zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

św. Wojciech

„Gdy Duch Św. zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami…aż po krańce ziemi”
Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry! Dziś w uroczystość świętego Wojciecha, Patrona Polski, gromadzimy się w tej parafialnej świątyni by jeszcze raz oddać uwielbienie i cześć Bogu za wielkie dzieła, które przez Ducha Św. dokonał w życiu i posłudze św. Wojciecha. Pewnie dobrze zdążyliście poznać życie swojego Patrona i wiele o jego posłudze usłyszeć. Wszak on, św. Wojciech patronuje wam tu od ….[wielu] lat. Zapewne słyszeliście o jego możnym i szlachetnym pochodzeniu; o gruntownym wykształceniu; o jego przyjaźni z cesarzem Niemiec Ottonem III i królem Polski Bolesławem Chrobrym; o wpływie na jedność narodów: Polskiego, Niemieckiego i Węgierskiego. Nieraz z pewnością słuchaliście o jego posłudze biskupiej w Czechach i życiu mniszym w Rzymie; o gorliwej ascezie i modlitwie; o pomocy niewolnikom, biednym i chorym; o jego bezkompromisowej postawie względem zła i grzechu; wreszcie o jego męczeńskiej posłudze misyjnej na wybrzeżu bałtyckim wśród Prusów. Wreszcie na pewno znacie dzieje wykupu jego ciała przez króla Polski; losy pielgrzymki cesarza Niemiec do jego grobu i szybkie rozszerzaniu się jego kultu w całej ówczesnej Europie, który ostatecznie dotarł także do waszej parafii. Święty Wojciech zasiał ziarno Ewangelii na polskiej ziemi i sam pozostał z nami na zawsze w tajemnicy Świetnych Obcowania. Ziarno wpadło w naszą ojczystą ziemię i do dzisiaj wydaje plon, bo krew męczenników użyźnia serca tych, którzy na niej mieszkają.
Bracia i Siostry! Dziś, gdy przeżywamy parafialny odpust ku czci św. Wojciecha, gdy oddajemy mu hołd i dziękujemy Bogu za tak wielkiego Patrona, to zadajmy sobie pytanie: czego uczy nas i do czego zobowiązuje życie i posługa św. Wojciecha? Czego nie może zabraknąć nam, jego czcicielom i protegowanym?
„Gdy Dych Św. zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami…aż po krańce ziemi”
Drodzy Bracia, kochane Siostry! Papież Paweł VI napisał kiedyś, że „dzisiejszy świat potrze¬buje nauczycieli o tyle, o ile są świadkami”. Niewątpliwie św. Wojciech to nauczyciel i zarazem świadek, świadek aż po śmierć. O tym, co nauczał jako bp i misjonarz, zaświadczył swoim życiem i mę¬czeństwem.
Z pewnością uroczystość ku jego czci jest okazją, aby nam wszystkim bez wyjątku przypomnieć, że naszym chrześcijańskim powołaniem jest da¬wanie świadectwa Chrystusowi. O tyle jesteśmy uczniami Chrystusa, o ile rzeczywiście jesteśmy Jego świadkami.
Ale ktoś zapyta: Co to znaczy być świadkiem Chrystusa? W jaki sposób możemy i powinniśmy o Chrystusie świadczyć?
Możemy to czynić w trojaki sposób:
1. Poprzez dobry przykład naszego chrześcijańskiego życia.
2. Poprzez propagowanie i rozprzestrzenianie Jego nau¬ki.
3. Poprzez znoszenie cierpień i przeciwności dla Chrys¬tusa.
O tym, jak powinniśmy dawać przykład o Chrystusie i Jego Ewangelii, mówi chociażby w swojej księdze prorok Izajasz: „Dziel swój chleb z głodnym, wpro¬wadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz przyodziej i nie odwracaj się od współziomków". Św. Wojciech – nasz patron tak właśnie czynił: pomagał biednym i chorym; chronił zagrożonych; wykupywał niewolników. Czy to nie zobowiązuje nas, jego czcicieli?
Misjonarz pracujący w Indiach opowiada: Pewnego dnia zebrał on grupkę biednych dzieci indyjskich, które nigdy nie słyszały o Chrystusie i zaczął im o Nim opowiadać. Opowiadał im o tym, jak bardzo był kochany i dobry. Jak starał się rozumieć ludzi, jak im pomagał, a kiedy zrobili coś złego to im przebaczał. Kiedy im to opowiadał, nagle zobaczył, że jedno z dzieci jest dziwnie poruszone, tak jakby chciało coś powiedzieć. Wreszcie dziecko nie wytrzymało i powiedziało: „Ja wiem o kim ty mówisz. Ty mówisz o człowieku, który żyje w naszym sąsiedztwie. On jest taki dobry i kochany dla wszystkich ludzi”.
