zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Na święta Wielkiego Postu

ŚRODA POPIELCOWA:

U progu Wielkiego Postu- czasu modlitwy, jałmużny i pokuty- wznieśmy do miłosiernego Pana nasze prośby:

I. Aby Kościół Święty pomagał wiernym w łasce uświęcającej dotrwaź do dnia zbawienia.

II. Aby kapłani- słudzy Pana- prosili Boga o przebaczenie grzechów nie tylko członków Kościoła, ale także wszystkim ludziom.

III. Aby chorzy i cierpiący ufali w Boże miłosierdzie i mieli nadzieję, że Pan uzdrowi nie tylko ich ciało, ale przede wszystkim duszę.

IV. Aby Bóg okazał miłosierdzie całemu światu.

V. Aby zmarli, żyjący na ziemi zgodnie z nauką Chrystusa, radowali się ze swojego zbawienia

VI. Abyśmy wszyscy tutaj zgromadzeni wszędzie głosili chwałę Boga, ufając Jego przemożnej łasce.

Panie, Ty wszystkim okazujesz miłosierdzie- nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Twojego Kościoła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU:

Powierzając się opiece Najwyższego Boga- módlmy się do Niego:

I. Za Kościół Święty głoszący, że Pan jest naszą ucieczką i twierdzą

II. Za papieża N., zastępującego z wiarą i nadzieją Chrystusa na ziemi

III. Za chorych, cierpiących na wzór męki Chrystusa

IV. Za zmarłych, osiągających zbawienie w niebie

V. Za uczestników świętej ofiary, żyjących słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Panie, który wysłuchujesz nas- wzywających Ciebie: bądź z nami w naszych utrapieniach i wyzwól nas z sideł grzechu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

II NIEDZIELA ZWYKŁA:

Wyczekując Pana Jezusa, który przekształci nasze ciało na wzór swojego ciała uwielbionego w niebie, skierujmy nasze błagania do Boga Ojca Wszechmogącego:

I. "Nasza (...) ojczyzna jest w niebie"- niech nauka Kościoła Świętego nieustannie głosi tę prawdę wiary.

II. "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie"- niech duchowni swoim nauczaniem wzbudzają nawrócenie wielu wątpiących.

III. "Ty jesteś (...) pomocą, więc nas nie odrzucaj"- niech osamotnieni znajdą oparcie w Bogu

IV. "Postępujecie jak wrogowie krzyża Chrystusowego"- niech wyznawcy innych religii zmienili swoje nastawienie do wyznawców Chrystusa

V. "Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących"- niech zmarli otrzymają zbawienie, o które zabiegali całym swoim życiem

VI. "Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam"- niech nasze zgromadzenie eucharystyczne całą swoją nadzieję pokłada w miłosierdziu Pana

Boże, który w cudownym Przemienieniu Jednorodzonego Syna utwierdziłeś tajemnicę wiary, a głosem z Nieba oznajmiłeś przyznanie wiernych za Twoje dzieci, spraw miłościwie, abyśmy się stali spadkobiercami chwały Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków!

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU:

Wierząc w rychłe przyjście Królestwa Bożego, skierujmy nasze modlitwy do miłosiernego Boga:

I. Módlmy się za papieża N., aby Pan obdarzył go potrzebnymi łaskami

II. Módlmy się za Kościół Święty, aby Pan działał w Nim przez wszystkie wieki

III. Módlmy się chorych, aby Pan ulżył ich cierpieniom

IV. Módlmy się za zmarłych, aby Pan dał im pić ze źródła wody życia

V. Módlmy się za nas, abyśmy przez udział w tej Ofierze jeszcze gorliwiej oddawali cześć Bogu.

Boże, wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy mogli nieustannie Cię wielbić w Twojej świątyni. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU:

Radując się z nadchodzących świąt wielkanocnych wołamy do Boga:

I. Aby Kościół Święty dążył do pojednania z innymi religiami

II. Aby duchowni głosili Dobrą Nowinę z pomocą Ducha Świętego

III. Aby synowie marnotrawni nawrócili się i uwierzyli w miłość Bożą

IV. Aby ubodzy mieli nadzieję, że Pan wyzwoli ich z ucisku

V. Aby zmarli ożyli w Królestwie Bożym

VI. Abyśmy wszyscy chlubili się Panem przez wszystkie wieki

Boże, wysławiamy i wywyższamy Twoje imię, bo szukaliśmy Ciebie i wysłuchałeś nas przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, królującego z Tobą na wieki wieków.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU:

Ukrzyżowanemu Zbawicielowi powierzmy nasze trudy i znoje:

I. Chryste, obdarz swój Kościół jednością i pokojem

II. Chryste, obdarz kapłanów gorliwością w głoszeniu Twojego Słowa

III. Chryste, odmień los tych, którzy żyją w ubóstwie

IV. Chryste, obdarz łaską nawrócenia zatwardziałych grzeszników

V. Chryste, obdarz łaską życia wiecznego zmarłych z naszych rodzin

VI. Chryste, przebacz nam grzechy, które popełniliśmy z ludzkiej ułomności

Chryste, Sędzio sprawiedliwy- wybaw nas z podstępnego i niegodziwego życia, a w Twoim Królestwie obdarz nas życiem wiecznym. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

NIEDZIELA PALMOWA:

Bogu Ojcu, przez cierpiącego Jezusa Chrystusa- Zbawiciela świata- przedstawmy nasze modlitwy:

I. Módlmy się w intencji Kościoła Świętego- niechaj miłością każdy przejęty czci w nim Jezusa, naszego Pana.

II. Módlmy się w intencji Ojca Świętego- niech Serce Maryi chroni Go od nieprzyjaciół i zasadzek

III. Módlmy się w intencji prześladowców chrześcijan- niech poznają, że Chrystus został wywyższony nad wszystko

IV. Módlmy się w intencji cierpiących- niechaj męka naszego Pana Jezusa Chrystusa będzie dla nich wzorem i wyrazem tego, że miłość wszystko przetrzyma

V. Módlmy się w intencji zmarłych- niechaj wstawiają się za nami, radując się z radości życia wiecznego

VI. Módlmy się w naszych intencjach- niechaj nasza wspólnota parafialna z wiarą, nadzieją i miłością przygotuje się na święta tryumfy Chrystusa nad śmiercią.

