zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Nabożeństwo pokutne w Wielkim Poście

NABOŻEŃSTWO POKUTNE W WIELKIM POŚCIE

Poniższe nabożeństwo można sprawować w Środę Popielcową lub w I Niedzielę Wielkiego Postu, a także przed spowiedzią wielkanocną w parafii.

1. PIEŚŃ:

Ref.: Bliskie jest Królestwo Boże,
Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.

1) Bóg jest światłością
I nie ma w Nim żadnej ciemności. (Ref.)

2) Jeżeli chodzimy w światłości,
Wtedy mamy łączność między sobą. (Ref.)

3) Krew Jezusa, Jego Syna,
Oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. (Ref.)

2. WPROWADZENIE:

K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
W. Amen
K. Łaska i pokój od miłosiernego Boga niech będą z wami
W. I z duchem Twoim
K. Gromadzimy się wokół Pana, najlepszego Ojca i pragniemy z czystym sercem mówić o naszej miłości do Niego. By tak się mogło stać, by nasze usta godne były wypowiadać słowa uwielbienia i czci, najpierw musimy nasze serca przygotować na spotkanie z Panem. Pragniemy to uczynić przez sakrament pojednania. Panie, prosimy Cię, aby to nabożeństwo pokutne dopomogło nam jak w najlepszym przeżyciu tego sakramentu, by stał się on dla nas szczególnym momentem powrotu do Ciebie i trwania przy Twojej miłości.

Chwila modlitwy w ciszy

K. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na naszą słabość w walce z mocami ciemności * i wyciągnij w naszej obronie swoją potężną prawicę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W. Amen

3. LITURGIA SŁOWA BOŻEGO:

Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 58, 1-9)
To mówi Pan Bóg: «Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnoś głos twój jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy. Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jakby naród, który kocha sprawiedliwość i nie opuszcza Prawa swego Boga. Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga: "Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał"? Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż Ja taki post jak ten wybieram sobie w dniu, w którym się człowiek umartwia? Czy zwiesić głowę jak sitowie i użyć woru z popiołem za posłanie, czyż to nazwiesz postem i dniem miłym dla Pana? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać? Dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków? Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze: "Oto jestem"».
Oto słowo Boże
Bogu niech będą dzięki

Ref.: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość swoją *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Czytanie z drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (2 Kor 5, 17-21)
Bracia: Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo pojednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.
Oto słowo Boże
Bogu niech będą dzięki

Chwała Tobie, Słowo Boże.

Szukajcie dobra, a nie zła,
abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami.

K. Pan z wami
W. I z duchem Twoim
K. Słowa Ewangelii według św. Mateusza (Mt 9, 14-15)
W. Chwała Tobie, Panie
K. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą»? Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć.
K. Oto słowo Pańskie
W. Chwałą Tobie, Chryste

4. HOMILIA:

Ważną funkcję w celebracjach pokutnych spełnia homilia. Nie można się w niej ograniczyć jedynie do wyjaśnienia przeczytanych tekstów biblijnych lecz należy je interpretować pod kątem sytuacji życiowej i duchowych potrzeb uczestników, aby kształtować w nich ducha pokuty, pomóc w nawróceniu, ukazać istotę grzechu i przez to przygotować do spowiedzi indywidualnej (OP 25; 36). Oparta na przeczytanym słowie Bożym homilia ma „doprowadzić do rachunku sumienia i do odnowy życia” (OP 53).

5. RACHUNEK SUMIENIA:

1. „Przeciw Tobie samemu zgrzeszyłem” moje grzechy przeciw dobremu Bogu Ojcu.
- Czy co dzień rozmawiam z Ojcem na modlitwie?
- Czy moja modlitwa nie jest rozproszona? A może modlę się tylko wargami?
- Jak wygląda w moim życiu dzień Pański niedziela? Czy uczestniczę we Mszy św.? Czy powstrzymuję się od pracy zarobkowej? Handel? Supermarkety? Turystyka bez Mszy św. i modlitwy?
- Czy rozmawiam z Ojcem przez czytanie Pisma Świętego?
- Czy przebaczam bliźniemu, jak Ojciec przebacza mnie?
- Czy jako ojciec rodziny przedstawiam dzieciom prawdziwy obraz Ojca?
- Czy nie utrzymuję kontaktów z sektami?

2. Grzechy przeciw bliźniemu "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".
- Czy mam świadomość, że krzywdząc brata obrażam Boga, a świadcząc bratu dobro uwielbiam Boga?
- Czy nie skrzywdziłem bliźniego językiem? Piórem?
- Czy już naprawiłem wyrządzone krzywdy?
- Czy pomagam potrzebującym?

3. Napomnienie braterskie: Czy z miłością upominam błądzącego brata?
- Jaki jest mój stosunek do rodziców? Do Ojca? Do matki?
- Czy modlę się za rodziców?

4. "Grzech mój jest zawsze przeciwko mnie".
- Czy wiem, że każdy mój grzech degraduje mnie i poniża jako osobę?
- Czy nie dźwigam garbu nałogów, które mnie niszczą, krzywdzą najbliższych, a nawet ponieważ każdy grzech ma wymiar społeczny, eklezjalny całe społeczeństwo? Alkoholizm? Nikotynizm? Nieczyste nałogi? Im wcześniej zacznę z nimi walczyć, tym lepiej.
- Czy dbam o zdrowie, które jest Bożym darem?
- Czy dbam o rozwój duchowy i religijny?
- Czy czytam książki i prasę religijną?
- Jaki jest mój grzech główny? Nałóg? Źródło innych słabości i upokorzeń?

