczynna – za słowo, które Bóg do nas skierował i czas spędzony razem.

8. Na najbliższym spotkaniu dzielimy się Namiotem Spotkania szczególnie postanowieniami.

Stosuję w życiu:

Dzisiejsza zasada brzmi: SPOTYKAM SIĘ Z BOGIEM W NAMIOCIE SPOTKANIA

POSTANOWIENIE: Próbuję według poznanej metody znaleźć czas na spotkanie z Bogiem?


SPOTKANIE 12

Praktyka Namiotu Spotkania

CEL: Przećwiczenie z grupą całości przebiegu Namiotu Spotkania według metody poznanej na poprzednim spotkaniu oraz ukazanie możliwości interpretacji fragmentu biblijnego.

Wybrany fragment z Ewangelii św. Łk 15, 1-10 według metody “Słowa-klucza”

·(Wyjaśnienie metody znajduje się w załączniku 4)

UWAGA!

Z 12 i 13 spotkania nie będzie osobnej zasady.

SPOTKANIE 13

Praktyka Namiotu Spotkania

CEL: Przećwiczenie z grupą całości przebiegu Namiotu Spotkania według metody poznanej na poprzednim spotkaniu oraz ukazanie możliwości interpretacji fragmentu biblijnego.

Wybrany fragment z Ewangelii św. Mt 10, 16 według metody “Zmiana metafory”

··(Wyjaśnienie metody znajduje się w załączniku 5)SPOTKANIE 14

Możliwości modlitwy wspólnej

CEL: Ukazać różne rodzaje modlitwy i ich znaczenie.

To co widzę:

1. Animator dzieli grupę na pary i każdej osobie przydziela jedna formę modlitwy.

2. Zadaniem uczestników jest przygotować sobie argumenty do przekonania reszty grupy o potrzebie danej modlitwy.

3. Osoby w parach pomagają sobie w przygotowaniu argumentów.

4. Każdy indywidualnie przekonuje grupę, która odpiera jego argumenty.

Możliwości modlitwy wspólnotowej w naszej parafii:

Eucharystia
Modlitwa poniedziałkowa
Różaniec
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
Nabożeństwo do NSPJ
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Oaza modlitwy
Nabożeństwo majowe
Droga Krzyżowa
Gorzkie Żale
Nieszpory
Apel jasnogórski
UWAGA!Wykorzystać na spotkaniu wszystkie formy modlitwy!

W świetle Słowa: Mt 18, 19-20

Stosuję w życiu: Dzisiejsza zasada brzmi: UCZĘ SIĘ RÓŻNYCH FORM MODLITWY

POSTANOWIENIE: Którą z tych modlitw wprowadzę w swoje życie?

SPOTKANIE 15

Modlitwa we wspólnocie

CEL: Jak powinien wyglądać mój udział w modlitwie wspólnotowej?

To co widzę:

Animator rozpisuje na małych kartkach poszczególne role, które wezmą udział w scence. Obrazują o­ne, w jaki sposób poszczególni członkowie biorą udział w spotkaniu towarzyskim.

Poszczególne role:

Wykazujący zainteresowanie tym, co się dzieje w towarzystwie. Bierze udział w rozmowie.
Gaduła (zadaje mnóstwo pytań, opowiada itd.).
Mówiący nie na temat.
Taki, który potrafi “wywarzyć”, wie kiedy słuchać a kiedy mówić.
Nie zainteresowany spotkaniem – przeszkadzający.
Milczący – na stawiane pytania odpowiada zdawkowo, krótko
Po odegraniu scenki omawiamy, co każda z osób wniosła swoją postawą i zachowaniem.

Które z tych ról odnajdujemy w czasie modlitwy wspólnotowej i dlaczego?

Omawiając poszczególne role próbujemy zaradzić tym, które powinny ulec zmianie.

W świetle Słowa:

Dz 1, 14 – Jaki jest cel modlitwy wspólnotowej?

Stosuję w życiu:

Dzisiejsza zasada brzmi: BĘDĘ BRAŁ CZYNNY UDZIAŁ W MODLITWIE WSPÓLNOTOWEJ

POSTANOWIENIE: Co ja powinienem zmienić w swoim udziale na modlitwie wspólnotowej?SPOTKANIE 16

Eucharystia źródłem i szczytem

Jak powinienem być przygotowany do Eucharystii?

