zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

32 Niedziela

1. Od najdawniejszych czasów wielu ludzi stawiało sobie pytanie: jaki los człowieka po śmierci? I odpowiedzi były różne, jak różne były systemy filozoficzne próbujące sięgnąć poza wymiar doczesności. I tak np. Według myśli greckiej dusza ludzka, z natury niezniszczalna, osiąga nieśmiertelność w momencie wyzwolenia się z więzów ciała, które jest dla niej więzieniem. Istniała więc w tej filozofii jakaś idea nieśmiertelności, ale nie idea zmartwychwstania, jako ponowne połączenie duszy z ciałem.

Idea zmartwychwstania zaczęła się jednak stopniowo kształtować w religii objawionej.

Naród izraelski wyznający wiarę w Jedynego Pana i Stwórcę nie mógł się pogodzić z myślą, że Bóg, który z miłości powołał do istnienia całego człowieka może swoje stworzenie unicestwić.

Byłoby to przecież sprzeczne z samą naturą Boga “dla którego przecież wszystko żyje”.

Dla nas chrześcijan prawda o zmartwychwstaniu stanowi jedną z podstawowych prawd wiary. Uczy o­na bowiem, że ciała ludzi zmarłych, którzy na ziemi byli zjednoczeni z Bogiem przez wiarę, w okresie powtórnego przyjścia Chrystusa zostaną wskrzeszone do życia wiecznego. I właśnie wiary w zmartwychwstanie i życie wieczne człowieka w innej niż doczesna rzeczywistości uczy nas Chrystus w dzisiejszej ewangelii.

2. Spójrzmy w wielkim skrócie jak kształtowała się myśl o zmartwychwstaniu w ST. Wyrastała o­na stopniowo z wiary w Boga, który jest Panem życia i śmierci. Opowiadania o wskrzeszeniach, jakich dokonywali Eliasz i Elizeusz świadczyły w wymowny sposób o tym, że Bóg może umarłych przywrócić do życia. (1 Kol 17, 17-23; 2 Kol 4,33n).

W okresie działalności wielkich proroków wiara w ożywiającą moc Boga otrzymała dalszą podbudowę i nowe impulsy.

Pojawiają się tu coraz bardziej wyraźne zapowiedzi o zmartwychwstaniu ludu Bożego. Prawdę tę głoszą: Izajasz, Ezechiel i Daniel.

Prorok Daniel mówi wprost: “wielu z tych, którzy śpią w krainie prochu, obudzi się: jedni dla życia wiecznego, inni ku pohańbieniu” (Dn 12,2).

Wyraźne jednak przejawy wiary w zmartwychwstanie indywidualne występują dopiero u schyłku ST w okresie prześladowań wyznawców religii mojżeszowej przez Seleucydów w II w. Przed narodzeniem Chrystusa.

Tę wiarę w sposób szczególny wyraża opowiadanie o męczeństwie bohaterskiej matki i siedmiu jej synów, słyszane w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Zadawane katusze nie potrafiły osłabić ich przekonania, że Król wszechświata wskrzesi i ożywi do życia wiecznego tych, którzy umierają za Jego prawo.

3. Tajemnica zmartwychwstania została objawiona w pełnym świetle dopiero w NT, w nauczaniu Jezusa Chrystusa i w samym fakcie Jego zmartwychwstania. Chrystus dopełnia objawienia prawdy o zmartwychwstaniu ciał najpierw słowami, następnie zaś przykładem własnego ciała wskrzeszonego z martwych.

Na szydercze pytania saduceuszy nie przyjmujących prawdy o zmartwychwstaniu, odpowiada, że w swych wywodach błędnie zakładają istnienie po śmierci takiego samego porządku rzeczy jaki jest na ziemi. Tymczasem w życiu przyszłym i w powstaniu z martwych ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić.

Zaistnieje bowiem wówczas zupełnie nowa rzeczywistość, w której wszyscy będą mieli inny sposób egzystencji, różny od ziemskiego – na wzór aniołów.