5. Moje postanowienie szczegółowe:
- Z czego konkretnie muszę się w tym Wielkim Poście poprawić?
-Jakich w tym celu użyję środków?

6. AKT POKUTY:

K. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, aby¶my byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy.

Chwila modlitwy

Panie, Boże wszechmogący, Ty jesteś źródłem i początkiem życia ciała i duszy. Prosimy Cię, pobłogosław + tę wodę, którą z ufnością się posługujemy, aby uprosić przebaczenie naszych grzechów i uzyskać obronę przeciwko wszelkim chorobom i zasadzkom szatana. Spraw, Boże, w miłosierdziu swoim, niech źródła żywej wody zawsze tryskają dla naszego zbawienia, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie wewnętrznie oczyszczeni i uniknęli wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

7. PIEŚŃ:

Pokropisz hizopem, Panie,
Mnie, człowieka grzesznego,
Bym był przez Twe zmiłowanie
Oczyszczon z grzechu mego.
Obmyj mnie z mych nieprawości,
A wybielony będę
I doskonalszej jasności,
Niż są śniegi, nabędę.

2) Zmiłuj się, Boże, nade mną,
Boś pełen łaskawości.
Miej politowanie ze mną,
Zgładź wszystkie moje złości.
Żal mi, żem obrażał Ciebie,
Boga dobrotliwego.
Nie odrzucaj mnie od siebie,
Syna marnotrawnego.

3) Cześć i chwała bądź wiecznemu
Panu nieba całego,
Bogu w Trójcy jedynemu,
Od stworzenia wszystkiego.
Chwała Ojcu i Synowi
Bądź nieustanna wszędzie,
Oraz Świętemu Duchowi
Równa cześć niechaj będzie.

8. MODLITWA PAŃSKA:

K. A teraz prośmy naszego Ojca w niebie, aby odpuścił nam grzechy:

Ojcze nasz…

K. Boże, nasz Ojcze, Ty nas uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, abyśmy byli święci przed Twoim obliczem i cieszyli się z przebywania w Twoim domu. Przyjmij nas i zachowaj w swojej miłości, byśmy z radością żyli w twoim świętym Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

9. SAKRAMENT POKUTY:

Po nabożeństwie pokutnym jest przewidziany czas na spowiedź indywidualną. Penitenci podchodzą do konfesjonałów. Każdy z osobna wyznaje przed kapłanem swoje grzechy i po przyjęciu od niego pokuty otrzymuje rozgrzeszenie.

10. DZIĘKCZYNIENIE PO SAKRAMENCIE POKUTY:

K. Pieśnią, którą wyśpiewała Bogu Najświętsza Maryja Panna podziękujmy Mu za łaskę przebaczenia:

11. PIEŚŃ:

Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego.
Chwal Boga Stworzyciela, tak bardzo dobrego.

Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha,
Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.

Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę,
Łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.

Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą,
Odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.

Bo wielkimi darami uczczonam od Tego,
Którego moc przedziwna, święte imię Jego.

Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki,
Bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.

Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych,
Rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.

Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne,
Wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.

Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył,
Bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.

Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego,
Wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.

Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym,
Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.

Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu:
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, tak zawsze niech będzie,
Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

11. MODLITWA PO DZIĘKCZYNIENIU:

K. Wszechmogący i miłosierny Boże, który w cudowny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób go odkupiłeś, Ty nie opuszczasz grzesznika, lecz darzysz go ojcowską miłością. Ty zesłałeś na świat swojego Syna, aby swoją męką zwyciężył grzech i śmierć, a zmartwychwstaniem przywrócił nam życie i radość. Ty zesłałeś do naszych serc Ducha Świętego, abyśmy byli Twoimi synami i dziedzicami. Ty nas zawsze odnawiasz przez sakramenty zbawienia, abyśmy uwolnieni z niewoli grzechu, stali się podobni do Twojego umiłowanego Syna. Dziękujemy Ci za cuda Twojego miłosierdzia i wraz z całym Kościołem wychwalamy Ciebie, śpiewając Tobie pieśń nową słowem, sercem i uczynkiem. Tobie, Ojcze, chwała przez Chrystusa, w Duchu Świętym, teraz i na wieki.
W. Amen.

12. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO:

K. Pan z wami
W. I z duchem Twoim
D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo
K. Boże, nasz Ojcze, okaż miłosierdzie swojemu ludowi i uwolnij go od zła wszelkiego, + aby całym sercem Tobie służył * i żył w pokoju pod Twoją opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty
W. Amen
K. Idźcie w pokoju Chrystusa
W. Bogu niech będą dzięki

13. PIEŚŃ:

Bądź mi litościw, Boże nieskończony,
Według wielkiego miłosierdzia Twego.
Według litości Twej niepoliczonej
Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.

2) Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny.
Oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech trzyma,
Bo ja poznaję wielkość mojej winy
I grzech mój zawsze przed mymi oczyma.

3) Odpuść przed Tobą grzech mój popełniony,
Boś przyrzekł, że ta kary ujdzie głowa,
Którąć przyniesie grzesznik uniżony,
By nie mówiono, że nie trzymasz słowa.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643