Wszechmogący, wiekuisty Boże, który chcąc rodzajowi ludzkiemu dać do naśladowania wzór pokory, poleciłeś Swojemu Synowi podjąć śmierć krzyżową; spraw, abyśmy się stali godnymi powziąć naukę z Jego cierpliwości i mieć udział w Jego chwalebnym zmartwychwstaniu. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ W WIELKI CZWARTEK:

Obchodząc pamiątkę Wieczerzy Pańskiej i radując się z ustanowienia Najświętszej Eucharystii- dziękujmy Boga za wszystkie dobrodziejstwa, którymi nas obdarzył. Wołajmy: Dziękujemy Ci, Panie:

I. Za to, że Twój Syn pozostawił Kościołowi nową wiekuistą Ofiarę i Ucztę swojej miłości

II. Za to, że dla swojej chwały i zbawienia ludzkości ustanowiłeś Chrystusa najwyższym i wiecznym Kapłanem

III. Za to, że otrzymaliśmy od Twojego Syna nowe przykazanie, dzięki któremu miłujemy się wzajemnie

IV. Za to, że cenna jest w Twoich oczach śmierć Twoich Świętych

V. Za to, że zmarli zasłużyli sobie na pełne uczestnictwo w uczcie niebieskiej

VI. Za to, ze uczestnicząc godnie w Eucharystii spełnia się dzieło naszego odkupienia.

Wszechmogący, wieczny Boże dziękujemy Ci za wszystko, co dla nas uczyniłeś, a przede wszystkim za mękę i pełną wymowy śmierć Twojego Jednorodzenego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ SOBOTĘ:

Świętując Paschę, "uroczystość uroczystości", módlmy się do Boga, który wskrzesił z martwych swojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa:

I. Panie Boże spraw, aby Kościół widział, że to, czego oczekiwali Twoi prorocy, spełnia się dzisiaj na naszych oczach.

II. Panie Boże spraw, aby wszyscy siłą ducha opierali się pokusom grzechu, a przez to zasłużyli na życie wieczne.

III. Panie Boże spraw, aby wezwani do świętości godnie odpowiedzieli na łaskę swojego powołania.

IV. Panie Boże spraw, aby wszystkie ludy ziemi osiągnęły udział w godności narodu wybranego i odrodziły się na nowo w Duchu Świętym

V. Panie Boże spraw, aby ci, którzy przyjęli chrzest doznawali w ciagu swojego życia Twojej przemożnej opieki.

VI. Panie Boże spraw, abyśmy mogli czerpać z męki, śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna wzór na poświęcenie i owocne przeżycie własnego życia.

Boże, który swoją mocą sprawiłeś, że Twój Syn umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, wysłuchaj naszych modlitw, które zanieśliśmy Tobie radując się z Zmartwychwstania Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA- OBLUBIEŃCA NMP:

Przez Opiekuna Jezusa Chrystusa- św. Józefa- wnieśmy do Boga naszą modlitwę:

I. Za Kościół Św., aby troszczył się o zbawienie dla nas i całego świata

II. Za papieża N., biskupów i kapłanów, aby św. Józef był dla nich wzorem wiernego i roztropnego sługi

III. Za ojców rodzin, aby, tak jak św. Józef, troszczyli się i zapewniali szczęście swoim rodzinom

IV. Za rządzących, aby służyli ojczyźnie i rodakom, wypełniając przykazanie miłości

V. Za zmarłych, aby, mieszkając w domu Pana, wychwalali Go na wieki

VI. Za uczestniczących w tej ofierze, aby Dobry Bóg, przez wstawiennictwo św. Józefa, otaczał nas zawsze swoją opieką.

Boże, przez wstawiennictwo Św. Józefa, prosimy Cię, aby czuwał nad całą Wspólnotą kościelną, a jako człowiek pokoju niech uprosi dla całej ludzkości bezcenny dar pojednania i pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego.


UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO:

Chrystusowi, przychodzącemu na świat i spełniającemu wolę Ojca niebieskiego, przedstawmy nasze wołania:

I. "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże"- aby Kościół św. nieustannie spełniał ostatni rozkaz Chrystusa

II. "Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu (...) Panie"- aby kapłani szerzyli dobrą nowinę wśród wszystkich ludów.

III. "Oto poczniesz i porodzisz Syna"- aby poczęte dzieci w łonie swych matek mogły się narodzić i przynieś swym rodzicom radość i wesele.

IV. "Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca, głosiłem Twoją wierność i pomoc"- aby zmarli otrzymali nagrodę za sprawiedliwe życie na ziemi

V. "Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami"- aby zgromadzeni wokół ołtarza Chrystusowego mogli oglądać chwałę Pana.

Chryste, który sprawiłeś, że Maryja stała się Twoją ziemską Matka- wysłuchaj wszelkie prośby Tobie przedstawione. Który żyjesz przez wszystkie wieki wieków.

Martinus


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643