zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Koran i nauka islamu

"Według wierzeń muzułmańskich Koran jest słowem Allaha, przekazanym Mahometowi przez archanioła Gabriela. Prawzór "świętej księgi" jest przechowywany w siódmym niebie (...). Fragmenty tej księgi otrzymał Mahomet w postaci niezwykłych wizji i audycji o charakterze mandatorycznym. Jako powołany w szczególny sposób przez Boga miał usłyszaną naukę głosić własnemu ludowi. Zbiór objawień Mahometa opracowany po jego śmierci i uznany za kanoniczny, stanowi dla wyznawców islamu świętą księgę, która zawiera prawo boże i jest drogowskazem i przewodnikiem dla ludzi (3, 168)"6. Muzułmanie nie uważają więc Koranu za dzieło Muhammada. Według nich objawienie zawarte w Koranie pochodzi wprost z nieba, z księgi tam przechowywanej. "Koran jest objawiony zarówno w swej treści jak i formie"7. Islam nie zna autora natchnionego, lecz tylko proroków, a wśród nich najważniejszego Muhammada, który otrzymał ostateczne objawienie, pojmowane jako z góry zstępujące, jako coś danego bez współpracy człowieka, coś przekazanego już w gotowej formie, przygotowanej przez samego Boga. Wszystko w Koranie aż do najmniejszego słowa Bóg objawił Muhammadowi za pośrednictwem archanioła Gabriela. Można powiedzieć, że Koran został podyktowany Prorokowi, który był po prostu biernym narzędziem, jakimś wiernym echem, przekazującym dalej słowa, które w swym transie proroczym usłyszał lub przeczytał.

Rozpatrując zaś Koran z punktu naukowego, jako dzieło powstałe w określonym czasie i warunkach, możemy łatwo dostrzec w nim "obok śladów pogańskich wierzeń religijnych, oczywiste wpływy religii żydowskiej i chrześcijańskiej, pochodzące z różnych źródeł, często heterodoksyjnych. Niektórzy badacze stwierdzają, że Muhammad głosił idee bliskie mnichom syryjsko-nestoriańskim. Wiadomo też, że Muhammad miał częste kontakty z sektami gnostycznymi i manichejskimi"8. Sam zaś utrzymywał, że Bóg objawił mu to, co już dawno zostało objawione innym prorokom, a co ludzie sfałszowali i zaniedbali. o­n teraz czuł się powołany, aby to naprawiać przez głoszenie objawienia niesfałszowanego. Wśród proroków wymienia Koran Adama, Noego, Abrahama, Izaaka, Józefa, Mojżesza, Eliasza, Donasza, a z Nowego Testamentu Jezusa i Jana Chrzciciela. Obok nich umieszcza proroków arabskich, wziętych z wierzeń ludowych, jak Hud i Salih.

Liczne zapożyczenia z Judaizmu, widoczne w Koranie, pochodzą głównie z ustnej i pisanej tradycji żydowskiej. Wiele zaś ustępów koranicznych, stanowiących jakby echo opowiadań z Nowego Testamentu, przypomina raczej Ewangelie apokryficzne, z których mogą być zaczerpnięte różne fakty i legendy podane w Koranie. Głównym jednak źródłem doktryny religijnej i prawnej Koranu jest judaizm, którego wpływom uległ Muhammad bardziej niż chrześcijaństwu.

Wiele miejsca w Koranie zajmują przepisy prawne, dzięki którym jest o­n bardziej podobny swoim charakterem do Starego Testamentu niż do Nowego z wysuniętą w nim na czoło miłością. Obok treści zaczerpniętych z chrześcijaństwa, a szczególnie z judaizmu, w Koranie widać powiązanie z pogańskimi wierzeniami Arabów, o czym świadczy wiara w dżinny, czyli istoty pośrednie między aniołem - a człowiekiem, stworzone z ognia, w demony dobre i złe, otaczanie czcią świątyni Kaby ze świętym czarnym kamieniem i związany z tym dawny zwyczaj odbywania pielgrzymek do Mekki wraz z całym ceremoniałem kultowym.