Chrystus w swej ziemskiej działalności wskrzeszając ludzi na prośbę ich rodzin wykazuje, że ma moc ożywiania umarłych, otrzymaną od Ojca.

Po swoim zmartwychwstaniu zaś, ukazując się uczniom, jedząc z nimi i pozwalając się dotykać pragnie nie tylko przekonać ich o tym, że posiada ciało realne, ale pragnie też ugruntować w nich wiarę w zmartwychwstanie w dniu ostatecznym, które będzie udziałem ludzi zbawionych. Zapowiada to przecież wyraźnie już w mowie eucharystycznej: “Kto pożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 54).

Na ścisły związek, jaki zachodzi pomiędzy zmartwychwstaniem Chrystusa, a zmartwychwstaniem w dniu ostatecznym ludzi wierzących wskazuje św. Paweł w swoich listach.

Wyjaśniając tę prawdę nawróconym na chrześcijaństwo mieszkańcom Koryntu, ujął ją w trzy stwierdzenia:

- jeśli Chrystus by nie zmartwychwstał, to wiara w zmartwychwstanie ciał byłaby próżne;

- jeśli Chrystus zmartwychwstał, to i odkupieni przez Niego zmartwychwstaną;

- to zmartwychwstanie odkupionych dopełni triumfu Chrystusa nad śmiercią.

On zmartwychwstał jako pierwszy, zaś w dniu Jego powtórnego przyjścia zmartwychwstaną ci, którzy do niego należą za życia. (por. 1 Kor 15, 12-34).

4. Drodzy w Chrystusie Panu!

Prawda o zmartwychwstaniu ciał dla każdego chrześcijanina ma moc zobowiązującą. Została o­na sformułowana w słowach: “oczekuję wskrzeszenia umarłych”, które wypowiadamy w każdej niedzielnej Mszy św. I których ze składu prawd wyznawanej przez nas wiary wykluczyć nie można.

Prawda bowiem o zmartwychwstaniu ciał w czasie powtórnego przyjścia Chrystusa, które rozpocznie nową erę życia ludzi zbawionych, jest źródłem nadziei chrześcijańskiej. Wszyscy zdajemy sobie sprawę jaki jest los ziemskiego ciała ludzkiego, które powoli się wyniszcza, by po śmierci rozpaść się w proch. Z bólem przeżywamy udręki własnego ciała i często jesteśmy bezsilni wobec ludzkich cierpień, chorób, czy kalectw. Opłakujemy naszych zmarłych składając ich utrudzone ciała do trumny i grobu. I czyżby na tym miała się zakończyć ludzka egzystencja, jak twierdzi to światopogląd mianujący sam siebie naukowym?

Jest to jednak moi drodzy tylko jedna strona rzeczywistości ludzkiego ciała. Drugą, jakże pokrzepiającą i piękną odsłania nam wiara w zmartwychwstanie. Dzięki niej jesteśmy pewni, że obecne ciało, podległe zniszczeniu, powstaje jako niezniszczalne, ciało dręczone upokorzeniami powstanie w chwale, podległe zmysłom powstanie jako ciało podległe duchowi (por. 1 Kor 15, 42-44).

Prawda o zmartwychwstaniu na wzór Jezusa Chrystusa wzywa nas – wierzących do życia na poziomie dzieci Bożych i prawdziwych wyznawców Chrystusa, kierujących się w codziennym życiu Jego wskazaniami.

5. W czasie każdej Mszy św. Spotykamy się ze zmartwychwstałym Chrystusem. W Komunii św. wchodzimy w ścisłe z Nim zjednoczenie, otrzymując jednocześnie, zgodnie z Jego słowami, zadatek zmartwychwstania.

Chciejmy z tego daru jak najczęściej korzystać, przemieniając Jego mocą nasze codzienne życie, byśmy kiedyś byli godni powstać do nowego życia i na wieki przebywać z Chrystusem tam, gdzie o­n zasiada po prawicy Ojca.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643