CEL: Zrozumienie, dlaczego Eucharystia jest tak ważna w życiu chrześcijanina oraz w jaki sposób powinienem przygotować się do jej przeżywania.

To co widzę:

Animator przygotowuje obrazek przedstawiający szczyty gór oraz strzałki, na których uczestnicy napiszą odpowiedź na pytanie:
Co musi zrobić człowiek, aby osiągnąć szczyt?
Strzałki układamy w około obrazka.

Tą samą zasadę stosujemy do obrazka przedstawiającego źródło, zadając pytanie:
Jakimi cechami można określić źródło?
Wyciągnięte wnioski odnosimy do przeżywania Eucharystii jako źródła i szczytu chrześcijańskiego życia. Zamieszczamy je wokół obrazka przedstawiającego Liturgię.
W świetle Słowa:

J 6, 32-35.55-56 – Co daje nam przystąpienie do stołu Eucharystycznego?

W jaki sposób mogę się przygotować do godnego przeżywania Mszy św.?

Odpowiednio wcześniej przychodzę do kościoła
Zapoznać się z tekstami Liturgii Słowa
Nie siadam obok osób, które przeszkadzają mi w skupieniu się
Nie boję się podejść blisko ołtarza
Jestem w stanie łaski uświęcającej
Biorę czynny udział w obrzędach
Strojem podkreślam szacunek dla Pana Boga
Chętnie podejmuję posługę w czasie Liturgii
Ofiaruję Eucharystię w konkretnej intencji.
Stosuję w życiu:

Dzisiejsza zasada brzmi: EUCHARYSTIA JEST DLA MNIE ŹRÓDŁEM I SZCZYTEM

POSTANOWIENIE: Na co w tym tygodniu szczególnie zwrócę uwagę, aby w sposób godny przeżywać Eucharystię?

SPOTKANIE 17

Liturgia Słowa

CEL: Ukazanie powiązań między tekstami oraz wydobycie głównej myśli z całej Liturgii Słowa.

To co widzę / W świetle Słowa:

Animator przeprowadza spotkanie w oparciu o metodę “POWIĄZANIA BIBLIJNE”

Istotą tej metody jest odnajdywanie powiązań między różnymi tekstami biblijnymi i zaznaczanie ich w sposób graficzny. Do pracy tą metodą potrzebne są materiały: różnokolorowe flamastry, kredki świecowe, kartki w formacie A-3 z zestawionymi tekstami biblijnymi, np. czytaniami liturgicznymi. Przebieg metody składa się z następujących etapów:

·1. Organizacja pracy. Prowadzący dzieli wszystkich uczestników na krupy 34 osobowe. W ramach wprowadzenia rozwija myśl, że "Biblię najlepiej objaśnia sama F3iblia". Stawia przed grupami zadanie, które polega na znalezieniu maksymalnie wielu powiązań, skojarzeń, zależności myślowych pomiędzy tekstami czytań mszalnych. Prowadzący wyjaśnia, że np. w pierwszym czytaniu pewna myśl jest ujęta w kilku słowach, zaś w psalmie jest rozwinięta i uszczegółowiona, lub-też, że w czytaniu drugim jest np. wskazanie na przyczyny pewnego zjawiska, zaś we fragmencie ewangelicznym jest mowa o skutkach tego zjawiska. Prosi o wsłuchanie się w teksty pod kątem postawionego zadania i odczytuje je głośno. Potem określa orientacyjny czas pracy ( 15-20 minut). Przedstawiciele grup biorą materiały wyłożone w centralnym miejscu.

2. Praca w małych grupach. Uczestnicy zaznaczają fragmenty tekstów (podkreślenia, kolorowanie, branie w ramki) i przeciągają pomiędzy nimi linie.

Praca na forum ogólnym. Grupy siadają w jednym kręgu. Na sygnał prowadzącego jednocześnie przekazują swoje arkusze sąsiadom np. z lewej strony. Efekty pracy krążą, więc po okręgu w formie "karuzeli". Po około minucie prowadzący daje kolejny° sygnał do przekazania arkuszy sąsiadom. W ten sposób wszyscy mogą zapoznać się z efektami pracy innych osób. Po okrążeniu arkusze wywieszane są na ścianie. Zakończeniem pracy może być zebranie najistotniejszych powiązań i ich omówienie.