Trzeba zaznaczyć, że Koran nie stanowi zwykłej książki do czytania. Jest to raczej tekst liturgiczny, przeznaczony do recytacji będącej modlitwą. Nauka muzułmańska z tej recytacji stworzyła właściwie sztukę, której się uczono w specjalnych szkołach u znanych mistrzów recytowania. Muhammada nie można nazwać teologiem i filozofem czy myślicielem społecznym. "Dlatego też nadaremnie będziemy poszukiwać w Koranie jakiegoś systematycznego wykładu teologicznego, prawnego czy moralnego; znajdziemy w nim natomiast zbiór luźnie ze sobą związanych prawd religijnych, przepisów prawnych, nakazów i zakazów moralnych, regulujących życie wiernego muzułmanina «na tym świecie» i przygotowujących go do «życia ostatecznego», tak jak je prorok otrzymał w postaci następujących po sobie objawień"9. Znaczną część Koranu stanowią pouczające opowieści o prorokach Starego i Nowego Testamentu oraz o dawnych legendarnych prorokach arabskich. Opowiadania te mają upominać "ludy grzeszników" i ostrzegać przed karą Bożą, która według Koranu dosięga złych nie tylko w życiu przyszłym, ale również już tutaj na ziemi, jak o tym mają świadczyć podane w świętej księdze islamu zagłady buntowników występujących w minionych epokach przeciwko prorokom Bożym.

Naukę religijną Koranu można ująć w kilku podstawowych stwierdzeniach:

1. Wiara w jedność i jedyność Boga, zwanego po arabsku Allah.

2. Wiara w misję proroczą Muhammada, jako najwyższego i ostatniego proroka, przez którego ludzie otrzymują autentyczne objawienie Boże.

3. Wiara w życie przyszłe, szczególnie w zmartwychwstanie zmarłych, w Sąd Ostateczny, w niebo i piekło, a więc i w odpowiedzialność człowieka za własne czyny.

4. Wiara w aniołów, szatanów i demony - dżinny.

Wielkiej oryginalności w islamie w porównaniu z judaizmem i chrześcijaństwem nie widać. Są natomiast niemałe różnice szczególnie w stosunku do chrześcijaństwa, np. brak nauki o Trójcy Świętej, o bóstwie Chrystusa i o Jego zbawczej roli.

Koran w szczególny sposób głosi i podkreśla jedność Boga, która ukazuje odrębność natury boskiej i jej niepowtarzalność. Nie ma żadnej innej istoty analogicznej lub równej Bogu, który jest jedyny w swoim rodzaju w zakresie swej natury wewnętrznej i w swej odrębności od świata stworzonego. Przez świadome wyznanie tej podstawowej prawdy islamu o jedynym Bogu i jego proroku Muhammadzie, człowiek staje się muzułmaninem, gdy z całą odpowiedzialnością za słowa wypowiada następującą formułę:

"Nie ma Boga oprócz Allaha, a Muhammad jest jego prorokiem". Koran określa Boga "najpiękniejszymi imionami Allaha", które stanowią Jego istotne przymioty, np. Wszechwładny, Stworzyciel, Miłosierny, Litościwy, Wiecznotrwały. W islamie "najważniejszym przymiotem Boga nie jest sprawiedliwość, lecz wszechmoc"10. Cytowani autorzy napisali, że w islamie "wszystko zależy od woli Allaha, wszystko jest z góry ustalone, nawet wiara i niewiara, szczęśliwość wieczna i potępienie. Z drugiej strony mamy do czynienia z wielokrotnym odwoływaniem się do wolnej woli człowieka, by opowiedział się za nauką proroka"11. Istotnie Islam, zresztą podobnie jak chrześcijaństwo, podkreśla, że Bóg decyduje o wszystkim. "Wszechogarniająca wola Boga ustala wszystko co ma zaistnieć, co ma dziać się i do czego ma zmierzać wszelkie istnienie. (...) Całkowita zależność ludzi natomiast, jako stworów rozumnych i obdarzonych wolną wolą, od Boga, który nimi rządzi, jest w pewnym stopniu ograniczona: człowiek może sprzeciwić się Bogu, odrzucić wiarę w istnienie Boga a także nie być posłusznym objawionej mu woli bożej. Wskazuje na to koraniczna nauka o odpowiedzialności człowieka za jego czyny. Od postawy wiary bądź niewiary człowieka w Boga, zależy zbawienie bądź potępienie wieczne człowieka"12. Nauka Koranu nie daje bezpośredniej, rozstrzygającej w sposób ostateczny i formalny odpowiedzi, jak pogodzić możliwość dokonania przez człowieka wyboru, za wolą Boga rządzącego wszystkim.