A jakie świadectwo o Chrystusie dajemy my? Czy ludzie, obserwując nasze życie, powiedzieliby to samo o nas, co powiedziało to dziecko o tym dobrym czło¬wieku? Czy uczymy się rzeczywiście w szkole św. Wojciecha?
Gdy Dych Św. zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami…aż po krańce ziemi”
B i S! Świadkami Chrystusa jesteśmy także wtedy, gdy sta¬ramy się propagować i rozprzestrzeniać Jego naukę. Aby czynić to należycie, sami powinniśmy się starać o to, aby naukę Pana Jezusa poznać jak najlepiej. Powinniśmy czytać Pismo św., dobre książki religijne, oglądać i słuchać dobrych programów religijnych, a słuchając kazań jak najwięcej z nich wynieść dla siebie. Wcale nie musimy wyjeżdżać na misje po to, aby być świadkami i apostołami Chrystusa, ponieważ tuż obok nas, w naszych rodzinach, sąsiedztwie, w miejscu pracy jest wielu ludzi, którzy tak mało wiedzą o Chrystusie i tak mało Go znają. Dobrze to widzimy my księża na katechezie, w konfesjonale czy w kancelarii. Także cały świat na to patrzy, gdy w różnych konkursach czy quizach na najprostsze pytania religijne ludzie nie potrafią odpowiedzieć. Może są to twoje własne dzieci, twój współmał¬żonek, sąsiad, kolega czy koleżanka z pracy. Może oni niewiele wiedzą o Chrystusie i naszej religii.
W naszej polskiej, katolickiej mentalności często wydaje się nam, że za świadectwo o Chrystusie i za ewangelizację są odpowie¬dzialni jedynie duchowni, na mocy urzędowego mandatu do głosze¬nia Ewangelii w Kościele. Ale przecież Ewangelię można głosić, a nawet trzeba nie tylko oficjalnie, z ambon, w formie kazania czy katechezy. Troska o przeniknięcie Ewangelii do różnych dziedzin życia, kultury, oby¬czajów, troska o ukształtowanie myślenia i sumienia według wzorów i za¬sad ewangelicznych, to już nie jest zadanie tylko dla kapłanów, lecz dla każdego ochrzczonego i wierzącego katolika.
Jeśli najpierw rodzice czy babcia nie pokażą małemu dziecku koloro¬wych ilustracji z Pisma św., nie poczytają na głos opowiadań i historii biblijnych, to później katechetce czy księdzu tylko z wielkim trudem uda się wprowadzić młodego człowieka w świat Ewangelii. Pierwsze kroki, wręcz fundamenty pod indywidualną ewangelizację i całą for¬mację chrześcijańską człowieka, mogą postawić tylko wierni świeccy: mama, tata, babcia, dziadek. Na tym etapie ludzie w sutannach niewiele mogą zdziałać Każdy z nas powinien stawać się w swoim środowisku ta¬kim właśnie św. Wojciechem, świadkiem Chrystusa, uła¬twiającym innym, poprzez swoją wiedzę i świadectwo codziennego życia dostęp do Boga.
Podejmując się jednak przybliżenia tych osób do Chrystusa, pamię¬tajmy o tym, że nie wystarczy głosić Jego naukę tylko słowami. Trzeba także tą nauką żyć, czyli potwierdzać ją swoim życiem. Czyli czynić tak, jak czyniłby to Pan Jezus, jak uczynił to św. Wojciech.
Gdy Dych Św. zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami…aż po krańce ziemi”
Umiłowani! Innym sposobem świadczenia o Chrystusie jest znoszenie cierpień i przeciwności dla Niego i Jego Ewan¬gelii. Dzieje się tak wtedy, gdy zapieramy się samych siebie i niezależnie od różnych cierpień, prześladowań i przeciwności bierzemy na serio słowa Chrystusa: „Bło¬gosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie”.
Zapytajmy więc siebie, czy gotowi jesteśmy odważnie wyznać naszą wiarę? Dać świadectwo przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła.