UWAGA!

Animator musi przygotować do spotkania testy liturgii słowa na najbliższą niedzielę, rozpisane na jednej kartce w czterech kolumnach tak, aby uczestnicy mogli po tym pisać.

Stosuję w życiu:

Dzisiejsza zasada brzmi: ZAWSZE STARAM SIĘ BYĆ PRZYGOTOWANY DO LITURGII SŁOWA.

POSTANOWIENIE: (W zależności od wybranych fragmentów)


SPOTKANIE 18

Liturgia Eucharystyczna

CEL: Zaznajomienie i wyjaśnienie poszczególnych części Liturgii Eucharystycznej.

To co widzę:

Animator przygotowuje na osobnych kartkach wypisane części Liturgii Eucharystycznej. Z drugiej strony znajduje się ich dokładne wytłumaczenie (można to znaleźć w książeczce do nabożeństwa). Poszczególne części animator rozdaje uczestnikom, których zadaniem jest zastanowienie się co o­ne oznaczają. Po wytłumaczeniu przez grupę poszczególnych części odwracamy kartki na drugą stronę i odczytujemy definicję.

Części Liturgii Eucharystycznej:

Przygotowanie darów
Modlitwa nad darami
Modlitwa Eucharystyczna
Wezwanie Ducha Świętego
Przeistoczenie
Aklamacja po przeistoczeniu
Wspomnienie tajemnicy odkupienia i ofiarowanie
Modlitwy: za przystępujących do komunii; za Kościół; za zmarłych i żyjących
Zakończenie Modlitwy Eucharystycznej (przez Chrystusa...)
UWAGA!

Animator przynosi na spotkanie książeczkę, aby w danym momencie przytoczyć odpowiednie słowa kapłana.

W świetle Słowa:

Mt 26, 26-28

Stosuję w życiu:

Zasada z dzisiejszego spotkania brzmi: SŁUCZAM I STARAM SIĘ ZROZUMIEĆ SŁOWA LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ

POSTANOWIENIE: W czasie najbliższej Eucharystii zwrócę szczególną uwagę na treść Liturgii Eucharystycznej?SPOTKANIE 19

Jaką wagę przywiązuję do Komunii Świętej?

CEL: Wypracowanie postawy świadomego przyjęcia Chrystusa w Komunii Świętej.

To co widzę:

“Ania zaprasza na przyjęcie urodzinowe swoją koleżankę. Dziewczyna przejęta tym zaproszeniem przynosi ze sobą ślicznie opakowany prezent. Po przyjściu na przyjęcie wita się ze wszystkimi domownikami, Ani składa życzenia. Przy wspólnym stole częstuje się tym co przygotowała Ania z mamą. Uczestniczy we wszystkich rozmowach i dobrze się bawi”

“Ania zaprasza na przyjęcie urodzinowe swoją koleżankę. Dziewczynka przynosi prezent i składa Ani życzenia, ale nie częstuje się niczym z tego co przygotowała Ania. Nie bierze udziału w rozmowie z resztą gości.

“Ania zaprasza na przyjęcie urodzinowe swoją koleżankę. Dziewczynka nie przygotowuje żadnego prezentu. Po przyjściu na przyjęcie nie składa życzeń Ani, jak również nie wita się z resztą domowników. Nie częstuje się tym co przygotowała Ania, oraz nie bierze żadnego udziału w rozmowie z resztą koleżanek. Wręcz przeciwnie, wykazuje całkowity brak zainteresowania.

Po odegraniu scenek wszyscy uczestnicy dzielą się swoimi przeżyciami związanymi z odgrywanymi rolami?

Co czułem odgrywając swoją rolę?

Przedstawione sytuację odnosimy do tego w jaki sposób my przeżywamy Eucharystię. Zadając sobie pytanie.

Co Pan Bóg “czułby” będąc na miejscu Ani w przedstawionych sytuacjach?

W jaki sposób ja uczestniczę w Eucharystii?

W świetle Słowa:

Mt 8,5-8 – Co może uczynić Bóg przychodząc do naszego serca?··

- Dlaczego warto często przystępować do Komunii św.?