Podobny problem występuje w chrześcijaństwie. Pismo św. ukazuje najwyższą niezależność woli Boga: "cokolwiek Panu się podoba, to uczyni na niebie i na ziemi, na morzu i we wszystkich głębinach" (Ps 135, 6). Problem ten starali się rozwiązać zarówno teologowie muzułmańscy, jak i chrześcijańscy. "W gruncie rzeczy obie teologie podobnie rozwiązały ten problem, przy czym islam, jako religia «bardziej semicka», mocniej podkreślał wszechmoc Boga, zaś chrześcijaństwo, zapewne z nieświadomego szacunku dla spuścizny antyku, Jego mądrość"13. Nie można więc tak wprost przypisywać islamowi przyjmowania przeznaczenia (predestynacji). "Beduiński fatalizm, w którym odzwierciedla się doświadczenie całkowitej zależności od natury, Mahomet zastąpił wiarą w dobrego Boga, który osobiście troszczy się o każdego człowieka z osobna"14. W ludowej wierze zaczęto Boga uważać za Pana losu, przez co fatalizm przemienił się w przeznaczenie, czemu przeciwni są teologowie muzułmańscy, podkreślający odpowiedzialność człowieka i jego wolną wolę.

Gdy muzułmanie nie nazywają nigdy Boga "ojcem", to nie znaczy, że nie uznają i nie czują osobiście Jego opieki nad sobą albo że nie mogą zwracać się do Niego jako do osoby, lecz wyrażają przez to, iż nie chcą Mu przypisywać żadnego syna.

Bardzo często i ze szczególnym upodobaniem mówi Koran o miłosierdziu Boga, które przejawia się głównie w okazywaniu życzliwości, w przebaczaniu win nawet największym grzesznikom, w pozytywnym i przychylnym odpowiadaniu na ludzkie prośby i błagania. Niejako "sakramentalną" formułą: "W imię Boga Miłosiernego, Litościwego" zaczynają się wszystkie sury (rozdziały) Koranu z wyjątkiem pierwszej i dziewiątej.

Bóg islamu jest bardzo podobny w swoich przymiotach do Boga chrześcijańskiego, różni się natomiast w sposobie zbawienia.

Islam nie zna grzechu pierworodnego z jego złymi skutkami w naturze ludzkiej. Według niego "upadek Adama nie pociągnął za sobą żadnych metafizycznych konsekwencji. Mahomet jest zbawicielem tylko w sensie pouczenia, a nie odkupienia za grzechy"15. Muzułmanie nie uznają potrzeby ofiary zastępczej i pośrednictwa przed Bogiem, jakie istnieją w chrześcijaństwie. W islamie człowiek staje bezpośrednio przed Bogiem. Muhammad jest przekazicielem Bożego objawienia, ale nie pośrednikiem przed Bogiem. Islam nie zna kapłaństwa i ofiary pojednawczej. Według jego nauki "zdrowy człowiek nie potrzebuje zbawiciela, sam da sobie radę ze swoimi słabościami"16. Oczywiście dzieje się to nie bez pomocy Bożej. Człowiek jest usprawiedliwiony na podstawie swego wyznania wiary, przez przynależność do wspólnoty muzułmanów i przez zachowanie przepisów islamu. Przebaczenie grzechów otrzymuje przez żal za nie i pokutę.