Bo przecież również i dzisiaj mogą spotkać nas prześladowania, Również i my dzisiaj podobnie jak św. Wojciech, możemy stanąć pośrodku różnych prześladowców, którzy będą patrzeć na to, czy nie zmieniliśmy naszych przekonań, czy nie zaparliśmy się naszej wiary. Jednakże nie wolno nam jej się zaprzeć nawet wtedy, gdyby groziły nam oszczerstwa, szyderstwa, drwiny czy inne represje. Nie możemy wstydzić się naszej wiary, musimy ją odważnie wyznać. Bo Jezus mówi: „Kto się do mnie przyzna przed ludźmi, to tego i ja się przyznam przed Ojcem. A kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego ja się wyprę przed Ojcem, który jest w niebie”. A "Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Bo "Nic nie może się zdarzyć, jeśli nie chciałby tego Bóg.- pocieszał swoją córkę przed swoim męczeństwem św. Tomasz Morę - A wszystko czego On chce, - doda- chociaż mogłoby wydawać się nam najgorsze jest dla nas najlepsze."
Kiedy św. Wojciech był bity wiosłem a później przeszyty włóczniami, nie złorzeczył swoim prześladowcom, ale modlił się za nich. Dlatego i my nie powinniśmy odpłacać złem za zło. Rzymski cesarz-filozof Marek Aureliusz napisał, że "najlepszym sposobem zemszczenia się na krzywdzicielu jest nie stać się podobnym do niego." I tak postąpił św. Wojciech. Modląc się za swoich zabójców doskonale rozumiał i praktycznie zastosował słowa Chrystusa: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie”. Niestety w wielu chrześcijańskich sercach zamiast miłości i przebaczenia króluje duch nienawiści i zemsty.
Nie brak jednak i dobrych przykładów. Kiedy po ostatniej wojnie światowej amerykański sekretarz stanu Dulles podpisywał układ pokojowy z Japonią, niektórzy jego rodacy zarzucili mu, że był zbyt łagodny i że nie należało tak szybko zapominać o zbrodniach i wybaczać śmiertelnemu wrogowi. A Dulles odpowiedział: "Chrystus nas uczył, że nie ma nic niewybaczalnego” Podobny przykład godny naśladowania znajdujemy w historii rodziny de Chantal. Pewnego razu hrabia de Chantal został na polowaniu śmiertelnie zraniony przez jednego ze swych nieprzyjaciół. Przed śmiercią napisał testamencie, że jeżeli któreś z jego dzieci odważy się wspomnieć, że chciałoby się zemścić na zabójcy swego ojca, straci prawo do spadku. Jego młoda żona, żeby pokazać, iż zapomniała o tej strasznej zbrodni, sama się ofiarowała być chrzestną matką dziecka zabójcy. Obecnie czcimy ją jako jedną ze świętych. Jest nią św. Joanna de Chantal.

Drodzy B i S., wpatrując się we wzory przebaczających chrześcijan, zapytajmy siebie, czy i my skłonni jesteśmy do przebaczenia. Czy może ociągamy się z uczynieniem tego? A może w ogóle nie przebaczamy i żywimy urazy do kogoś od wielu lat? Tylko ludzie dobrej woli, ci którzy otwarci sana innych i wszystkim przebaczają, będą się cieszyć pokojem Bożym. Tak wiec Przebaczenie drugiemu człowiekowi to dawanie świadectwa Chrystusowi.
Gdy Dych Św. zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami…aż po krańce ziemi”
Umiłowani w Chrystusie! Pamiętajmy że na wzór św. Wojciecha naszego Patrona mamy świadczyć o Chrystusie i Jego Ewangelii życiem i słowem. Powinniśmy to robić przede wszystkim naszym życiem. Ludzie nie powinni odkrywać w nas chrześcijan tylko dlatego, że widzą nas w kościele lub widzą, że nosimy medalik lub krzyżyk. Gdy się spotykamy z innymi powinno być w nas coś, co wskazuje, że wiele nas łączy z Chrystusem. Cała nasza osoba powinna mówić o tym, że jesteśmy wyznawcami i naśladowcami Chrystusa. Innym sposobem bycia świadkiem Chrystusa jest mówienie o Chrystusie. Niestety wielu współczesnych chrześcijan rozmawia o wszystkim, ale nie o Chrystusie. A przecież powinniśmy dzielić z innymi świadomością, że Chrystus nadaje sens naszemu życiu, że jest naszym Panem, że to właśnie On jest naszym największym szczęściem. Kończąc nasze rozważania zapytajmy siebie, czy możemy więc powtórzyć za św. Piotrem Apostołem, że "jesteśmy świadkami Chrystusa zmartwychwstałego". Czy potrafimy świadczyć o Chrystusie w naszym codziennym życiu? Niech w wypełnianiu tych zadań pomoże nam wstawiennictwo Patrona dnia dzisiejszego, św. Wojciecha. Módlmy się o odwagę w wyznawaniu naszej wiary i moc Ducha Św. w dawaniu świadectwa, bo… „Gdy Dych Św. zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami…aż po krańce ziemi” Amen


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643