Jaki ważny element Eucharystii powinien nastąpić po komunii św.? (uwielbienie)

Stosuję w życiu:

Zasada z dzisiejszego spotkania brzmi: W CZASIE KAŻDEJ EUCHARYSTII PRZYJMUJĘ JEZUSA DO SWOJEGO SERCA.

POSTANOWIENIE: Zrobię wszystko, aby móc w tym tygodniu przystąpić do komunii św. (nie tylko w Niedzielę)
SPOTKANIE 20

Formacja przez Sakrament Pokuty

CEL: Ukazać, że dobre przygotowanie i systematyczne przystępowaniu do sakramentu pokuty pomaga nam w pracy nad sobą.

To co widzę:

Animator na dużej kartce papieru pisze hasło “SAKRAMENT POKUTY”. Zadaniem uczestników jest napisanie jak największej ilości pytań i wątpliwości związanych z przystępowaniem do spowiedzi.

Następnie na zadane pytania wspólnie odpowiadamy. (Animator może zasugeruje kilka pytań odnoszących się do celu spotkania.)

Po co przystępuje do spowiedzi?
Jak często powinienem przystępować do spowiedzi?
Jak się do niej przygotowuje (codzienny rachunek sumienia)?
Rola kapłana
5 warunków dobrej spowiedzi
Kiedy spowiedź jest nie ważna?
Teraz animator rozdaje kartki z napisami symboli czy rzeczy występujących w liturgii sakramentu pokuty i pojednania (kartki przygotowujemy wcześniej dzieląc format A-4 na 4 części. Przygotowane kartki zginamy na pół, tak by mogły stać i po jednej stronie na poszczególnych kartkach wypisujemy: kościół, konfesjonał, kapłan, Jezus, Bóg, Rodzice, książeczka, kolega, stuła, formuła rozgrzeszenia, kolor fioletowy, ręka kapłana itp. Kiedy wszyscy otrzymają kartkę, prosimy, by umieścili ją przed sobą i następnie pomyśleli, co powiedzieliby spowiadającemu się, gdyby byli kościołem, stułą, księdzem, itd.

Po chwili przemyślenia, po kolei wypowiadamy się, utożsamiając się z podanymi rzeczami lub osobami.

Mogą na przykład mówić: “Gdybym był księdzem, to powiedziałbym ci: “Cieszę się, że przystępujesz do spowiedzi, że Bogu wyznajesz swoje grzechy. Ja jestem tu pośrednikiem. Przeze mnie Jezus ci przebacza.” Stuła - “ja jestem stułą, wszystkim przypominam o słowach Jezusa, który powiedział: “Komu grzechy odpuścicie są im odpuszczone”. “Przypominam, że każdy, kto mnie nosi ma władzę odpuszczania grzechów”. Ten kapłan, który cię spowiada, też ma taką władzę i w imieniu Jezusa rozgrzeszy cię”.

Niektóre wypowiedzi mogą być trudne, dlatego w trakcie przygotowania trzeba uczniom pomóc.

Metoda jest bardzo dobra. Ożywia i pomaga zrozumieć całość oprawy liturgii sakramentu pokuty, czego często uczniowie sobie nie uświadamiają. Akceptujemy uczniów i ich wypowiedzi. Możemy coś dorzucić. Ważne, by ukazać sakrament pokuty jako żywe i prawdziwe spotkanie z Miłością Bożą, którą Jezus nam przybliża, przebaczając grzechy.

W świetle Słowa:Rz 5, 20-21 – Jak Bóg patrzy na grzesznika?

Stosuję w życiu:

Dzisiejsza zasada brzmi: BĘDĘ STARNNIE PRZYGOTOWYWAĆ SIĘ I SYSTEMATYCZNIE PRZYSTĘPOWAĆ DO SAKRAMENTU POKUTY.

POSTANOWIENIE: Starannie przygotuję się do najbliższej spowiedzi św.

SPOTKANIE 21

Zadośćuczynienie jako formacja siebie

CEL: Zrozumienie, co jest celem zadośćuczynienia. (Zadośćuczynienie to: postanowienie ze spowiedzi; pokuta; naprawienie zła)

To co widzę:

Animator na środku rozsypuje karteczki z grzechami, które domagają się zadośćuczynienia.