Muzułmanie wierzą, że natura ludzka jest cielesno-duchowa. Dusza i ciało stanowią pełnowartościowe części człowieka. Natura ludzka jest taka, że ma skłonność do dobrego i do złego. Islam naucza, że do grzechu nakłania człowieka również szatan, a aniołowie pomagają do dobrego. Ludzie są odpowiedzialni za swoje czyny przed Bogiem, najsprawiedliwszym Sędzią, który wszystko wie o człowieku. Według Koranu i wiary muzułmanów dusza ludzka będzie żyła poza ciałem przed powszechnym zmartwychwstaniem, o którym często mówi święta księga islamu. Wiara w zmartwychwstanie ciał i w sąd powszechny na końcu świata jest szczególnie mocno zaakcentowany w Koranie i stanowi charakterystyczną cechę islamu. Jest zaznaczona wyraźniej niż wiara w nieśmiertelność duszy, o której również mówi Koran, chociaż w sposób mniej jasny. Jerzy Nosowski, analizując jego wypowiedzi o duszy ludzkiej, stwierdza: "W świetle przytoczonych tekstów Koranu widoczne jest przekonanie autora, iż dusza ludzka jest tym pierwiastkiem, który żyje także poza ciałem, lecz ponosi odpowiedzialność za czyny człowieka spełnione za życia ciała"17.

Przy okazji sądu i odpowiedzialności warto pamiętać, że święta księga islamu nakazuje bardzo mocno szacunek dla rodziców i opiekę nad nimi w starości, opiekę nad sierotami, pomoc ubogim i potrzebującym, jak np. osobom chorym, będącym w podróży, tym, których spotkało jakieś nieszczęście itp18.

Liczne teksty Koranu opisują obrazowo szczęście i karę w życiu przyszłym, czyli raj i piekło. Szczęście ukazują jako ogród rajski, w którym są płynące strumyki, drzewa dające orzeźwiający cień, wszelkiego rodzaju wyśmienite owoce, wygodne łoża, towarzystwo pięknych młodzieńców i wiecznie młodych czarnookich dziewcząt, sławnych hurys. Karę piekła ukazuje Koran w postaci ognia palącego i wrzącej wody, którą muszą pić potępieni. Takie moralistyczne przedstawienie życia przyszłego musiało mocno przemawiać do wyobraźni Beduinów, cierpiących często głód i znoszących żar słońca. Obecnie te niezwykłe opisy przyszłego życia teologowie muzułmańscy wyjaśniają w sposób bardziej duchowy.

W jaki sposób Islam podnosi status kobiety?

...........Zgodnie z Koranem mężczyzna i kobieta są równi w oczach Boga i kobieta nie jest obwiniana za naruszenie „zakazanego drzewa” ani jej cierpienie w czasie ciąży i porodu nie jest karą za ten czyn.

...........Islam widzi kobietę, niezależnie od tego czy jest samotna czy zamężna, jako posiadającą swoje własne prawa do posiadania i dysponowania swą własnością i dochodami. Dar małżeński od narzeczonego jest przeznaczony do jej własnego użytku. Morze o­na zatrzymać nazwisko rodowe chociaż częściej przybiera się nazwisko męża.Role mężczyzny i kobiety uzupełniają się wzajemnie i współpracują ze sobą. Prawa i obowiązki obu płci są w całości sprawiedliwe i zrównoważone.Od obojgu oczekuje się właściwego, prostego, skromnego i godnego ubioru. Specyficzne tradycje kobiecych strojów, które można znaleźć w kilku muzułmańskich krajach są często ekspresja miejscowych obyczajów a nie religijnych podstaw. Podobnie, sposób traktowania kobiet w różnych częściach świata muzułmańskiego reflektuje pewne kulturalne praktyki, które mogą być różne jeśli nie sprzeczne z prawdziwą nauką Islamu.
Wysłannik Boga powiedział:
...........„Najlepszym w wierze, spośród wierzących jest ten, który jest najlepszy w manierach i życzliwości co do swej żony.”

Pogląd muzułmanów na starość, śmierć i życie po śmierci

...........Instytucje takie jak domy starości są w świecie muzułmańskim nie znane. Wysiłek dbania o swych rodziców w tym najtrudniejszym dla nich okresie uważany jest za punkt honoru i błogosławieństwo.

