zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

św. Piotr i Paweł

1. Bracia i siostry. Uroczystość dnia dzisiejszego przenosi nasze myśli i serca do stolicy chrześcijaństwa - do Rzymu, a przed oczyma duszy raz jeszcze staje obraz wielkich bojowników i męczenników Chrys­tusowych, świętych Apostołów Piotra i Pawła. Piotra uczynił Chrystus fundamentem i głową Kościoła, Pawła zaś wielkim pra­cownikiem na niwie misyjnej. Obydwaj wieńczą swe życie śmiercią męczeńską. Pod topór katowski kła­dzie głowę św. Paweł, wyciąga swe ramiona i nogi na krzyż św. Piotr, ale Kościół trwać będzie aż do skończenia wieków, gdyż ma zapewnioną pomoc swego Założyciela i ożywiającą wciąż moc Ducha Świętego. Młody Kościół, zroszony obficie krwią świętych męczenników, głęboko zakorzenił się w serca i dusze ludzkie. I choć dręczono chrześ­cijan w lochach i więzieniach, przybijano do pali i topiono w mo­rzach, ćwiartowano ciała i męczono w nieludzki wprost sposób, to jednak Kościół z katakumb i więzień wyszedł zwycięski.

2. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy, jak Pan Jezus pod Ceza­reą Filipową przeprowadził pewien rodzaj wywiadu. Skierował do apos­tołów dwa pytanie: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? (...) Aza kogo o­ni Gouważają?

Tłumy słuchaczy widziały w Jezusie albo drugiego Jana Chrzciciela, bądź nowego Eliasza, czy Jeremiasza lub po prostu proroka. Dopiero św. Piotr w imieniu całego grona apostolskiego dał trafną odpowiedź o Chrystusie, że jest o­n Synem Bożym, Mesjaszem.

Wtedy usłyszał słowa: Ty jesteś Piotr (czyli Skala), i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego.

Jezus mówi o skale, na której ma się opierać cała budowa Kościoła. Chrystus Pan Jest założycielem Kościoła, pozostaje zawsze z nim, lecz równocześnie wybiera Piotra Jako swojego bezpośredniego współpracownika i budowniczego. Każdy budynek musi mieć swój fundament. Piotr jest fundamentem Kościoła, co oznacza, że został obdarzony najwyższą władzą. Trzymanie się w jedności z Piotrem, wypełnie­nie jego poleceń jest równoznaczne z zachowaniem swojego istnie­nia jako chrześcijanina. „Być z Piotrem" - jest warunkiem trwa­nia w jedności z Chrystusem.

Natomiast wręczenie kluczy królestwa niebieskiegoPiotrowi jest znakiem jego władzy w królestwie Chrystusa. Władza kluczy nadaje Piotrowi nie tylko powagę i autorytet wobec ludzi, lecz i władzę nad dobrami królestwa. Rozporządza o­n bogactwem królestwa i udziela je tym, którzy do niego przychodzą.

3. Do postaci św. Piotra nawiązuje czytany dzisiaj urywek Dzie­jów Apostolskich, mówiący o cudownym uwolnieniu św. Piotra z jerozolimskiego więzienia w czasie prześladowania wszczętego przez Heroda Agrypę. Piotr miał być sądzony po święcie Paschy. Jego los byłby przesądzony, gdyby nie cudowna interwencja Boża. Modlitwa chrześcijan gro­madzących się prawdopodobnie w Wieczerniku miała wielkie znaczenie w uwolnieniu św. Piotra. Jego niebezpieczeństwo poruszyło wszystkich wierzących w gminie jerozolimskiej. Piotr ukazuje się w niej jako osoba o wielkim znaczeniu, która w Jerozolimie rozwijała żywą działalność apos­tolską. Cała wspólnota była z nim złączona, tak, że prześladowa­nie Piotra dotykało całego Kościoła. Czytanie tego urywka w uro­czystość Apostołów Piotra i Pawła jest zaproszeniem do ufności Bogu. Losy Piotra i jego następców są w rękach Boga.Jednego tylko od nas wymaga Bóg - nieustannej modlitwy. Do modlitwy tym bardziej winna nas pobudzać świadomość, że na Stolicy Apostol­skiej mamy naszego rodaka Jana Pawła II. Ujawniona w ostatnim czasie treść trzeciej tajemnicy fatimskiej pokazuje nam, jak wiele zależy od naszj modlitwy i pokuty, od zaufania Bogu i zawierzenia losów Kościoła Najśw. Maryi Pannie.

4. O końcowej działalności św. Pawła opowiada drugie czytanie z listu św. Pawła do umiłowanego jego ucznia - Tymoteusza. Jest to ostatnie pismo apostolskie św. Pawła, napisane podczas drugiego uwięzienia Apostoła w Rzymie na krótko przed jego męczeńską śmiercią w 67 r. Zarówno na swoją przyszłość, jak i przyszłe dzieje Kościoła, patrzy Apostoł poprzez pryzmat zbliża­jącej się śmierci. List jest jakby duchowym testamentem duszpas­terskim pozostawionym Tymoteuszowi, biskupowi Efezu. Nie jest to suchy testament kogoś, kto opuszcza dobra ziemskie, lecz pieśń triumfalna męczennika, który widzi już bliską chwałę. Jest to krzyk żeglarza rozpuszczającego żagle w ostatnią podróż, zwycięzcy, który wygrał walkę, biegacza mija­jącego metę i oczekującego laurowego wieńca, który nałoży mu na głowę sędzia sprawiedliwy - Jezus Chrystus.

Długie i pracowite było życie Pawła, począwszy od cudownego nawrócenia pod bramami Damaszku, a skończywszy na męczeń­stwie w Rzymie. Jak Chry­stus dążył do swojej godziny, która nadeszła podczas męki, tak również i Paweł ukończył bieg i czeka na męczeństwo. W zakończeniu listu przebija wielka ufność w pomoc Bożą.

5. Bracia i siostry. Św. Piotr to symbol wierności depozytowi wiary i obyczajów. Św. Paweł reprezentuje obowiązek ustawicznego przystosowania tych niezmiennych prawd do ciągle zmieniających się warunków życia. Bez Piotra chrześcijaństwo byłoby narażone na rozwodnie­nie i rozproszenie, bez Pawła - na skostnienie i wyobcowanie z życia. Za wzorem Apostołów Piotra i Pawła miłujmy Kościół Chrystusowy, do którego zostaliśmy wszczepieni przez sakrament chrztu św., a przez sakrament dojrzałości Chrystusowej - sak­rament bierzmowania - powołani na jego obrońców i żołnierzy. Bądźmy odpowiedzialni za rozwój duchowy Kościoła nie tylko w naszej parafii, w naszej Ojczyźnie, ale i na całym świecie. Bądźmy otwarci na tajemnice Kościoła i Chrystusa działającego w tym Kościele.

Módlmy się za dobro Kościoła Chrystusowego, za najwyż­szego jego zwierzchnika - Jana Pawła II, aby mógł bez przeszkód prowadzić łódź Piotrową - Kościół Boży do portu zbawienia.

Amen.

ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643