Po kolei każdy z uczestników losuje po jednej kartce i razem z grupą próbuje się zastanowić w jaki sposób można zadośćuczynić za ten grzech.

Przykładowe grzechy:

Oczernianie – mówienie nieprawdy
Kradzież
Kłamstwo
Obgadanie – przeproszenie
Okazanie braku szacunku rodzicom – przeproszenie
Modlitwa tylko wtedy, kiedy Bóg jest mi potrzebny
Lenistwo
Oszustwo
Dlaczego jest nam tak trudno zadośćuczynić za swoje grzechy?

W świetle Słowa:

Jaki fragment z Pisma św. mówi o zadośćuczynieniu?

Łk 19, 1-10 – Kiedy jest nam łatwiej zadośćuczynić za nasze grzechy?

(kiedy uświadamiamy sobie winy)

Stosuję w życiu:

Dzisiejsza zasada brzmi: ZAWSZE NAPRAWIĘ WYRZĄDZONE PRZEZ SIEBIE ZŁO.

POSTANOWIENIE: Po najbliższej spowiedzi św. zadośćuczynię za swoje grzechy?SPOTKANIE 22

Moja odpowiedzialność za wspólnotę

CEL: Weryfikacja mojej rocznej pracy formacyjnej.

To co widzę:

Animator rozdaje uczestnikom listy, które pisali na czwartym spotkaniu. Po przeczytaniu każdy zastanawia się:

Co udało mi się osiągnąć przez ten rok formacji?

Animator mobilizuje grupę do dzielenia się i próbuje skłonić ich do zastanowienia się co w ich formacji wymaga jeszcze poprawy.

Jaki wpływ miała moja praca nad sobą w budowaniu naszej wspólnoty?

Co ją budowało, a co burzyło?

Animator przygotowuje dwa schematy kościoła, jeden z nich zostaje pocięty na dużą ilość kawałków. Na poszczególnych częściach wypisujemy wszystko to, co budowało naszą wspólnotę. Cegiełki układamy na nie pociętym schemacie kościoła. Puste miejsca wskazują, że istnieją jeszcze rzeczy, które wymagają dalszej pracy.

W świetle Słowa:

Ef 4, 11-16 – Do czego zachęca nas apostoł?

Stosuję w życiu:

Dzisiejsza zasada brzmi: PRACUJĄC NAD SOBĄ BUDUJĘ MOJĄ WSPÓLNOTĘ

POSTANOWIENIE: Jak będę budował wspólnotę rekolekcyjną w czasie wakacji.?
SPOTKANIE 23

Październik – Różaniec – kiedy i jak go odmawiać?

CEL: Ukazanie sensu modlitwy różańcowej.

To co widzę:

Animator prosi jednego z uczestników, aby po cichu odmówił jedną dziesiątkę różańca. o­n w tym czasie reszcie grupy opowiada o wybranej przez siebie tajemnicy.

Chodzi o to, aby wytłumaczyć na czym powinno polegać prawidłowe odmawianie różańca (łączenie dwóch czynności, które wykonywał animator i uczestnik).

Ćwiczenie pokazuje, że nie jest to łatwa praktyka. Zastanawiamy się co możemy zrobić, aby sobie w tym pomóc (np. możemy odmawiać dziesiątkę różańca z dopowiedzeniami).

Kiedy możemy odmawiać różaniec?

W świetle Słowa:

Łk 1, 26-38

Po przeczytaniu fragmentu każdy z uczestników na karteczkach wypisuje dopowiedzenie do tajemnicy zwiastowania.

Stosuję w życiu:

Dzisiejsza zasada brzmi: ROZWAŻAM Z MARYJĄ TAJEMNICĘ ZBAWIENIA.

POSTANOWIENIE:. Przez najbliższy tydzień będę rozważać codziennie jedną dziesiątkę różańca?SPOTKANIE 24

Przed 11 listopada – Patriotyzm czy to cecha wiary?

CEL:. Ukazanie czym jest patriotyzm.

To co widzę:

Animator dzieli grupę na pary, każdej z nich przydzielając jedną postać z historii Polski. Zadaniem uczestników jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Jakie cechy zdecydowały o tym, że tą osobę możemy nazwać patriotą?