...........W Islamie, opieka nad rodzicami jest najważniejszym, po oddawaniu czci Bogu obowiązkiem i prawem rodziców jest opieki oczekiwać. Okazywanie jakiejkolwiek irytacji uważa się za podłe bo przecież starsi nie z własnej winy stają się trudni do zniesienia. Napisane jest w Koranie:
...........„I postanowił twój Pan,
...........abyście nie czcili nikogo innego,
...........jak tylko Jego;
...........i dla rodziców – dobroć!
...........A jeśli jedno z nich lub oboje
...........Osiągną przy tobie starość,
...........To nie mów im: ‘precz’
...........I nie popychaj ich,
...........Lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku!
...........Pochylaj ku nim skrzydło łagodności,
...........Przez miłosierdzie,
...........i mów:
...........‘Panie mój, bądź dla nich miłosierny,
...........tak jak o­ni byli, wychowując mnie,
........... kiedy byłem mały.” (Koran 17:23-24)

...........Muzułmanie wierzą, że obecne życie jest tylko próbą przygotowania do następującego po śmierci królestwa egzystencji. Podstawowe zasady Islamu zakładają wiarę w: Dzień Sądu, Zmartwychwstanie, Niebo i Piekło.

...........Gdy muzułmanin(ka) umiera jest umyty(ta) najczęściej przez członka rodziny, potem odziany w czyste i białe sukno a następnie pochowany(na) i pożegnany(na) prostą modlitwą. Ceremonia pogrzebowa odbywa się raczej w dniu śmierci. Takie traktowanie zwłok uważa się za ostatnia posługę jaką można spełnić swym krewnym i okazję do refleksji o własnej krótkiej egzystencji na ziemi.

Co Islam mówi o wojnie?

...........Podobnie jak Chrześcijaństwo, Islam pozwala walczyć w obronie własnej, w obronie religii lub tych, którzy zostali siłą wysiedleni ze swych domów. Określono dokładnie zasady walki. Zawierają o­ne zakaz uciskania cywilów, niszczenia upraw, drzew i trzody. Jak mawiają muzułmanie, bezprawie triumfowałoby na ziemi gdyby dobrzy ludzie nie byli przygotowani ryzykować swego życia w słusznej sprawie.
Czytamy w Koranie:
...........„Zwalczajcie na drodze Bogatych,
...........którzy was zwalczają,
...........lecz nie bądźcie najeźdźcami.
...........Zaprawdę, Bóg nie lubi najeźdźców!” (Koran 2:190)
...........„I zwalczajcie ich,
...........aż ustanie prześladowanie
...........i religia będzie należeć do Boga.
...........A jeśli o­ni się powstrzymają,
...........To wyrzeknijcie się wrogości,
...........Oprócz wrogości przeciw niesprawiedliwym!” (Koran 2;193)
...........„A jeśli o­ni skłonią się do pokoju,
...........to i ty się ku niemu skłońi zaufaj Bogu!
...........Zaprawdę, o­n jest Słyszący, Wszechwiedzący! (Koran 8:61)

...........Wojna jest zatem ostatnią ucieczką i podlega rygorystycznym warunkom narzuconym przez święte prawo. Często niezrozumiany i nadużywany termin dżihad oznacza „zmaganie” a nie „święta wojna” (termin, którego nie znajdziemy nigdzie w Koranie). Dżihad jako pojęcie związane z Islamem należy rozumieć na poziomie osobistym jako wewnętrzne zmaganie ze złem, zmaganiem o przyzwoitość i dobro, a na poziomie społecznym zmaganiem na polu bitwy jeśli zajdzie taka potrzeba.

W jaki sposób Islam gwarantuje prawa człowieka?

...........Wolność sumienia zagwarantowana jest przez sam Koran:
„Nie ma przymusu w religii!
Prawość wyróżnia się od nieprawości.
I ten, kto odrzuca fałszywe bóstwa,
A wierzy w Boga,
Uchwycił za najpewniejszy uchwyt,
Nie mający żadnego pęknięcia.
Bóg jest Słyszący, Wszechwiedzący!” (Koran 2:256)

Życie, honor i własność wszystkich obywateli w wspólnocie muzułmańskiej są uważane za nienaruszalne niezależnie od wyznania. Rasizm i seksizm są nieznane dla muzułmanów a Koran traktuje wszystkich ludzi na równi.
„O ludzie!
Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety
I uczyniliśmy was ludami i plemionami,
Abyście się wzajemnie znali.
Zaprawdę, najbardziej szlachetny spośród was,
W obliczu Boga,
To najbardziej bogobojny spośród was
!Zaprawdę, Bóg jest wszechwiedzący,
Dobrze świadomy!” (Koran 49:13)


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643