Wybrani patrioci:

Stefan Wyszyński
Józef Piłsudski
Stefan Batory
Maksymilian Maria Kolbe
Maria Konopnicka
Cechy te wypisujemy na szkicu mapy Polski, którą animator przygotowuje na spotkanie. Zastanawiamy się czy są o­ne również cechami wiary.

W świetle Słowa:

1 J 3, 16-18 – Czym jest patriotyzm? (miłość do braci)

Stosuję w życiu:

Dzisiejsza zasada brzmi: MOJA TROSKA O DRUGIEGO CZŁOWIEKA JEST WYRAZEM POSTAWY PATRIOTYCZNEJ.

POSTANOWIENIE: Którą z cech patrioty chciałbym naśladować.?SPOTKANIE 25

Grudzień – Adwent prywatnie

CEL:. Ukazać jakie ma znaczenie adwent w życiu chrześcijanina.

To co widzę:

Animator przygotowuje na spotkanie kartki dużego formatu i flamaster. Zadaniem uczestników jest wymyślenie sytuacji, które wymagają wcześniejszego przygotowania, np.:

urodziny (moje, idę do kolegi)
szkoła (przygotowanie do sprawdzianu)
odwiedziny koleżanki itd...
W celu odgadnięcia konkretnych sytuacji wykorzystamy zabawę “Kalambury”. Po odgadnięciu przez resztę grupy hasła, obrazki podpisujemy. (Zadaniem animatora jest sprawdzić wybrane sytuacje tak, aby się nie powtarzały).

Wszystkie obrazki rozkładamy na ziemi i zastanawiamy się:

Dlaczego wymagają o­ne naszego przygotowania?

(omawiamy wszystkie obrazki i naprowadzamy grupę do wyciągnięcia końcowego wniosku). Przygotowuję się do tego ponieważ jest to dla mnie ważne.

Czy przyjście Jezusa Chrystusa na świat jest dla mnie ważne? (zwrócić uwagę, aby każdy mógł w grupie powiedzieć swoje zdanie)

W życiu codziennym jeżeli nam na czymś zależy to staramy się do tego dobrze przygotować. Jezus powinien być w moim życiu na pierwszym miejscu, powinien być kimś ważniejszym niż urodziny, szkoła.

Dlatego w jaki sposób my możemy przygotować się na przyjście Jezusa Chrystusa?

(grupa wypisuje wszystkie możliwości przygotowania się do przyjścia Chrystusa)

W świetle Słowa:

Mt 24,42-44

Stosuję w życiu:

Dzisiejsza zasada brzmi: CODZIENNIE JESTEM PRZYGOTOWANY NA PRZYJŚCIE JEZUSA CHRYSTUSA.

POSTANOWIENIE: W jaki sposób w czasie adwentu przygotuję się na przyjście Jezusa Chrystusa.
SPOTKANIE 26

Grudzień – Bóg przychodzi do mnie

CEL:. Uświadomienie, że istotą świąt Bożego Narodzenia jest przyjście Jezusa do mojego serca.

To co widzę:

Animator rozdaje każdemu uczestnikowi po kilka karteczek, na których każdy wypisuje:

Co mi się kojarzy z Bożym Narodzeniem?

Główne hasło “Boże Narodzenie” wpisujemy do słoneczka, a z poszczególnych karteczek układamy promyczki. Te same hasła tworzą jeden promień. Po kolei animator razem z grupą tłumaczy jakie jest znaczenie poszczególnych elementów i symboli Bożego Narodzenia.

porządki
choinka
prezenty
wigilia
dzielenie się opłatkiem
sianko
12 potraw
puste miejsce
świeca
post ścisły
pasterka
kolędowanie
narodzenie Jezusa Chrystusa
Powyższe ćwiczenie wykaże to czy ja mam świadomość, że Bóg przychodzi do mnie, czy te też inne zewnętrzne elementy przysłaniają mi to.

W świetle Słowa:

Mt 18, 12-14 – Jak to możliwe, że wśród tylu ludzi Bóg odnajduje właśnie mnie?

Stosuję w życiu:

Dzisiejsza zasada brzmi: W OCZACH BOGA JESTEM WYJĄTKOWY I NIEPOWTARZALNY.

POSTANOWIENIE: W jaki sposób udało mi się zrealizować postanowienie adwentowe. Nad czym mógłbym jeszcze popracować.

SPOTKANIE 27

Wielki Post – Asceza w moim życiu

CEL:. Ukazanie sensu i celu Wielkiego Postu. Co daje nam asceza? – wyrzekanie i umartwienie.

To co widzę:

Organizacja pracy: Uczestnicy wypisują na karteczkach wszystko to co jest ważne w ich życiu.

Dalszą część spotkania według metody “Licytacja”

(Opis metody w załączniku 6)

Po zlicytowaniu rzeczy, które są dla nas wartością poruszamy następujące problemy:

Dlaczego wybrałem właśnie te wartości?

Co wnoszą o­ne w moje życie?

Czy byłbym w stanie z nich zrezygnować – jak wówczas wyglądałoby moje życie?

Celem wybranej metody jest ukazanie, że rezygnacja (umartwienie) z rzeczy przyjemnych pozwala mi zadbać o sprawy mojego życia duchowego.

Co mogę zyskać dzięki umartwieniu i wyrzeczeniom podejmowanym w czasie Wielkiego Postu?

W świetle Słowa:

Mt 19,16-22 – Dlaczego Jezus chciał, aby bogaty młodzieniec zrezygnował ze swojego majątku?

Stosuję w życiu:

Dzisiejsza zasada brzmi: POTRAFIĘ ZREZYGNOWAĆ Z PRZYJEMNOŚCI W IMIĘ WYŻSZYCH WARTOŚCI.

POSTANOWIENIE: Która z przyjemności odgrywa zbyt dużą rolę w moim życiu.SPOTKANIE 28

Triduum Paschalne – moja pascha

CEL:. Uświadomienie konieczności zerwania z naszymi wadami i ciągłego odkrywania możliwości stawania się dobrym.

To co widzę:

Animator przygotowuje na spotkanie zestaw grzechów, słabości, z którymi może mieć problem jego grupa. Każdy uczestnik losuje karteczkę, którą omawiamy pod kątem pytania w jaki sposób mam przejść np.: od lenistwa do pracowitości. Powyższe propozycje umieszczamy na uprzednio przygotowanych stopkach. Animator przygotowuje schemat przejścia przez Morze Czerwone. Po jednej stronie wody kładziemy grzech, a po drugiej stronie jego przeciwieństwo. Na rozsiąpionym morzu kładziemy stopki.

W świetle Słowa:

J 12,24 – Co musi zrobić człowiek, aby jego życie było owocne?

Stosuję w życiu:

Dzisiejsza zasada brzmi: RAZEM Z CHRYSTUSEM ZMARTWYCHWSTAJĘ DO NOWEGO ŻYCIA.

POSTANOWIENIE:

Każdy z uczestników wypisuje na kartkach swoje grzechy, słabości z którymi chciałby zerwać. Zewnętrznym symbolem zerwania z naszymi ograniczeniami będzie spalenie ich w czasie modlitwy na zakończenie spotkania.

Każdy wybiera sobie konkretną drogę, która pomoże mu w pracy nad wybraną słabością.SPOTKANIE 29

Maj – Maryja w mojej religijności

CEL:. Pokazać w czym mogą naśladować Maryję.

To co widzę / W świetle Słowa

Animator przygotowuje na spotkanie obrazek Maryji naklejony na dużą kartkę tak, aby dało się wokół niego pisać.

Animator dzieli grupę na pary tak aby rozdzielić wszystkie fragmenty. Zadaniem uczestników jest wydobycie cechy, jej pantomimiczne przedstawienie tak, aby pozostali ją odgadli. Wydobyte cechy zapisujemy wokół obrazka. Analizując poszczególne cechy Maryi wypisujemy w jaki sposób możemy praktycznie naśladować jej cechy.

Łk 1,29 – “Rozważała...”

Łk 1,29 – słuchająca

Łk 1,46 – modląca się

Łk 1,48 – służąca

Łk 2, 6 – dająca Jezusa

Łk 2, 22-23 – ofiarująca

J 19,25 – współcierpiąca

Stosuję w życiu:

Zasada: MARYJA MOIM WZOREM DO NAŚLADOWANIA

POSTANOWIENIE: Którą z cech Maryi będę naśladować?


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643